Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

NN 155/2022 (29.12.2022.), Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2459

Na temelju članka 261. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove registracije vozila i produženja važenja prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i/ili izvanredni tehnički pregled:

a) opći dio

1. Moped, motocikl ili laka prikolica12,30 eura
2. Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor20,25 eura
3. Autobus ili teretni automobil32,55 eura

b) posebni dio

(ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)

4. Vozilo s dizelskim motorom13,61 eura
5. Vozilo s BEZ-KAT motorom7,04 eura
6. Vozilo s REG-KAT motorom13,21 eura

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.) u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Naknade za preventivni tehnički pregled:
7.     Moped, motocikl7,04 eura
8.     Osobni automobil9,67 eura
9.     Autobus, teretni automobil, priključno vozilo16,30 eura
Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:
10.     Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno – hidrauličnom kočnom instalacijom)80,94 eura
11.     Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)133,74 eura
12.     Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)65,10 eura

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50 % iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:
13.     Poslovi koji prethode registraciji i produženju važenja prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste, upravna pristojba i dr.)6,12 eura
14.     Naplata propisanih obveza iz rednog broja 13. (iznos za 1 uslugu)2,29 eura
15.     Ovjera prometne dozvole6,12 eura
16.     Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije1,90 eura
17.     Izdavanje registarskih i izvoznih pločica2,29 eura
18.     Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole6,86 eura
19.     Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice3,03 eura

Naknada za administrativne poslove oko registracije vozila iz rednog broja 14. ne naplaćuje se prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila.

Ostale naknade:
20.Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan8,81 eura
21.Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.)6,58 eura
22.Utiskivanje broja šasije na vozilo13,21 eura
23.Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica2,29 eura
24.Obrasci i registri tehničkog pregleda1,24 eura

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj 122/14, 122/16 i 139/17).

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvat­skoj.

Klasa: 011-02/22-01/265
Urbroj: 511-01-152-22-5
Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.