Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 154/2022 (28.12.2022.), Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2440

Na temelju članaka 21. i 31. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 144/2021) te članka 8. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 67/2022), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 19. sjednici, 19. prosinca 2022. donosi

ODLUKU

O UVJETIMA OSTVARIVANJA DOBROVOLJNOG ČLANSTVA U HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Komora).

Članak 2.

U Komoru se mogu dobrovoljno učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge te pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu doprinijeti obavljanju djelatnosti Komore.

Članak 3.

Dobrovoljno članstvo započinje upisom u Registar članova Komore iz članka 16. točke 15. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, po Izjavi o dobrovoljnom učlanjenju u Komoru i uplatom članarine, u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci iz prethodnog stavka, dobrovoljne članice nastavljaju plaćati članarinu do opoziva.

Dobrovoljne članice ostvaruju pravo na korištenje usluga Komore ovisno o skupini u koju se razvrstavaju sukladno važećem Zakonu o hrvatskoj gospodarskoj komori i Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore, a na temelju navedenih osnova određuje se i visina članarine.

Dobrovoljne članice Komore koje izraze volju za pripadnost višoj skupini u odnosu na onu u koje bi se razvrstale na temelju odredbi ovoga članka, plaćat će članarinu u visini koja odgovara višoj skupini.

Dobrovoljno članstvo prestaje brisanjem iz Registra članova Komore iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Dobrovoljne članice koje su u Registru poreznih obveznika dužne su članarinu plaćati sukladno važećem Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 025-02/22-01/3

Urbroj: 311-02-00-00-22-7

Zagreb, 19. prosinca 2022.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.