Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2418

Na temelju članka 137. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O
FINANCIJSKO-MATERIJALNOM POSLOVANJU SUDOVA SA STRANKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama (»Narodne novine«, broj 58/16) u članku 9. stavku 2. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

U stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/14-01/40
Urbroj: 514-03-02/01-22-13
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.