Odluka o porezima Općine Brinje

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o porezima Općine Brinje

Općina Brinje

2400

Na temelju članka 20., članka 41. stavka 4. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 28. stavka 1. i 85. stavka 1. Statuta Općine Brinje (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije«, br. 4/21, 17/22), Općinsko vijeće Općine Brinje, na 8. sjednici održanoj 23. studenoga 2022. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE BRINJE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Brinje (u daljnjem tekstu: Općina), visina stope poreza, visina poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na području Općine po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 0,67 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Pod javnim površinama smatraju se javne prometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, šetnice, pješački polazi, javni prolazi, parkirališta, odmorišta, pločnici, mostovi, parkirališta) i javne zelene površine (parkovi, dječja igrališta, zemljišni pojas uz javnoprometne površine, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz objekte javne namjene.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine na području Općine Brinje.

Obveznik poreza na korištenje javne površine iz prethodnog stavka je svaka fizička ili pravna osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata ili naprave za obavljanje poduzetničke djelatnosti.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se po metru četvornom zauzete površine dnevno, mjesečno, odnosno godišnje ovisno u svrsi kako slijedi:

• Za postavljanje montažnog kioska za prodaju novina, duhana i sl. – 800,00 eura/godišnje

• Za postavljanje montažnog kioska za prodaju voća i povrća – 800,00 eura/godišnje

• Za postavljanje montažnog kioska za ugostiteljsku djelatnost, uključujući brzu prehranu – 1.200,00 eura/godišnje

• Za postavljanje pokretnih naprava (štandova i aparata) za prodaju sljedećih roba:

– štandovi za prodaju suvenira, bižuterije kožne galanterije, igračaka, oslikanih majica, nakita, tekstila, obuće i keramike – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno

– štandovi za prodaju tekstila, obuće i keramika i sl. – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju voća i povrća – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju nakita – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju oslikanih majica – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– štandovi za prodaju slika i izradu portreta – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– aparat za kokice – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– aparat za sladoled – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– aparat za palačinke i ostalih jestivih proizvoda – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– aparati i naprave za zabavu i igru – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

– vrtuljak za prodaju razglednica – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje rashladnih vitrina – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje ledenica i rashladnih vitrina za piće – 13,00 eura/m2/dnevno, 200,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje otvorenog šanka – 25,00 eura/m2/dnevno,

– u slučaju ako je otvoreni šank postavljen duže od jednog dana općinski porez se obračunava po cijeni za postavljanje ugostiteljskih terasa,

• Za postavljanje šatora, pozornica za održavanje raznih manifestacija i drugih privremenih građevina – 3,30 eura/m2/dnevno, 80,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje cirkuskih šatora – 3,30 eura/m2/dnevno, 80,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje lunaparkova – 3,30 eura/m2/dnevno, 80,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje trampolina – 3,30 eura/m2/dnevno, 80,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje zabavnih igara – 3,30 eura/m2/dnevno, 80,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje reklamnih platna (jumbo plakati) – 25,00 eura/dnevno, 265,00 eura/mjesečno, 2.655,00 eura/godišnje,

• Za postavljanje osvijetljenih reklamnih vitrina (city light) – 13,00 eura/dnevno, 130,00 eura/m2/mjesečno, 1.325,00 eura/m2/godišnje

• Za postavljanje reklamnih panoa, reklamnih uređaja, konstrukcija i slično – samostojeći ili na objektima, putokaznih reklama te reklamni stupovi do 2 m2 površine – 6,60 eura/m2/dnevno, 33,00 eura/m2/mjesečno, 660,00 eura/m2/godišnje

• Za prodaju proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava – 13,00 eura/m2/dnevno, 33,00 eura/m2/mjesečno

• Za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih i nepokretnih stvari (prikolice, traktori, kamioni, bačve, neispravna vozila i slično) – 13,00 eura/m2/dnevno, 33,00 eura/m2/mjesečno,

• Za zauzetost javne površine radi održavanja prezentacija radi reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda – 13,00 eura/m2/dnevno, 33,00 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje ugostiteljskih terasa ispred ugostiteljskih objekata u periodu od 1. 4. do 31. 10. godine – 0,10 eura/m2/dnevno, 2,65 eura/m2/mjesečno,

• Za postavljanje kontejnera za smeće i sličnih naprava 0,04 eura/m2 dnevno,

• Za ostale djelatnosti 0,10 eura/m2 dnevno.

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za aktivnosti i manifestacije koje se financiraju iz proračuna Općine te za humanitarne manifestacije, ekološke manifestacije i javnozdravstvene preventivne akcije.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 9.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke za Općinu Brinje obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Brinje (»Županijski glasnik Ličko-senjske županije« br. 18/17, 32/17).

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Županijskom glasniku Ličko-senjske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 410-01/22-01/04
Urbroj: 2125-4-22-01-01
Brinje, 23. studenoga 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Perković, dipl. ing., v. r.