Rješenje o izmjeni Rješenja o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o izmjeni Rješenja o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2470

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 141/11), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA OVLAŠĆIVANJA REVIDENTA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

I.

U Rješenju o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 56/12) u točki II. riječi: »2.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »331,81 eura«.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/254

Urbroj: 511-01-152-22-3

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.