Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 154/2022 (28.12.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2409

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 62/22. i 131/22.), a u vezi s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 703.400.000,00 kuna između razdjela 033 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 077 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) radi osiguranja sredstava za provedbu dodatnih mjera Vlade Republike Hrvatske za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena koje je posljedica ruske invazije na Ukrajinu.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 
 
Tekući plan
2022.
SmanjenjePovećanjeNovi plan 2022.
SVEUKUPNO 
82.899.345.871-703.400.000703.400.00082.899.345.871
– 033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE685.489.014-70.091.23015.000.000630.397.784
– 03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje685.489.014-70.091.23015.000.000630.397.784
– A761057ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE64.548.391-343.250 
64.205.141
– 11Opći prihodi i primici64.538.391-343.250 
64.195.141
– 32Materijalni rashodi38.932.250-158.250 
38.774.000
321Naknade troškova zaposlenima1.415.000-20.000 
1.395.000
322Rashodi za materijal i energiju1.575.750-25.750 
1.550.000
323Rashodi za usluge7.342.500-112.500 
7.230.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade55.000-20.000 
35.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna55.000-20.000 
35.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.305.000-165.000 
1.140.000
426Nematerijalna proizvedena imovina665.000-165.000 
500.000
– A761069REGIONALNI STAMBENI PROGRAM10.568.711-485.479 
10.083.232
– 12Sredstva učešća za pomoći4.243.389-485.479 
3.757.910
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.202.497-485.479 
1.717.018
421Građevinski objekti2.202.497-485.479 
1.717.018
– A761073STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM2.257.500-647.500 
1.610.000
– 11Opći prihodi i primici2.257.500-647.500 
1.610.000
– 32Materijalni rashodi2.257.500-647.500 
1.610.000
322Rashodi za materijal i energiju665.000-265.000 
400.000
323Rashodi za usluge1.552.500-362.500 
1.190.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.000-20.000 
20.000
– A761075POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE3.705.000-705.000 
3.000.000
– 11Opći prihodi i primici3.705.000-705.000 
3.000.000
– 38Ostali rashodi3.705.000-705.000 
3.000.000
382Kapitalne donacije3.705.000-705.000 
3.000.000
– A761076STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI4.922.000-4.000.000 
922.000
– 11Opći prihodi i primici4.922.000-4.000.000 
922.000
– 32Materijalni rashodi932.000-10.000 
922.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.000-10.000 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.990.000-3.990.000 
 
421Građevinski objekti3.990.000-3.990.000 
 
– A761079OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU106.029.652-39.810.001 
66.219.651
– 11Opći prihodi i primici106.029.652-39.810.001 
66.219.651
– 38Ostali rashodi106.029.652-39.810.001 
66.219.651
382Kapitalne donacije106.029.652-39.810.001 
66.219.651
– K761061OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA11.495.000-300.000 
11.195.000
– 11Opći prihodi i primici11.495.000-300.000 
11.195.000
– 38Ostali rashodi11.495.000-300.000 
11.195.000
382Kapitalne donacije11.495.000-300.000 
11.195.000
– K761062STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA4.285.000-330.000 
3.955.000
– 11Opći prihodi i primici4.285.000-330.000 
3.955.000
– 32Materijalni rashodi4.285.000-330.000 
3.955.000
322Rashodi za materijal i energiju1.330.000-330.000 
1.000.000
– K761063STAMBENO ZBRINJAVANJE121.110.000-16.975.000 
104.135.000
– 11Opći prihodi i primici121.110.000-16.975.000 
104.135.000
– 38Ostali rashodi71.250.000-16.000.000 
55.250.000
382Kapitalne donacije71.250.000-16.000.000 
55.250.000
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.375.000-975.000 
1.400.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.375.000-975.000 
1.400.000
– K761064UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE15.324.100-1.050.000 
14.274.100
– 11Opći prihodi i primici15.324.100-1.050.000 
14.274.100
– 32Materijalni rashodi15.324.100-1.050.000 
14.274.100
323Rashodi za usluge14.324.100-1.050.000 
13.274.100
– K761065UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS300.000-10.000 
290.000
– 11Opći prihodi i primici300.000-10.000 
290.000
– 32Materijalni rashodi300.000-10.000 
290.000
323Rashodi za usluge300.000-10.000 
290.000
– K761066FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA1.425.000-425.000 
1.000.000
– 11Opći prihodi i primici1.425.000-425.000 
1.000.000
– 38Ostali rashodi1.425.000-425.000 
1.000.000
386Kapitalne pomoći1.425.000-425.000 
1.000.000
– K761080OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU150.687.868-3.850.000 
146.837.868
– 12Sredstva učešća za pomoći7.799.411-3.850.000 
3.949.411
– 32Materijalni rashodi99.762-50.000 
49.762
323Rashodi za usluge99.762-50.000 
49.762
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.749.649-2.000.000 
3.749.649
421Građevinski objekti5.749.649-2.000.000 
3.749.649
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.950.000-1.800.000 
150.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.950.000-1.800.000 
150.000
– T761081ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE2.660.000-1.160.00015.000.00016.500.000
– 11Opći prihodi i primici2.660.000-1.160.00015.000.00016.500.000
– 32Materijalni rashodi2.660.000-1.160.000 
1.500.000
323Rashodi za usluge2.660.000-1.160.000 
1.500.000
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 
 
15.000.00015.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna 
 
15.000.00015.000.000
– 065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE9.927.798.194-145.173.998 
9.782.624.196
– 06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture8.386.386.725-115.163.311 
8.271.223.414
– A570000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE87.639.276-1.677.906 
85.961.370
– 11Opći prihodi i primici87.639.276-1.677.906 
85.961.370
– 31Rashodi za zaposlene60.953.336-100.000 
60.853.336
312Ostali rashodi za zaposlene1.900.000-100.000 
1.800.000
– 32Materijalni rashodi25.054.440-1.559.906 
23.494.534
321Naknade troškova zaposlenima4.451.750-86.750 
4.365.000
322Rashodi za materijal i energiju9.102.790-847.156 
8.255.634
323Rashodi za usluge9.766.000-446.000 
9.320.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.645.000-180.000 
1.465.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade114.000-18.000 
96.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna114.000-18.000 
96.000
– A570001SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA1.045.000-414.300 
630.700
– 11Opći prihodi i primici1.045.000-414.300 
630.700
– 32Materijalni rashodi1.045.000-414.300 
630.700
323Rashodi za usluge180.500-180.500 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja864.500-233.800 
630.700
– A570017SIGURNOST PLOVIDBE134.532.439-3.306.243 
131.226.196
– 11Opći prihodi i primici100.496.239-3.306.243 
97.189.996
– 32Materijalni rashodi35.962.096-1.123.250 
34.838.846
323Rashodi za usluge23.329.750-999.750 
22.330.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa123.500-123.500 
 
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade218.500-188.500 
30.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna218.500-188.500 
30.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine579.643-569.493 
10.150
412Nematerijalna imovina579.643-569.493 
10.150
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.165.000-340.000 
3.825.000
422Postrojenja i oprema1.635.000-340.000 
1.295.000
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.235.000-1.085.000 
150.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.045.000-1.045.000 
 
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima190.000-40.000 
150.000
– A570340RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA1.237.750-42.750 
1.195.000
– 11Opći prihodi i primici1.237.750-42.750 
1.195.000
– 32Materijalni rashodi1.167.750-42.750 
1.125.000
323Rashodi za usluge42.750-42.750 
 
– A570348UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM3.847.875-671.000 
3.176.875
– 11Opći prihodi i primici3.847.875-671.000 
3.176.875
– 32Materijalni rashodi1.554.500-234.500 
1.320.000
323Rashodi za usluge1.554.500-234.500 
1.320.000
– 38Ostali rashodi427.500-417.500 
10.000
383Kazne, penali i nak­nade štete427.500-417.500 
10.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine19.000-19.000 
 
412Nematerijalna imovina19.000-19.000 
 
– A570445POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA3.509.260-953.359 
2.555.901
– 11Opći prihodi i primici3.509.260-953.359 
2.555.901
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.509.260-953.359 
2.555.901
363Pomoći unutar općeg proračuna3.509.260-953.359 
2.555.901
– A570491UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE4.340.000-650.000 
3.690.000
– 11Opći prihodi i primici4.340.000-650.000 
3.690.000
– 32Materijalni rashodi3.320.000-650.000 
2.670.000
323Rashodi za usluge2.980.000-650.000 
2.330.000
– A587050OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)139.140.000-24.000.000 
115.140.000
– 11Opći prihodi i primici139.140.000-24.000.000 
115.140.000
– 35Subvencije139.140.000-24.000.000 
115.140.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora35.340.000-24.000.000 
11.340.000
– A587081SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE285.000-228.923 
56.077
– 11Opći prihodi i primici285.000-228.923 
56.077
– 32Materijalni rashodi285.000-228.923 
56.077
323Rashodi za usluge190.000-190.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja95.000-38.923 
56.077
– A754035PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB8.843.740-469.840 
8.373.900
– 11Opći prihodi i primici8.843.740-469.840 
8.373.900
– 32Materijalni rashodi8.843.740-469.840 
8.373.900
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.843.740-469.840 
8.373.900
– A754036PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI855.000-855.000 
 
– 11Opći prihodi i primici855.000-855.000 
 
– 32Materijalni rashodi190.000-190.000 
 
323Rashodi za usluge190.000-190.000 
 
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine665.000-665.000 
 
412Nematerijalna imovina665.000-665.000 
 
– A754057ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE2.185.000-785.000 
1.400.000
– 11Opći prihodi i primici2.185.000-785.000 
1.400.000
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.185.000-785.000 
1.400.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.185.000-785.000 
1.400.000
– A754061NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI9.500-9.500 
 
– 11Opći prihodi i primici9.500-9.500 
 
– 35Subvencije9.500-9.500 
 
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora9.500-9.500 
 
– A754065UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI475.000-475.000 
 
– 11Opći prihodi i primici475.000-475.000 
 
– 35Subvencije475.000-475.000 
 
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru475.000-475.000 
 
– A754067PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)917.341-870.000 
47.341
– 11Opći prihodi i primici917.341-870.000 
47.341
– 32Materijalni rashodi95.000-85.000 
10.000
323Rashodi za usluge95.000-85.000 
10.000
– 35Subvencije822.341-785.000 
37.341
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru95.000-85.000 
10.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora727.341-700.000 
27.341
– A819076POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA30.533.369-974.057 
29.559.312
– 11Opći prihodi i primici30.533.369-974.057 
29.559.312
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna71.250-71.250 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna71.250-71.250 
 
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade30.462.119-902.807 
29.559.312
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna30.462.119-902.807 
29.559.312
– A820029NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA503.500-63.089 
440.411
– 11Opći prihodi i primici503.500-63.089 
440.411
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna503.500-63.089 
440.411
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU503.500-63.089 
440.411
– A820032POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU807.500-807.500 
 
– 11Opći prihodi i primici807.500-807.500 
 
– 32Materijalni rashodi807.500-807.500 
 
323Rashodi za usluge807.500-807.500 
 
– A821014STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE66.750-950 
65.800
– 11Opći prihodi i primici66.750-950 
65.800
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade61.750-950 
60.800
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna61.750-950 
60.800
– K570297RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE1.231.031-11.868 
1.219.163
– 11Opći prihodi i primici1.231.031-11.868 
1.219.163
– 32Materijalni rashodi1.231.031-11.868 
1.219.163
323Rashodi za usluge712.500-11.868 
700.632
– K570319OBNOVA VOZNOG PARKA7.019.500-47.500 
6.972.000
– 11Opći prihodi i primici7.019.500-47.500 
6.972.000
– 32Materijalni rashodi1.907.500-47.500 
1.860.000
323Rashodi za usluge1.407.500-47.500 
1.360.000
– K570321INFORMATIZACIJA12.100.750-1.105.750 
10.995.000
– 11Opći prihodi i primici12.100.750-1.105.750 
10.995.000
– 32Materijalni rashodi9.698.250-653.250 
9.045.000
323Rashodi za usluge9.628.250-653.250 
8.975.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine475.000-275.000 
200.000
412Nematerijalna imovina475.000-275.000 
200.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.927.500-177.500 
1.750.000
426Nematerijalna proizvedena imovina427.500-177.500 
250.000
– K570344PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ113.002.911-1.521.620 
111.481.291
– 11Opći prihodi i primici113.002.911-1.521.620 
111.481.291
– 38Ostali rashodi5.804.500-1.521.620 
4.282.880
386Kapitalne pomoći5.804.500-1.521.620 
4.282.880
– K754068EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU950.000-50.000 
900.000
– 11Opći prihodi i primici950.000-50.000 
900.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine950.000-50.000 
900.000
412Nematerijalna imovina950.000-50.000 
900.000
– K761028RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA11.820.624-1.078.100 
10.742.524
– 11Opći prihodi i primici1.675.350-1.078.100 
597.250
– 32Materijalni rashodi1.302.000-1.042.000 
260.000
322Rashodi za materijal i energiju289.750-289.750 
 
323Rashodi za usluge1.012.250-752.250 
260.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine373.350-36.100 
337.250
422Postrojenja i oprema373.350-36.100 
337.250
– K810001GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA19.134.105-6.213.205 
12.920.900
– 11Opći prihodi i primici19.134.105-6.213.205 
12.920.900
– 32Materijalni rashodi18.679.605-5.778.705 
12.900.900
322Rashodi za materijal i energiju95.000-65.000 
30.000
323Rashodi za usluge18.484.605-5.713.705 
12.770.900
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine445.000-425.000 
20.000
412Nematerijalna imovina445.000-425.000 
20.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.500-9.500 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina9.500-9.500 
 
– K810056CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE1.195.409-4.753 
1.190.656
– 12Sredstva učešća za pomoći186.409-4.753 
181.656
– 31Rashodi za zaposlene8.075-953 
7.122
311Plaće (Bruto)6.650-537 
6.113
313Doprinosi na plaće1.425-416 
1.009
– 32Materijalni rashodi9.776-3.800 
5.976
321Naknade troškova zaposlenima950-950 
 
323Rashodi za usluge8.826-2.850 
5.976
– K810067CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA – DUNAV KORIDORU799.475-35.155 
764.320
– 12Sredstva učešća za pomoći76.975-35.155 
41.820
– 31Rashodi za zaposlene39.900-9.080 
30.820
311Plaće (Bruto)33.250-6.800 
26.450
313Doprinosi na plaće6.650-2.280 
4.370
– 32Materijalni rashodi27.075-16.075 
11.000
321Naknade troškova zaposlenima8.550-6.050 
2.500
323Rashodi za usluge16.150-7.650 
8.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.375-2.375 
 
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine10.000-10.000 
 
412Nematerijalna imovina10.000-10.000 
 
– K820078OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA6.650.000-773.313 
5.876.687
– 11Opći prihodi i primici6.650.000-773.313 
5.876.687
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.650.000-773.313 
5.876.687
423Prijevozna sredstva6.650.000-773.313 
5.876.687
– T587080INTERREG – UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM347.300-20.084 
327.216
– 12Sredstva učešća za pomoći51.300-20.084 
31.216
– 31Rashodi za zaposlene22.800-975 
21.825
311Plaće (Bruto)19.000-120 
18.880
313Doprinosi na plaće3.800-855 
2.945
– 32Materijalni rashodi25.650-16.259 
9.391
321Naknade troškova zaposlenima9.500-6.136 
3.364
323Rashodi za usluge7.600-7.412 
188
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.550-2.711 
5.839
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.850-2.850 
 
422Postrojenja i oprema2.850-2.850 
 
– T754034POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA39.961.050-11.358.358 
28.602.692
– 11Opći prihodi i primici39.961.050-11.358.358 
28.602.692
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna39.961.050-11.358.358 
28.602.692
363Pomoći unutar općeg proračuna39.961.050-11.358.358 
28.602.692
– T754039OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST1.819.223.118-172.750 
1.819.050.368
– 11Opći prihodi i primici751.000-10.500 
740.500
– 32Materijalni rashodi389.800-10.500 
379.300
321Naknade troškova zaposlenima10.000-1.000 
9.000
322Rashodi za materijal i energiju1.900-1.900 
 
323Rashodi za usluge376.950-6.650 
370.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja950-950 
 
– 12Sredstva učešća za pomoći266.996.296-162.250 
266.834.046
– 32Materijalni rashodi2.377.471-59.950 
2.317.521
321Naknade troškova zaposlenima215.021-23.000 
192.021
323Rashodi za usluge2.081.000-21.000 
2.060.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.450-15.950 
5.500
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade950-950 
 
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna950-950 
 
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine160.900-1.900 
159.000
412Nematerijalna imovina160.900-1.900 
159.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.016.450-97.550 
5.918.900
421Građevinski objekti4.072.650-95.650 
3.977.000
422Postrojenja i oprema1.397.700-1.900 
1.395.800
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.900-1.900 
 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima950-950 
 
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi950-950 
 
– T754040CEF TEHNIČKA POMOĆ619.700-65.700 
554.000
– 11Opći prihodi i primici190.700-65.700 
125.000
– 31Rashodi za zaposlene3.800-3.800 
 
311Plaće (Bruto)1.900-1.900 
 
312Ostali rashodi za zaposlene950-950 
 
313Doprinosi na plaće950-950 
 
– 32Materijalni rashodi185.000-60.000 
125.000
321Naknade troškova zaposlenima46.550-11.550 
35.000
322Rashodi za materijal i energiju950-950 
 
323Rashodi za usluge136.550-46.550 
90.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja950-950 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.900-1.900 
 
422Postrojenja i oprema1.900-1.900 
 
– T754041OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE23.442.779-69.373 
23.373.406
– 12Sredstva učešća za pomoći634.611-69.373 
565.238
– 35Subvencije213.197-37.843 
175.354
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru213.197-37.843 
175.354
– 38Ostali rashodi421.414-31.530 
389.884
386Kapitalne pomoći421.414-31.530 
389.884
– T754048POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA171.880.000-52.780.000 
119.100.000
– 11Opći prihodi i primici90.750.000-52.250.000 
38.500.000
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna90.750.000-52.250.000 
38.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna90.750.000-52.250.000 
38.500.000
– 12Sredstva učešća za pomoći81.130.000-530.000 
80.600.000
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna81.130.000-530.000 
80.600.000
363Pomoći unutar općeg proračuna81.130.000-530.000 
80.600.000
– T754069PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19393.899.000-255.000 
393.644.000
– 11Opći prihodi i primici393.899.000-255.000 
393.644.000
– 32Materijalni rashodi285.000-255.000 
30.000
323Rashodi za usluge95.000-85.000 
10.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja190.000-170.000 
20.000
– T810060PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ2.850.000-1.030.000 
1.820.000
– 11Opći prihodi i primici2.850.000-1.030.000 
1.820.000
– 38Ostali rashodi2.850.000-1.030.000 
1.820.000
386Kapitalne pomoći2.850.000-1.030.000 
1.820.000
– T810064INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA667.435-180.210 
487.225
– 12Sredstva učešća za pomoći253.435-180.210 
73.225
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine231.135-180.210 
50.925
426Nematerijalna proizvedena imovina231.135-180.210 
50.925
– T820080NAMIRS – SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU101.795-7.817 
93.978
– 11Opći prihodi i primici2.375-2.375 
 
– 32Materijalni rashodi2.375-2.375 
 
321Naknade troškova zaposlenima1.900-1.900 
 
322Rashodi za materijal i energiju475-475 
 
– 12Sredstva učešća za pomoći12.920-5.442 
7.478
– 31Rashodi za zaposlene8.170-1.325 
6.845
311Plaće (Bruto)6.935-1.060 
5.875
313Doprinosi na plaće1.235-265 
970
– 32Materijalni rashodi4.750-4.117 
633
321Naknade troškova zaposlenima3.610-2.977 
633
322Rashodi za materijal i energiju950-950 
 
323Rashodi za usluge190-190 
 
– T821075INTERREG VB-ADRION – PROJEKT EUREKA – JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI3.113.838-20.288 
3.093.550
– 12Sredstva učešća za pomoći145.188-20.288 
124.900
– 31Rashodi za zaposlene43.150-850 
42.300
313Doprinosi na plaće6.650-850 
5.800
– 32Materijalni rashodi102.038-19.438 
82.600
321Naknade troškova zaposlenima26.250-1.950 
24.300
322Rashodi za materijal i energiju950-950 
 
323Rashodi za usluge54.675-15.375 
39.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.513-1.163 
3.350
– T821080FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA144.969.050-1.108.050 
143.861.000
– 11Opći prihodi i primici1.113.050-1.108.050 
5.000
– 31Rashodi za zaposlene109.250-109.250 
 
311Plaće (Bruto)86.450-86.450 
 
312Ostali rashodi za zaposlene8.550-8.550 
 
313Doprinosi na plaće14.250-14.250 
 
– 32Materijalni rashodi1.003.800-998.800 
5.000
321Naknade troškova zaposlenima53.800-48.800 
5.000
323Rashodi za usluge950.000-950.000 
 
– 06545Agencija za obalni linijski pomorski promet494.584.700-635.660 
493.949.040
– A587023ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET3.607.950-600.910 
3.007.040
– 11Opći prihodi i primici3.607.950-600.910 
3.007.040
– 31Rashodi za zaposlene2.318.000-386.560 
1.931.440
311Plaće (Bruto)1.933.250-318.197 
1.615.053
312Ostali rashodi za zaposlene61.750-12.537 
49.213
313Doprinosi na plaće323.000-55.826 
267.174
– 32Materijalni rashodi1.260.650-212.550 
1.048.100
323Rashodi za usluge751.000-190.000 
561.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.800-2.800 
1.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja282.250-19.750 
262.500
– 34Financijski rashodi2.400-900 
1.500
343Ostali financijski rashodi2.400-900 
1.500
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine26.900-900 
26.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.900-900 
1.000
– K587052OBNOVA VOZNOG PARKA121.750-34.750 
87.000
– 11Opći prihodi i primici121.750-34.750 
87.000
– 32Materijalni rashodi121.750-34.750 
87.000
323Rashodi za usluge102.750-19.750 
83.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.000-15.000 
4.000
– 06560Hrvatski hidrografski institut27.522.250-143.500 
27.378.750
– A663000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA25.141.250-143.500 
24.997.750
– 11Opći prihodi i primici11.549.750-143.500 
11.406.250
– 31Rashodi za zaposlene10.448.750-143.500 
10.305.250
311Plaće (Bruto)8.455.000-69.000 
8.386.000
313Doprinosi na plaće1.472.500-74.500 
1.398.000
– 45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa5.850.961-190.920 
5.660.041
– A840001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA5.474.586-21.445 
5.453.141
– 11Opći prihodi i primici5.162.086-21.445 
5.140.641
– 31Rashodi za zaposlene3.760.086-21.445 
3.738.641
311Plaće (Bruto)3.145.450-21.445 
3.124.005
– A840004OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA178.125-161.125 
17.000
– 11Opći prihodi i primici178.125-161.125 
17.000
– 31Rashodi za zaposlene116.375-116.375 
 
311Plaće (Bruto)95.000-95.000 
 
313Doprinosi na plaće21.375-21.375 
 
– 32Materijalni rashodi42.750-25.750 
17.000
323Rashodi za usluge23.750-6.750 
17.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.000-19.000 
 
– 34Financijski rashodi19.000-19.000 
 
343Ostali financijski rashodi19.000-19.000 
 
– K840002INFORMATIZACIJA198.250-8.350 
189.900
– 11Opći prihodi i primici198.250-8.350 
189.900
– 32Materijalni rashodi28.500-2.500 
26.000
323Rashodi za usluge28.500-2.500 
26.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.750-5.850 
17.900
412Nematerijalna imovina23.750-5.850 
17.900
– 48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.871.342-11.900 
3.859.442
– A870003ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.778.342-11.900 
3.766.442
– 11Opći prihodi i primici3.768.342-11.900 
3.756.442
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine47.500-11.900 
35.600
422Postrojenja i oprema47.500-11.900 
35.600
– 51255Javna ustanova Lučka uprava Sisak19.044.500-3.944.500 
15.100.000
– A931001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.145.750-23.750 
2.122.000
– 11Opći prihodi i primici743.750-23.750 
720.000
– 31Rashodi za zaposlene561.900-1.900 
560.000
311Plaće (Bruto)472.900-1.900 
471.000
– 32Materijalni rashodi181.850-21.850 
160.000
322Rashodi za materijal i energiju19.000-19.000 
 
323Rashodi za usluge2.850-2.850 
 
– A931002GRADNJA I ODRŽAVANJE14.898.750-3.920.750 
10.978.000
– 11Opći prihodi i primici12.898.750-3.920.750 
8.978.000
– 32Materijalni rashodi6.700.000-247.000 
6.453.000
323Rashodi za usluge6.700.000-247.000 
6.453.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.198.750-3.673.750 
2.525.000
421Građevinski objekti6.198.750-3.673.750 
2.525.000
– 51280Javna ustanova Lučka uprava Vukovar23.609.420-7.419.150 
16.190.270
– A930001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.555.650-101.650 
4.454.000
– 11Opći prihodi i primici101.650-101.650 
 
– 31Rashodi za zaposlene6.650-6.650 
 
311Plaće (Bruto)2.850-2.850 
 
312Ostali rashodi za zaposlene1.900-1.900 
 
313Doprinosi na plaće1.900-1.900 
 
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini95.000-95.000 
 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima95.000-95.000 
 
– A930002GRADNJA I ODRŽAVANJE15.503.550-7.317.500 
8.186.050
– 11Opći prihodi i primici15.503.550-7.317.500 
8.186.050
– 32Materijalni rashodi4.218.218-1.647.000 
2.571.218
323Rashodi za usluge4.218.218-1.647.000 
2.571.218
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.500-9.500 
 
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva9.500-9.500 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.272.832-5.258.000 
5.014.832
421Građevinski objekti10.272.832-5.258.000 
5.014.832
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.003.000-403.000 
600.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.003.000-403.000 
600.000
– 51319Javna ustanova Lučka uprava Osijek40.752.017-8.374.332 
32.377.685
– A810069GRADNJA I ODRŽAVANJE12.822.686-8.374.332 
4.448.354
– 11Opći prihodi i primici12.697.686-8.374.332 
4.323.354
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine95.000-95.000 
 
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva95.000-95.000 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.702.686-8.279.332 
1.423.354
421Građevinski objekti9.702.686-8.279.332 
1.423.354
– 51327Lučka uprava Split75.190.817-36.225 
75.154.592
– K754076OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT10.047.675-31.950 
10.015.725
– 12Sredstva učešća za pomoći1.515.675-31.950 
1.483.725
– 31Rashodi za zaposlene114.950-31.950 
83.000
311Plaće (Bruto)95.000-25.000 
70.000
312Ostali rashodi za zaposlene950-950 
 
313Doprinosi na plaće19.000-6.000 
13.000
– K754080OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.29.775-4.275 
25.500
– 12Sredstva učešća za pomoći4.275-4.275 
 
– 32Materijalni rashodi4.275-4.275 
 
323Rashodi za usluge2.850-2.850 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.425-1.425 
 
– 51335Lučka uprava Šibenik42.897.500-9.239.500 
33.658.000
– A810019OTPLATA ZAJMA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA5.792.500-24.500 
5.768.000
– 11Opći prihodi i primici5.792.500-24.500 
5.768.000
– 34Financijski rashodi142.500-24.500 
118.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove142.500-24.500 
118.000
– K810086MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK27.956.000-9.215.000 
18.741.000
– 11Opći prihodi i primici19.715.000-9.215.000 
10.500.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine18.715.000-9.215.000 
9.500.000
421Građevinski objekti15.200.000-5.700.000 
9.500.000
422Postrojenja i oprema3.515.000-3.515.000 
 
– 51343Lučka uprava Dubrovnik29.570.000-15.000 
29.555.000
– A932002GRADNJA I ODRŽAVANJE9.815.000-15.000 
9.800.000
– 11Opći prihodi i primici285.000-15.000 
270.000
– 32Materijalni rashodi285.000-15.000 
270.000
323Rashodi za usluge285.000-15.000 
270.000
– 077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA13.347.209.741-282.686.100 
13.064.523.641
– 07755Ravnateljstvo za robne zalihe864.051.023-282.686.100 
581.364.923
– A561000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE293.301.166-58.213.600 
235.087.566
– 11Opći prihodi i primici287.973.000-58.213.600 
229.759.400
– 32Materijalni rashodi285.071.000-58.213.600 
226.857.400
323Rashodi za usluge282.400.000-58.213.600 
224.186.400
– K561016NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE557.302.765-224.472.500 
332.830.265
– 11Opći prihodi i primici491.550.000-224.472.500 
267.077.500
– 44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine491.550.000-224.472.500 
267.077.500
441Rashodi za nabavu zaliha491.550.000-224.472.500 
267.077.500
– 086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE58.938.848.922-205.448.672688.400.00059.421.800.250
– 08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike2.625.044.971-87.669.069 
2.537.375.902
– A522019KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM80.400-30.400 
50.000
– 11Opći prihodi i primici80.400-30.400 
50.000
– 32Materijalni rashodi80.400-30.400 
50.000
323Rashodi za usluge80.400-30.400 
50.000
– A558051AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM47.500-47.500 
 
– 11Opći prihodi i primici47.500-47.500 
 
– 32Materijalni rashodi38.000-38.000 
 
323Rashodi za usluge38.000-38.000 
 
– 38Ostali rashodi9.500-9.500 
 
381Tekuće donacije9.500-9.500 
 
– A583020NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA597.500-47.500 
550.000
– 11Opći prihodi i primici597.500-47.500 
550.000
– 34Financijski rashodi47.500-47.500 
 
343Ostali financijski rashodi47.500-47.500 
 
– A653029UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI3.042.750-42.750 
3.000.000
– 11Opći prihodi i primici3.042.750-42.750 
3.000.000
– 32Materijalni rashodi42.750-42.750 
 
323Rashodi za usluge42.750-42.750 
 
– A734189UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI58.634.811-92.500 
58.542.311
– 11Opći prihodi i primici3.997.500-92.500 
3.905.000
– 32Materijalni rashodi142.500-92.500 
50.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja142.500-92.500 
50.000
– A788007MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU315.500-85.500 
230.000
– 11Opći prihodi i primici315.500-85.500 
230.000
– 32Materijalni rashodi315.500-85.500 
230.000
321Naknade troškova zaposlenima99.000-19.000 
80.000
323Rashodi za usluge156.500-66.500 
90.000
– A788015OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.975.430.620-34.669.321 
940.761.299
– 11Opći prihodi i primici950.000-391.000 
559.000
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna475.000-220.000 
255.000
363Pomoći unutar općeg proračuna475.000-220.000 
255.000
– 38Ostali rashodi475.000-171.000 
304.000
381Tekuće donacije475.000-171.000 
304.000
– 12Sredstva učešća za pomoći139.622.556-34.278.321 
105.344.235
– 32Materijalni rashodi5.154.271-1.614.400 
3.539.871
323Rashodi za usluge4.422.794-1.614.400 
2.808.394
– 35Subvencije4.669.876-653.551 
4.016.325
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.757.475-653.551 
1.103.924
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.899.409-10.980.000 
36.919.409
363Pomoći unutar općeg proračuna45.123.959-10.626.000 
34.497.959
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.775.450-354.000 
2.421.450
– 38Ostali rashodi76.135.554-21.030.370 
55.105.184
381Tekuće donacije76.135.554-21.030.370 
55.105.184
– A792016USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA25.650.000-649.879 
25.000.121
– 11Opći prihodi i primici25.650.000-649.879 
25.000.121
– 34Financijski rashodi25.650.000-649.879 
25.000.121
343Ostali financijski rashodi25.650.000-649.879 
25.000.121
– A854006ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE106.084.816-9.635.155 
96.449.661
– 11Opći prihodi i primici100.384.105-9.635.155 
90.748.950
– 31Rashodi za zaposlene64.400.800-3.437.800 
60.963.000
311Plaće (Bruto)53.937.500-2.812.500 
51.125.000
313Doprinosi na plaće8.563.300-625.300 
7.938.000
– 32Materijalni rashodi32.509.805-5.438.855 
27.070.950
321Naknade troškova zaposlenima4.565.750-542.250 
4.023.500
322Rashodi za materijal i energiju3.265.145-1.091.045 
2.174.100
323Rashodi za usluge19.903.410-3.425.060 
16.478.350
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa237.500-137.500 
100.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.538.000-243.000 
4.295.000
– 34Financijski rashodi2.770.000-255.000 
2.515.000
343Ostali financijski rashodi2.770.000-255.000 
2.515.000
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini503.500-503.500 
 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima503.500-503.500 
 
– A877007TROŠKOVI STANOVANJA52.250.000-23.250.000 
29.000.000
– 11Opći prihodi i primici52.250.000-23.250.000 
29.000.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade52.250.000-23.250.000 
29.000.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna52.250.000-23.250.000 
29.000.000
– K854012INFORMATIZACIJA6.084.500-4.162.000 
1.922.500
– 11Opći prihodi i primici6.084.500-4.162.000 
1.922.500
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine294.500-294.500 
 
412Nematerijalna imovina294.500-294.500 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.790.000-3.867.500 
1.922.500
426Nematerijalna proizvedena imovina4.940.000-3.867.500 
1.072.500
– K854013OPREMANJE865.000-465.000 
400.000
– 11Opći prihodi i primici865.000-465.000 
400.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine865.000-465.000 
400.000
422Postrojenja i oprema865.000-465.000 
400.000
– T792013OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD)79.226.115-1.629.164 
77.596.951
– 12Sredstva učešća za pomoći7.787.188-1.629.164 
6.158.024
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.340.000-1.143.833 
3.196.167
363Pomoći unutar općeg proračuna4.340.000-1.143.833 
3.196.167
– 38Ostali rashodi2.950.000-485.331 
2.464.669
381Tekuće donacije2.950.000-485.331 
2.464.669
– T877004OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021. – 2027.29.496.336-12.862.400 
16.633.936
– 12Sredstva učešća za pomoći13.232.491-12.862.400 
370.091
– 32Materijalni rashodi3.240.929-2.887.400 
353.529
323Rashodi za usluge3.239.885-2.887.400 
352.485
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna950.000-950.000 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna950.000-950.000 
 
– 38Ostali rashodi950.000-950.000 
 
381Tekuće donacije950.000-950.000 
 
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.615.000-1.615.000 
 
412Nematerijalna imovina1.615.000-1.615.000 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.460.000-6.460.000 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina6.460.000-6.460.000 
 
– 08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje48.447.651.550-533.550528.400.00048.975.518.000
– T753022JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA920.020.000 
470.400.0001.390.420.000
– 11Opći prihodi i primici920.020.000 
470.400.0001.390.420.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade920.020.000 
470.400.0001.390.420.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna920.020.000 
470.400.0001.390.420.000
– T753033OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.15.597.550-533.550 
15.064.000
– 12Sredstva učešća za pomoći2.319.550-533.550 
1.786.000
– 32Materijalni rashodi521.550-72.550 
449.000
323Rashodi za usluge365.550-72.550 
293.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine741.000-461.000 
280.000
422Postrojenja i oprema511.000-461.000 
50.000
– T789018JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU64.000.000 
58.000.000122.000.000
– 11Opći prihodi i primici64.000.000 
58.000.000122.000.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade64.000.000 
58.000.000122.000.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna64.000.000 
58.000.000122.000.000
– 08625Hrvatski zavod za zapošljavanje2.875.237.276-27.017.391 
2.848.219.885
– A689013ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE254.015.750-557.750 
253.458.000
– 11Opći prihodi i primici253.748.750-557.750 
253.191.000
– 32Materijalni rashodi57.734.500-403.750 
57.330.750
322Rashodi za materijal i energiju9.609.250-394.250 
9.215.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.500-9.500 
 
– 34Financijski rashodi2.218.250-154.000 
2.064.250
343Ostali financijski rashodi2.218.250-154.000 
2.064.250
– A689014NAKNADE NEZAPOSLENIMA856.176.314-8.066.314 
848.110.000
– 11Opći prihodi i primici856.176.314-8.066.314 
848.110.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade856.176.314-8.066.314 
848.110.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja822.676.314-8.066.314 
814.610.000
– A689023AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA211.020.000-800.000 
210.220.000
– 11Opći prihodi i primici211.020.000-800.000 
210.220.000
– 38Ostali rashodi3.800.000-800.000 
3.000.000
381Tekuće donacije3.800.000-800.000 
3.000.000
– A689027AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA12.555.500-1.985.500 
10.570.000
– 11Opći prihodi i primici12.555.500-1.985.500 
10.570.000
– 35Subvencije845.500-275.500 
570.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora795.500-275.500 
520.000
– 38Ostali rashodi3.610.000-1.710.000 
1.900.000
381Tekuće donacije3.610.000-1.710.000 
1.900.000
– A689036NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA35.150.000-12.000.000 
23.150.000
– 11Opći prihodi i primici35.150.000-12.000.000 
23.150.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade35.150.000-12.000.000 
23.150.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja35.150.000-12.000.000 
23.150.000
– T689035OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 i 5980.473.707-651.852 
979.821.855
– 12Sredstva učešća za pomoći146.523.907-651.852 
145.872.055
– 32Materijalni rashodi1.742.907-146.907 
1.596.000
321Naknade troškova zaposlenima185.700-15.700 
170.000
322Rashodi za materijal i energiju177.807-38.807 
139.000
323Rashodi za usluge1.351.850-84.850 
1.267.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa950-950 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja26.600-6.600 
20.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade13.701.000-500.000 
13.201.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja10.000.000-500.000 
9.500.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.000-950 
50
412Nematerijalna imovina1.000-950 
50
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine292.000-3.995 
288.005
423Prijevozna sredstva43.000-3.995 
39.005
– T689039OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021. – 2027.36.318.000-60.000 
36.258.000
– 12Sredstva učešća za pomoći6.618.000-60.000 
6.558.000
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna600.000-60.000 
540.000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.000-50.000 
450.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna100.000-10.000 
90.000
– T813036OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM161.500-161.500 
 
– 11Opći prihodi i primici161.500-161.500 
 
– 35Subvencije15.200-15.200 
 
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora15.200-15.200 
 
– 36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna88.350-88.350 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna66.500-66.500 
 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna21.850-21.850 
 
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade24.700-24.700 
 
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna24.700-24.700 
 
– 38Ostali rashodi33.250-33.250 
 
381Tekuće donacije33.250-33.250 
 
– T813038POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID-19)306.408.325-2.734.475 
303.673.850
– 11Opći prihodi i primici260.455.325-2.734.475 
257.720.850
– 35Subvencije246.965.325-2.032.475 
244.932.850
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru3.800.000-400.000 
3.400.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora243.165.325-1.632.475 
241.532.850
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade13.015.950-594.950 
12.421.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna13.015.950-594.950 
12.421.000
– 38Ostali rashodi474.050-107.050 
367.000
381Tekuće donacije474.050-107.050 
367.000
– 08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom222.705.944-12.354.568 
210.351.376
– A875001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE77.111.944-11.217.887 
65.894.057
– 11Opći prihodi i primici70.153.444-11.217.887 
58.935.557
– 31Rashodi za zaposlene47.251.000-6.606.365 
40.644.635
311Plaće (Bruto)39.500.000-5.609.365 
33.890.635
313Doprinosi na plaće6.310.000-997.000 
5.313.000
– 32Materijalni rashodi22.874.444-4.596.522 
18.277.922
321Naknade troškova zaposlenima1.372.000-275.522 
1.096.478
322Rashodi za materijal i energiju2.660.000-20.000 
2.640.000
323Rashodi za usluge17.384.444-3.700.000 
13.684.444
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000-350.000 
450.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja658.000-251.000 
407.000
– 34Financijski rashodi27.000-14.000 
13.000
343Ostali financijski rashodi27.000-14.000 
13.000
– 38Ostali rashodi1.000-1.000 
 
383Kazne, penali i nak­nade štete1.000-1.000 
 
– K875005OPREMANJE699.000-384.251 
314.749
– 11Opći prihodi i primici599.000-384.251 
214.749
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine300.000-300.000 
 
412Nematerijalna imovina300.000-300.000 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine299.000-84.251 
214.749
422Postrojenja i oprema299.000-84.251 
214.749
– K875006INFORMATIZACIJA1.300.000-750.000 
550.000
– 11Opći prihodi i primici1.000.000-750.000 
250.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine200.000-200.000 
 
412Nematerijalna imovina200.000-200.000 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine800.000-550.000 
250.000
426Nematerijalna proizvedena imovina800.000-550.000 
250.000
– K875007OBNOVA VOZNOG PARKA310.000-2.430 
307.570
– 11Opći prihodi i primici310.000-2.430 
307.570
– 32Materijalni rashodi310.000-2.430 
307.570
323Rashodi za usluge310.000-2.430 
307.570
– 08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina60.245.220-21.573.405 
38.671.815
– A837001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.130.380-238.065 
4.892.315
– 11Opći prihodi i primici5.130.380-238.065 
4.892.315
– 31Rashodi za zaposlene3.147.397-21.402 
3.125.995
312Ostali rashodi za zaposlene100.510-710 
99.800
313Doprinosi na plaće434.317-20.692 
413.625
– 32Materijalni rashodi1.699.283-147.163 
1.552.120
321Naknade troškova zaposlenima179.550-60.460 
119.090
322Rashodi za materijal i energiju259.825-43.705 
216.120
323Rashodi za usluge1.140.033-12.143 
1.127.890
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa950-950 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja118.925-29.905 
89.020
– 34Financijski rashodi16.150-14.460 
1.690
343Ostali financijski rashodi16.150-14.460 
1.690
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.500-9.500 
 
412Nematerijalna imovina9.500-9.500 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine63.300-14.090 
49.210
422Postrojenja i oprema63.300-14.090 
49.210
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini156.750-31.450 
125.300
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.750-4.750 
 
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu152.000-26.700 
125.300
– A837002OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA26.600.690-9.270.690 
17.330.000
– 11Opći prihodi i primici26.600.690-9.270.690 
17.330.000
– 32Materijalni rashodi3.800-3.800 
 
323Rashodi za usluge950-950 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.850-2.850 
 
– 34Financijski rashodi950-950 
 
343Ostali financijski rashodi950-950 
 
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade26.595.940-9.265.940 
17.330.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna26.595.940-9.265.940 
17.330.000
– A837006OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA28.514.150-12.064.650 
16.449.500
– 11Opći prihodi i primici28.514.150-12.064.650 
16.449.500
– 32Materijalni rashodi14.150-950 
13.200
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja950-950 
 
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade28.500.000-12.063.700 
16.436.300
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna28.500.000-12.063.700 
16.436.300
– 08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi4.613.260.859-55.989.500160.000.0004.717.271.359
– A734177JEDNOKRATNA NAKNADA110.400.000 
160.000.000270.400.000
– 11Opći prihodi i primici110.400.000 
160.000.000270.400.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade106.300.000 
160.000.000266.300.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna106.300.000 
160.000.000266.300.000
– A734186NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ208.230.707-15.041.000 
193.189.707
– 11Opći prihodi i primici208.230.707-15.041.000 
193.189.707
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade208.230.707-15.041.000 
193.189.707
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna208.230.707-15.041.000 
193.189.707
– A734187OSTALE NAKNADE I POMOĆI70.667.658-2.651.000 
68.016.658
– 11Opći prihodi i primici67.307.658-2.651.000 
64.656.658
– 32Materijalni rashodi55.245.158-2.651.000 
52.594.158
323Rashodi za usluge55.245.158-2.651.000 
52.594.158
– A734190SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU102.498.646-140.850 
102.357.796
– 11Opći prihodi i primici102.072.646-140.850 
101.931.796
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade1.973.850-140.850 
1.833.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna1.973.850-140.850 
1.833.000
– A734192SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI120.075.594-1.165.150 
118.910.444
– 11Opći prihodi i primici119.367.594-1.165.150 
118.202.444
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade3.662.150-1.165.150 
2.497.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna3.662.150-1.165.150 
2.497.000
– A734193SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM241.151.881-4.339.000 
236.812.881
– 11Opći prihodi i primici198.399.881-4.339.000 
194.060.881
– 32Materijalni rashodi46.449.000-1.289.000 
45.160.000
323Rashodi za usluge10.589.000-1.289.000 
9.300.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade6.850.000-3.050.000 
3.800.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna6.850.000-3.050.000 
3.800.000
– A734194SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA428.554.432-4.212.000 
424.342.432
– 11Opći prihodi i primici408.175.811-4.212.000 
403.963.811
– 32Materijalni rashodi87.755.000-3.060.000 
84.695.000
323Rashodi za usluge21.020.000-3.060.000 
17.960.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade10.219.513-1.152.000 
9.067.513
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna10.219.513-1.152.000 
9.067.513
– A790016UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE475.000-175.000 
300.000
– 11Opći prihodi i primici475.000-175.000 
300.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade475.000-175.000 
300.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna475.000-175.000 
300.000
– A791001OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU71.387.263-6.243.000 
65.144.263
– 11Opći prihodi i primici71.387.263-6.243.000 
65.144.263
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade71.387.263-6.243.000 
65.144.263
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna71.387.263-6.243.000 
65.144.263
– A791011OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA156.711.587-1.230.000 
155.481.587
– 12Sredstva učešća za pomoći4.775.000-1.230.000 
3.545.000
– 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine600.000-100.000 
500.000
412Nematerijalna imovina500.000-100.000 
400.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.080.000-630.000 
1.450.000
421Građevinski objekti1.400.000-400.000 
1.000.000
422Postrojenja i oprema580.000-230.000 
350.000
– 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.700.000-500.000 
1.200.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.600.000-500.000 
1.100.000
– A797009NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM3.800.000-750.000 
3.050.000
– 11Opći prihodi i primici3.800.000-750.000 
3.050.000
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade3.800.000-750.000 
3.050.000
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna3.800.000-750.000 
3.050.000
– A799007ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA427.287.555-15.800.000 
411.487.555
– 11Opći prihodi i primici427.287.555-15.800.000 
411.487.555
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade427.287.555-15.800.000 
411.487.555
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna427.287.555-15.800.000 
411.487.555
– K618388NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI7.751.000-35.000 
7.716.000
– 11Opći prihodi i primici3.535.000-35.000 
3.500.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.535.000-35.000 
3.500.000
422Postrojenja i oprema3.535.000-35.000 
3.500.000
– K789008CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI975.000-375.000 
600.000
– 11Opći prihodi i primici475.000-375.000 
100.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine475.000-375.000 
100.000
421Građevinski objekti475.000-375.000 
100.000
– K797011CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ4.797.500-3.747.500 
1.050.000
– 11Opći prihodi i primici4.797.500-3.747.500 
1.050.000
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.797.500-3.747.500 
1.050.000
421Građevinski objekti4.797.500-3.747.500 
1.050.000
– T795014OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021. – 2027.566.667-85.000 
481.667
– 12Sredstva učešća za pomoći85.000-85.000 
 
– 31Rashodi za zaposlene20.000-20.000 
 
311Plaće (Bruto)10.000-10.000 
 
312Ostali rashodi za zaposlene5.000-5.000 
 
313Doprinosi na plaće5.000-5.000 
 
– 32Materijalni rashodi60.000-60.000 
 
321Naknade troškova zaposlenima15.000-15.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju30.000-30.000 
 
323Rashodi za usluge12.000-12.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.000-3.000 
 
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.000-5.000 
 
422Postrojenja i oprema5.000-5.000 
 
– 33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek8.717.782-311.189 
8.406.593
– A921001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.717.782-311.189 
8.406.593
– 11Opći prihodi i primici1.321.732-311.189 
1.010.543
– 31Rashodi za zaposlene759.739-223.111 
536.628
311Plaće (Bruto)631.750-184.001 
447.749
312Ostali rashodi za zaposlene23.750-8.750 
15.000
313Doprinosi na plaće104.239-30.360 
73.879
– 32Materijalni rashodi517.390-72.070 
445.320
321Naknade troškova zaposlenima45.600-8.699 
36.901
322Rashodi za materijal i energiju297.000-44.000 
253.000
323Rashodi za usluge174.790-19.371 
155.419
– 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak­nade23.750-9.376 
14.374
372Ostale nak­nade građanima i kućanstvima iz proračuna23.750-9.376 
14.374
– 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.853-6.632 
14.221
422Postrojenja i oprema20.853-6.632 
14.221


III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/515
Urbroj: 50301-29/09-22-1
Zagreb, 22. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.