Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2419

Na temelju članka 14. stavka 10. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI I NAGRADI JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

Članak 1.

U članku 3. iza stavka 4. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 9/21 i 18/22) dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka javni bilježnik nema pravo na javnobilježničku naknadu za obavljanje radnji u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave za koji nije nadležan.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, slanja obavijesti ovršeniku, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke, prosljeđivanja prijedloga za ovrhu nadležnom sudu kao prijedloga za izdavanje platnog naloga, donošenja rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno nakon rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dostavljanja rješenja strankama te izdavanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti ako visina postavljenog zahtjeva iznosi do 6.600,00 eura, pripada javnobilježnička naknada u iznosu od 20,00 eura. Ako visina postavljenog zahtjeva iznosi preko 6.600,00 eura plaća se javnobilježnička naknada u iznosu od 20,00 eura i još 1 % na razliku iznad 6.600,00 eura, ali ne više od 660,00 eura.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječ i broj: »25,00 kuna« zamjenjuju se riječi i brojem: »3,30 eura«.

U stavku 3. riječ i broj: »25,00 kuna« zamjenjuju se riječi i brojem: »3,30 eura«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ i broj: »75,00 kuna« zamjenjuju se riječi i brojem: »10,00 eura«.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Javnom bilježniku za potvrdu izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 202. OZ-a), izjave o suglasnosti dužnika radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljenom svih računa kod banaka (zadužnica – članak 214. OZ-a) i izjave o suglasnosti radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zapljene svih njegovih računa kod banaka (bjanko zadužnica – članak 215. OZ-a), pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu:

Iznos do kojeg se izdaje
solemnizirana privatna isprava (zadužnica)
iz članka 202., 214. i 215. OZ-a
Visina
javnobilježničke nagrade
0 – 10.000,00 eura13 eura
10.000,01 – 15.000,00 eura17,00 eura
15.000,01 – 20.000,00 eura20,00 eura
20.000,01 – 25.000,00 eura23,00 eura
25.000,01 – 35.000,00 eura27,00 eura
35.000,01 – 40.000,00 eura30,00 eura
40.000,01 – 45.000,00 eura33,00 eura
45.000,01 – 50.000.00 eura40,00 eura
50.000,01 – 70.000,00 eura46,00 eura
70.000,01 – 90.000,00 eura53,00 eura
90.000,01 – 130.000,00 eura60,00 eura
130.000,01 eura – pa nadalje66,00 eura

«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/22-01/96
Urbroj: 514-04-01-02-01/04-22-01
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.