Pravilnik o dopuni i izmjenama Pravilnika o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o dopuni i izmjenama Pravilnika o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište

Ministarstvo zdravstva

2423

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 39/13, 47/14, 115/18 i 62/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI I IZMJENAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA VEZANIMA ZA STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE BIOCIDNIH PROIZVODA NA TRŽIŠTE

Članak 1.

U Pravilniku o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište (»Narodne novine«, broj 55/14), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 528/2012.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ: »zdravlje« zamjenjuju se riječju: »zdravstvo«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kada u postupcima ocjenjivanja sudjeluje više pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih javnih ustanova ovlaštenih za pojedine stručne poslove, naknade iz Priloga I. ovoga Pravilnika, dijele se na način kako je navedeno u Prilogu II. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravne osobe s javim ovlastima i druge javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka, obvezne su Ministarstvu dostaviti predračun radi dostave podnositelju zahtjeva putem Registra biocidnih proizvoda Europske unije (R4BP).«.

Članak 5.

Prilog I. i Prilog II. zamjenjuju se novim Prilogom I. i Prilogom II. koji se nalaze u Dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Na postupke koji, do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nisu prihvaćeni u Registru biocidnih proizvoda Europske unije (R4BP) sukladno članku 26. stavku 2., članku 29. stavku 1., članku 31. stavku 4., članku 33. stavku 1., članku 34. stavku 3. te članku 53. stavku 2. Uredbe (EU) br. 528/2012, te za koje nije naplaćena naknada sukladno članku 80. Uredbe (EU) br. 528/2012, primijenit će se odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Postupci koji su prihvaćeni u Registru iz stavka 1. ovoga članka dovršit će se prema odredbama Pravilnika o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište (»Narodne novine«, broj 55/14).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/21-02/40
Urbroj: 534-07-2-1/2-22-17
Zagreb, 12. prosinca 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

1. POSTUPAK ODOBRAVANJA AKTIVNE TVARI

Opis postupkaTrošak postupka (EUR)
Odobrenje (jedna vrsta
biocidnog proizvoda)*
Kemikalija
110.000,00
Mikroorganizam
82.000,00
Odobrenje
(po dodatnoj vrsti biocidnog proizvoda)*
55.000,00
Obnova odobrenja (za jednu vrstu biocidnog proizvoda)*Puna ocjena110.000,00
Djelomična ocjena55.000,00
Obnova odobrenja (po dodatnoj vrsti biocidnog proizvoda)*Puna ocjena55.000,00
Djelomična ocjena28.000,00
Uključivanje aktivne tvari u Prilog I* Uredbe (EU) br. 528/201255.000,00

2. POSTUPAK ODOBRAVANJA BIOCIDNOG PROIZVODA

Opis postupkaTrošak postupka (EUR)
Odobrenje Unije (udvostručuje se za skupinu biocidnih proizvoda)*Pojedinačni proizvod26.000,00
Pojedinačni proizvod kada su proizvod i uporaba proizvoda identični referentnom proizvodu ocijenjenome prilikom odobrenja aktivne tvari10.000,00
Odobrenje proizvoda – nacionalno odobrenje (udvostručuje se za skupinu biocidnih proizvoda)*Pojedinačni proizvod15.000,00
Pojedinačni proizvod kada su proizvod i uporaba proizvoda identični referentnom proizvodu ocijenjenome prilikom odobrenja aktivne tvari4.000,00

Međusobno priznavanje odobrenja proizvoda – sekvencijalno i usporedno

(udvostručuje se za skupinu biocidnih proizvoda)*

Pojedinačni proizvod2.300,00
Pojedinačni proizvod kada su proizvod i uporaba proizvoda identični referentnom proizvodu ocijenjenome prilikom odobravanja aktivne tvari500,00

Odobrenje proizvoda po pojednostavljenom postupku

(udvostručuje se za skupinu biocidnih proizvoda)*

Pojedinačni proizvod

4.600,00
(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)
700,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica )

Pojedinačni proizvod kada su proizvod i uporaba proizvoda identični referentnom proizvodu ocijenjenome prilikom uključivanja aktivne tvari u Prilog I. Uredbe (EU) br. 528/2012

2.000,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

400,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica )

Promjena odobrenja proizvoda

(udvostručuje se za skupinu biocidnih proizvoda)*

Veća

6.600,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

1.300,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Manja

2.700,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

1.000,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Administrativna130,00

Obnova odobrenja proizvoda

(udvostručuje se za skupinu biocidnih proizvoda)*

Puna ocjena

12.000,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

1.700,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Djelomična ocjena

6.600,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

1.300,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Obnova odobrenja proizvoda po pojednostavljenom postupku*Pojedinačni proizvod

3.300,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

600,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Pojedinačni proizvod kada su proizvod i uporaba proizvoda identični referentnom proizvodu ocijenjenome prilikom uključivanja u Prilog I. Uredbe (EU) br. 528/2012300,00
Odobrenje identičnog proizvoda (udvostručuje se za skupinu biocidnih proizvoda)400,00
Dodatak biocidnog proizvoda skupini biocidnih proizvoda (obavješćivanje sukladno članku 17. (6) Uredbe)700,00
Stavljanje biocidnog proizvoda na raspolaganje na tržištu odobrenome prema pojednostavljenom postupku (obavješćivanje sukladno članku 27. (1) Uredbe)300,00
Dodatne naknade
Odobrenje sukladno članku 55. (1) UredbePojedinačni proizvod400,00
Privremeno odobrenje (sukladno članku 55. (2) Uredbe*Pojedinačni proizvod2.000,00
Pojedinačni proizvod kada su proizvod i uporaba proizvoda identična referentnom proizvodu ocijenjenome prilikom uključivanja aktivne tvari u Prilog I. Uredbe (EU) br. 528/2012400,00
Dodatna aktivna tvar u biocidnom proizvodu*Po svakoj dodatnoj aktivnoj tvari

1.500,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

150,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Dodatna vrsta biocidnog proizvoda *Po svakoj dodatnoj vrsti

1.500,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

150,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Više od jedne kategorije korisnika *Po dodatnoj kategoriji korisnika

1.500,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

150,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Komparativna ocjena sukladno članku 23. Uredbe*Po aktivnoj tvari za koju se zahtijeva komparativna ocjena

6.700,00

(kada je Republika Hrvatska referentna država članica)

800,00

(kada je Republika Hrvatska dotična država članica)

Maksimalna razina ostataka (MRL) *kada zahtjev za nacionalno odobrenje ili odobrenje Unije zahtjeva specifičnu ocjenu i izradu preporuke u vezi s njenim određivanjem (npr. za Europsku agenciju za sigurnost hrane)2.000,00
Ostale naknade
Paralelna trgovina, zahtjev sukladno članku 53. Uredbe700,00
Istraživanje i razvoj, obavješćivanje sukladno stavku 2. članka 56. Uredbe400,00
Nacionalni postupak prijave biocidnih proizvoda (sukladno članku 8.a Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 39/13, 47/14, 115/18 i 62/20)200,00
Izmjena prijave70,00
Izrada stručnog mišljenja po zahtjevu stranke200,00* Ministarstvu pripada 10 % iznosa, a 90 % pravnoj osobi iz članka 4. ovoga Pravilnika koja ocjenjuje dokumentaciju.

PRILOG II.

Opis poslaObavlja poslove
Ministarstvo/
pravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika
Postotak naknade iz Priloga I. ovoga Pravilnika
Provjera potpunosti dokumentacije / validacijaMinistarstvo10 %
Ocjenjivanje fizikalno-kemijskih svojstava i analitičkih metodapravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika10 %
Ocjenjivanje toksikoloških studija i procjena izloženosti kod primjenepravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika20 %
Ocjenjivanje ostatakapravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika10 %
Ocjenjivanje sudbine i ponašanja u okolišupravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika15 %
Ocjenjivanje ekotoksikoloških studijapravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika15 %
Ocjenjivanje podataka o učinkovitostipravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika15 %
Izrada sažetka ocjene i sažetka svojstava biocidnog proizvodapravna osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika5 %