Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2458

Na temelju članka 6. stavka 6., članka 57. stavka 6., članka 150. stavka 5. i članka 156. stavka 4. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 133/20 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O BORAVKU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 20/22) u članku 36. stavku 1. točki 3. riječi: »od 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 26.544,56 eura«.

Članak 2.

U članku 37. stavku 1. točki 2. riječi: »od 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 26.544,56 eura«.

Članak 3.

Iza članka 73. dodaju se naslovi članaka i članci 73.a i 73.b koji glase:

»Evidencija o izrađenim dozvolama boravka i pograničnim propusnicama

Članak 73.a

(1) Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o izrađenim dozvolama boravka i pograničnim propusnicama.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

1. datum tehničke izrade dozvole boravka i pogranične propusnice

2. naziv policijske uprave odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka i pogranične propusnice

3. serijski broj dozvole boravka i pogranične propusnice

4. ukupan broj izrađenih dozvola boravka i pograničnih propusnica za svaku policijsku upravu odnosno policijsku postaju.

(3) Ovlaštena pravna osoba podatke iz evidencije iz stavka 1. ovog članka može rabiti samo radi unutarnje kontrole rada, financijskih potraživanja i naplate.

Postupanje s pogrešno izrađenim dozvolama boravka i pograničnim propusnicama

Članak 73.b

(1) Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o pogrešno izrađenim dozvolama boravka i pograničnim propusnicama.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži broj pogrešno izrađene dozvole boravka i pogranične propusnice, naziv policijske uprave odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka i pogranične propusnice te datum izrade pogrešno izrađene dozvole boravka i pogranične propusnice.

(3) Pogrešno izrađene dozvole boravka i pogranične propusnice uništava povjerenstvo koje imenuje direktor ovlaštene pravne osobe, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

(4) Uništenje pogrešno izrađenih dozvola boravka i pograničnih propusnica obavlja se najmanje dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.«.

Članak 4.

U članku 79. točki 1. riječi: »240,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »31,85 eura«.

U točki 2. riječi: »450,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »59,73 eura«.

U točki 3. riječi: »80,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10,62 eura«.

U točki 4. riječi: »320,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »42,47 eura«.

U točki 5. riječi: »320,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »42,47 eura«.

U točki 6. riječi: »225,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »29,86 eura«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/237
Urbroj: 511-01-152-22-6
Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.