Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2416

Na temelju članka 61. stavka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud (»Narodne novine«, broj 38/14 i 45/21) u članku 3. stavku 2. riječi: »1.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »199,08 eura«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132,72 eura«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 3. riječi: »2,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,27 eura«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/21-01/22
Urbroj: 514-03-02/01-22-06
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.