Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zapaljivim tekućinama

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zapaljivim tekućinama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2454

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, broj 108/95, 56/10 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA

Članak 1.

U Pravilniku o zapaljivim tekućinama (»Narodne novine«, broj 54/99) u članku 254. stavku 1. riječi: »od 10.000 do 15.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1.320,00 do 1.990,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3.500 do 5.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 660,00 eura«.

Članak 2.

U članku 255. riječi: »od 3.500 do 5.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 660,00 eura«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/248

Urbroj: 511-01-152-22-3

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.