Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2413

Na temelju članka 215. stavka 4. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12. i 82/17.) u članku 4. stavku 1. točki 6. riječ i broj: »i 75/09.« zamjenjuju se riječima i brojevima: »75/09., 120/16. i 57/22.«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Dužnik može izdati bjanko zadužnicu na obrascu iz ovoga Pravilnika s naznakom najvišeg iznosa:

– do 1.000,00 eura,

– do 2.000,00 eura,

– do 10.000,00 eura,

– do 20.000,00 eura,

– do 75.000,00 eura i

– do 150.000,00 eura.«

Članak 3.

Obrazac zahtjeva u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuje obrazac zahtjeva u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12. i 82/17.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/22-01/93
Urbroj: 514-04-01-02-01/04-22-01
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.