Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2483

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15,134/15; 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU RAČUNOVODSTVA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje:

– vođenje računovodstva,

– sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja kojima društvo za dokup mirovine izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja, promjenama kapitala i novčanim tijekovima,

– druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

Obveznik izrade i dostave

Članak 2.

Obveznik izrade i dostave izvještaja iz članka 1. ovoga Pravilnika je društvo za dokup mirovine kojemu je Hanfa izdala suglasnost iz članka 8. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (dalje u tekstu: Zakon o dokupu mirovine).

Vođenje poslovnih knjiga i priprema financijskih izvještaja

Članak 3.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine (dalje u tekstu: financijski izvještaji) sukladno Zakonu o dokupu mirovine, propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI).

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći kontni plan propisan u skladu s vrstom, opsegom i složenosti poslovanja društva za dokup mirovine.

(3) Društvo za dokup mirovine dužno je voditi poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li društvo u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, u skladu sa Zakonom o dokupu mirovine i na temelju njega donesenim propisima i drugim propisima kojih se dužno pridržavati.

IZVJEŠTAJI I IZVJEŠTAVANJE

Sadržaj i struktura financijskih izvještaja

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje društva za dokup mirovine čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o novčanom tijeku,

4. Izvještaj o promjenama kapitala i

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sadržaj i struktura financijskih izvještaja društva za dokup mirovine iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama MSFI-a na način da trebaju:

– pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

– objaviti informacije prema zahtjevima MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala,

– pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Sadržaj i struktura dodatnih izvještaja

Članak 5.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 4. ovoga Pravilnika, a u cilju osiguranja dodatnih podataka i informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i poslovnim aktivnostima društva sastavljati i dodatne izvještaje.

(2) Dodatni izvještaji društva za dokup mirovine su:

1. Pregled ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina s analitičkim podacima (Obrazac DM-1),

2. Pregled ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava s analitičkim podacima (Obrazac DM-2),

3. Izvještaj o valutnoj usklađenosti imovine za isplatu dokupljenih mirovina (Obrazac DM-3),

4. Prihodi i rashodi od ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina (Obrazac DM-4),

5. Prihodi i rashodi od ulaganja iz kapitala i ostalih sredstva (Obrazac DM-5),

6. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja (Obrazac DM-6),

7. Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja (Obrazac DM-7),

8. Izvještaj o pričuvama za isplatu dokupljenih mirovina (Obrazac DM-8),

9. Izvještaj o razini kapitaliziranosti (Obrazac DM-9),

10. Izvještaj o broju korisnika dokupa mirovine i broju ugovora o dokupu mirovine (Obrazac DM-10)

11. Izvješće i Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara.

(3) Sadržaj i struktura dodatnih izvještaja društva za dokup mirovine iz stavka 2. točaka 1. do 10. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Izvještajna razdoblja

Članak 6.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je izrađivati:

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine (godišnji financijski izvještaji),

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika za prva tri mjeseca poslovne godine, prvih šest mjeseci poslovne godine i prvih devet mjeseci poslovne godine (tromjesečni financijski izvještaji),

– dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine (godišnji dodatni izvještaji), prva tri mjeseca poslovne godine, prvih šest mjeseci poslovne godine i prvih devet mjeseci poslovne godine (tromjesečni dodatni izvještaji),

– dodatni izvještaj iz članka 5. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika mjesečno (mjesečni dodatni izvještaj),

– dodatni izvještaj iz članka 5. stavka 2. točke 11. ovoga Pravilnika godišnje.

(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora.

(4) Pored podataka iz financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. i izvještaja iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika Hanfa može od društva za dokup mirovine zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u izvještajima.

Rokovi i način dostave

Članak 7.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je izvještaje iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je izvještaj iz članka 5. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika dostaviti najkasnije do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.

(3) Društvo za dokup mirovine dužno je revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika te dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. i točke 11. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaji odnose.

Članak 8.

(1) Društvo za dokup mirovine dostavlja Hanfi izvještaje iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je godišnje financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika te dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. i točke 11. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem, dostaviti u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(3) Društvo za dokup mirovine je nakon obavljene revizije godišnjih financijskih izvještaja dužno dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika na način kako je propisano u stavku 1. ovoga članka.

Objava financijskih izvještaja

Članak 9.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je na svojim mrežnim stranicama, u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje, mišljenje revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i mišljenje neovisnog ovlaštenog aktuara kojeg je za potrebe revizije angažiralo revizorsko društvo.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je na svojim mrežnim stranicama imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih pet poslovnih godina ili kraće ako društvo za dokup mirovine posluje kraće od pet godina.

NAJMANJI OPSEG I SADRŽAJ REVIZORSKOG PREGLEDA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA S OBZIROM NA SPECIFIČNOSTI POSLOVA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE

Članak 10.

(1) Revizorski pregled financijskih izvještaja društva za dokup mirovine obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o dokupu mirovine, pravilima revizorske struke i drugim pravilima i propisima, poštujući pri tome kodeks profesionalne etike revizora.

(2) Revizorski pregled obuhvaća reviziju financijskih izvještaja i dodatnih izvještaja za potrebe Hanfe o čemu revizorsko društvo sastavlja:

– revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i

– revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe.

(3) Uprava društva za dokup mirovine dužna je revizorskom društvu dati na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju te mu omogućiti uvid u poslovne knjige, spise i računalne ispise. Društvo za dokup mirovine dužno je revizorima omogućiti pristup poslovnim i radnim prostorijama.

(4) U svrhu provedbe revizije društvo za dokup mirovine dužno je staviti revizorskom društvu na raspolaganje odgovarajuće prostorije i pomagala. Ako je unos ili pohranjivanje podataka obavljeno primjenom računalne obrade podataka, društvo za dokup mirovine dužno je na vlastiti trošak i unutar primjerenog roka staviti revizorskom društvu na raspolaganje pomagala potrebna za očitavanje dokumentacije te, ako je to nužno, osigurati čitke trajne ispise u potrebnom broju preslika.

(5) Revizorska izvješća iz stavka 2. ovoga članka potpisuju ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

(6) Revizorsko društvo dužno je nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi i dostaviti ga upravi društva za dokup mirovine i Hanfi uz izvješća iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Revizorskim izvješćima iz stavka 2. ovoga članka prilažu se i financijski izvještaji koji su bili predmet revizije.

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja

Članak 11.

(1) U smislu ovoga pravilnika revizija financijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene godišnjih financijskih izvještaja društva za dokup mirovine koji su sastavljeni na temelju Zakona o računovodstvu i koji su namijenjeni vanjskim korisnicima, uključujući i Hanfu.

(2) Revizija financijskih izvještaja društva za dokup mirovine obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim revizijskim standardima i drugim pravilima revizorske struke, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o dokupu mirovine i propisima donesenim na temelju toga zakona.

(3) U revizorskom izvješću iz ovog članka revizorsko društvo dužno je dati mišljenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji društva za dokup mirovine sastavljeni u skladu s propisima i standardima struke. Revizorsko društvo dužno je u mišljenju iskazati pružaju li godišnji financijski izvještaji istinit i objektivan prikaz financijskog položaja društva za dokup mirovine u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odnosno sa MSFI.

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe

Članak 12.

(1) Revizija za potrebe Hanfe je postupak provjere i ocjene pravilnosti, točnosti i potpunosti godišnjih dodatnih izvještaja koja se dostavljaju Hanfi u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Pravilnost, točnost i potpunost izvještaja iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo dužno je provjeriti na način da ocijeni jesu li ti izvještaji sastavljeni u skladu sa Zakonom o dokupu mirovina i propisima donesenim na temelju toga zakona te jesu li na usporedivim stavkama usklađeni s godišnjim revidiranim financijskim izvještajima.

(3) Reviziju za potrebe Hanfe obavlja isto revizorsko društvo koje obavlja reviziju godišnjih financijskih izvještaja.

(4) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe sastoji se od sljedećih izvještaja:

1. Izvještaj o stanju i promjenama pričuve za isplatu dokupljenih mirovina,

2. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina,

3. Izvještaj o razini kapitaliziranosti,

4. Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga,

5. Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi.

Izvještaj o stanju i promjenama pričuve za isplatu dokupljenih mirovina

Članak 13.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti te ocijeniti stanje i promjene pričuve za isplatu dokupljenih mirovina o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i promjenama pričuve za isplatu dokupljenih mirovina.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– stanje pričuve za isplatu dokupljenih mirovina na početku godine i na kraju godine te promjene stanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina tijekom godine,

– opis metoda koje društvo za dokup mirovine primjenjuje za utvrđivanje pričuve za isplatu dokupljenih mirovina (ako je društvo za dokup mirovine promijenilo metodu izračunavanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina, tada revizor mora pojasniti promjenu i učinak na financijski rezultat i položaj društva za dokup mirovine),

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika koje proizlaze iz načina oblikovanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju pričuve za isplatu dokupljenih mirovina koje mora obuhvaćati ocjenu stanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina te razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje.

(3) Nezavisni ovlašteni aktuar iz stavka 2. ovoga članka je ovlašteni aktuar koji nije zaposlen u društvu za dokup mirovine ili u povezanom društvu društva za dokup mirovine, čiji su izvještaji predmet revizije.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina

Članak 14.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i strukturi imovine za isplatu dokupljenih mirovina.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina s usporednim tabličnim prikazom pričuve za isplatu dokupljenih mirovina,

– stanje ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina na početku godine i na kraju godine te promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– ocjenu o stanju i strukturi ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina te usklađenost navedenih ulaganja sa Zakonom o dokupu mirovina i na temelju njega donesenim propisima.

Izvještaj o razini kapitaliziranosti

Članak 15.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispunjavanje uvjeta kapitaliziranosti društva za dokup mirovina o čemu mora izraditi izvještaj o razini kapitaliziranosti.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture kapitala i rezervi,

– stanje kapitala na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tijekom godine s usporednim prikazom posebne pričuve za dokupljene mirovine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– ocjenu o razini kapitaliziranosti društva za dokup mirovina.

Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga

Članak 16.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vođenja poslovnih knjiga o čemu mora izraditi Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga društva za dokup mirovine.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– ocjenu revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga društva za dokup mirovine s navođenjem eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tijekom revizije, kao i rizika koji iz tih slabosti proizlaze.

Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi

Članak 17.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispravnost i potpunost obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji na temelju Zakona o dokupu mirovine i na temelju njega donesenih propisa o čemu mora izraditi Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se na temelju Zakona o dokupu mirovine i na temelju njega donesenih propisa dostavljaju Hanfi. Kriterij ispravnost i potpunosti je između ostaloga i usuglašenosti s revidiranim financijskim izvještajima.

Izvještaj o vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki te računovodstvenih politika

Članak 18.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki te izraditi Izvještaj o načinu vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki te računovodstvenih politika.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora o primijenjenim računovodstvenim politikama, vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki, metodama korištenim za vrednovanje pojedine financijske imovine i nekretnina, kao i ostalih bilančnih i izvanbilančnih stavki te njihovu usklađenost sa MSFI i Zakonom o dokupu mirovine i na temelju njega donesenim propisima.

Revizorsko društvo

Članak 19.

(1) Isto revizorsko društvo ne može preuzeti, niti mu društvo za dokup mirovine može povjeriti obavljanje revizije financijskih izvještaja društva za dokup mirovine ako je to revizorsko društvo u prethodnoj godini više od polovine svojih ukupnih prihoda ostvarilo na temelju obavljene revizije financijskih izvještaja tog društva za dokup mirovine.

(2) Isto revizorsko društvo može u istom društvu za dokup mirovine uzastopno obaviti, odnosno društvo za dokup mirovine može istoj revizorskoj tvrtki uzastopno povjeriti, najviše sedam revizija financijskih izvještaja.

(3) Isto revizorsko društvo ne može istodobno, odnosno u istoj poslovnoj godini obavljati reviziju financijskih izvještaja društva za dokup mirovine i pružati konzultantske usluge istom društvu za dokup mirovine.

(4) Ako isto revizorsko društvo obavi reviziju financijskih izvještaja društva za dokup mirovine suprotno bilo kojoj odredbi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, Hanfa neće prihvatiti revizorsko izvješće financijskih izvještaja društva za dokup mirovine za tu godinu koju je obavilo dotično revizorsko društvo.

Odbijanje revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća

Članak 20.

(1) Hanfa će odbiti revizorski pregled, odnosno revizorsko izvješće o provedenoj reviziji financijskih izvještaja ako utvrdi da je isto nije sastavljeno u skladu s odredbama Zakona o dokupu mirovine te odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Revizorski pregled, odnosno revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s odredbama Zakona o dokupu mirovine te odredbama ovoga Pravilnika, a sadržaj odstupanja korisnika može navesti na pogrešnu poslovnu odluku ili ako postoje značajna odstupanja između revidiranih financijskih izvještaja i stanja koje je Hanfa utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom.

(3) U slučaju odbijanja revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća, Hanfa donosi rješenje o odbijanju revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća kojim nalaže društvu za dokup mirovine da odredi drugo revizorsko društvo koje će obaviti reviziju financijskih izvještaja, navodi razloge za odbijanje te određuje rok za dostavu novog revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća.

Plan obavljanja revizije

Članak 21.

Društvo za dokup mirovine dužno je najkasnije do 31. listopada tekuće godine dostaviti Hanfi plan obavljanja revizije koji je izradilo revizorsko društvo kojemu je povjereno obavljanje revizije, uključujući i opis sadržaja planiranog pregleda poslovanja po pojedinim područjima uz predviđeno trajanje revizije.

OSIGURANJE RAVNOTEŽE UKUPNIH OBVEZA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA I VRIJEDNOSTI PRIČUVA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA ODNOSNO IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA

Mjere uprave

Članak 22.

(1) U slučaju da su ukupne obveze za isplatu dokupljenih mirovina kojima upravlja društvo za dokup mirovine veće od vrijednosti pričuva za isplatu dokupljenih mirovina odnosno imovine za isplatu dokupljenih mirovina, uprava društva za dokup mirovina dužna je bez odgode o tome izvijestiti Hanfu te izraditi prijedlog mjera i poduzeti odgovarajuće mjere radi postizanja ravnoteže ukupnih obveza za isplatu dokupljenih mirovina i vrijednosti pričuva za isplatu dokupljenih mirovina odnosno imovine za isplatu dokupljenih mirovina u razumnom roku.

(2) O prijedlozima mjera odnosno poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka uprava je dužna izvijestiti Hanfu u roku od osam dana od njihova donošenja.

Mjere Hanfe

Članak 23.

(1) U slučaju ugroženosti prava korisnika dokupa mirovina, Hanfa od društva za dokup mirovine može zahtijevati donošenje financijskog plana s prijedlozima reorganizacijskih mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine, koji mora sadržavati:

1. procjenu troškova uprave, odnosno troškova upravljanja te usporedbu s tekućim općim troškovima,

2. detaljnu procjenu prihoda i rashoda iz neposrednog obavljanja poslova osnovne djelatnosti,

3. projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,

4. procjenu potrebnih financijskih sredstava za postizanje ravnoteže ukupnih obveza za isplatu dokupljenih mirovina kojima upravlja društvo za dokup mirovine i vrijednosti pričuva za isplatu dokupljenih mirovina odnosno imovine za isplatu dokupljenih mirovina.

(2) Hanfa može zahtijevati veći kapital od propisanog Zakonom o dokupu mirovine ako ocijeni da su zbog oslabljenog financijskog položaja društva za dokup mirovine ugrožena prava korisnika dokupa mirovine. Visinu kapitala Hanfa određuje na temelju financijskog plana s prijedlogom mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine.

(3) Reorganizacijske mjere u smislu odredbi ovoga članka su mjere održavanja ili saniranja financijskog stanja društva za dokup mirovine.

(4) Hanfa može zabraniti slobodno raspolaganje imovinom društva za dokup mirovine u slučaju kad je financijski položaj društva za dokup mirovine ugrožen ili bio mogao biti ugrožen.

IZDVOJENI POSLOVI

Članak 24.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je bez odgode izvijestiti Hanfu ako je povjerilo ispunjenje određenih obveza trećim osobama.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka društvo za dokup mirovine dužno je Hanfi dostaviti ugovor kojim je ispunjavanje određenih obveza povjerilo trećim osobama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (»Narodne novine«, broj 37/16) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja za 2022. godinu.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovog članka za 2022. godinu, dostavljaju se u obliku i sadržaju propisanim odredbama Pravilnika o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (»Narodne novine«, broj 37/16), ali na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik se u cijelosti primjenjuje na izvješća za 2023. godinu prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-9

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Obrazac: IFP

Naziv društva za dokup mirovine:
OIB:
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
na datum:
u EUR
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicije - POSTOJEĆEIsti datum
prethodne godine
Izvještajni datum
AKTIVA
001002 + 003ANEMATERIJALNA IMOVINA
0021Goodwill
0032Ostala nematerijalna imovina
004005 + 006 + 007BMATERIJALNA IMOVINA
0051Zemljišta i građevinski objekti
0062Postrojenja i oprema
0073Ostala materijalna imovina
008009 + 010 + 011CULAGANJA
009IUlaganja u nekretnine
010IIUlaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate
011012 + 017 + 022IIIFinancijska imovina
012013 + 014 + 015 + 0161Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku
0131.1Dužnički financijski instrument
0141.2Depoziti kod kreditnih institucija
0151.3Zajmovi
0161.4Ostalo
017018 + 019 + 020 + 0212Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0182.1Vlasnički financijski instrument
0192.2Dužnički financijski instrument
0202.3Udjeli u investicijskim fondovima
0212.4Ostalo
022023 + 024 + 025 + 026 + 0273Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
0233.1Vlasnički financijski instrumenti
0243.2Dužnički financijski instrumenti
0253.3Izvedeni financijski instrumenti
0263.4Udjeli u investicijskim fondovima
0273.5Ostalo
028029 + 030DODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA
0291Odgođena porezna imovina
0302Tekuća porezna imovina
031032 + 035EPOTRAŽIVANJA
032033 + 0341Potraživanja iz obavljanja djelatnosti
0331.1Potraživanja od obveznika uplate premije za financiranje dokupa mirovine
0341.2Potraživanja od korisnika dokupa mirovine
0352Ostala potraživanja
036037 + 038 + 039FOSTALA IMOVINA
0371Novac u banci i blagajni
0382Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja
0393Ostalo
040GPLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
041001 + 004 + 008 + 028 + 031 + 036 + 040HUKUPNO AKTIVA
042IIZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
043044 + 045 + 046 + 050 + 054 + 057AKAPITAL I REZERVE
0441Upisani kapital
0452Rezerve kapitala (premije na emitirane dionice)
046047 + 048 + 0493Revalorizacijske rezerve
0473.1Zemljišta i građevinski objekti
0483.2Financijske imovine raspoložive za prodaju
0493.3Ostale revalorizacijske rezerve
050055 + 056 + 0574Rezerve
051052 + 0534.1Zakonske rezerve
0524.2Statutarna rezerva
0534.3Ostale rezerve
054055 + 0565Zadržana dobit ili preneseni gubitak
0555.1Zadržana dobit
0565.2Preneseni gubitak (-)
057058 + 0596Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja
0586.1Dobit tekućeg obračunskog razdoblja
0596.2Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( - )
060BOBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)
061062 + 063CPRIČUVA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA
0621Pričuva za isplatu dokupljenih mirovina
0632Pričuva za obračunate, a neisplaćene dokupljene mirovine
064DREZERVIRANJA
065070 + 071 + 072EFINANCIJSKE OBVEZE
066067 + 068 + 0691Obveze za primljene kredite i zajmove
0672Obveze po financijskim instrumentima
0683Ostale financijske obveze
069FODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA
070071 + 072 + 073GOSTALE OBVEZE
0711Obveze proizašle iz neposrednog obavljanja djelatnosti
0722Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje
0733Ostale obveze
074HODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
075043 + 060 + 061 + 064 + 065 + 069 + 070 + 074IUKUPNO PASIVA
076JIZVANBILANČNI ZAPISI
Mjesto i datum:
      
Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)


Obrazac: ISD

Naziv društva za dokup mirovine:
OIB:
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje:
 
 
 
 
 
u EUR
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
001 
APremija za financiranje dokupa mirovine 
 
002003 + 007 + 012BPrihodi od ulaganja – imovina za isplatu dokupljenih mirovina 
 
003004 + 005 + 0061Prihodi od ulaganja u nekretnine 
 
004 
1.1Prihodi od najma 
 
005 
1.2Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina 
 
006 
1.3Prihodi od prodaje nekretnina 
 
007008 + 009 + 010 + 0112Financijski prihodi 
 
008 
2.1Prihodi od kamata 
 
009 
2.2Pozitivne tečajne razlike 
 
010 
2.3Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG 
 
011 
2.4Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD 
 
012 
3Ostali prihodi od ulaganja 
 
013014 + 018 + 023CPrihodi od ulaganja – kapital i ostala sredstva 
 
014015 + 016 + 0171Prihodi od ulaganja u nekretnine 
 
015 
1.1Prihodi od najma 
 
016 
1.2Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina 
 
017 
1.3Prihodi od prodaje nekretnina 
 
018019 + 020 + 021 + 0222Financijski prihodi 
 
019 
2.1Prihodi od kamata 
 
020 
2.2Pozitivne tečajne razlike 
 
021 
2.3Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG 
 
022 
2.4Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD 
 
023 
3Ostali prihodi od ulaganja 
 
024 
DOstali prihodi 
 
025026 + 027 + 028ERashodi s osnove ugovora o dokupu mirovine 
 
026 
1Isplate dokupljene mirovine 
 
027 
2Promjena pričuva za isplatu dokupljenih mirovina 
 
028 
3Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene dokupljene mirovine 
 
030031 + 035FPoslovni rashodi 
 
031032 + 033 + 0341Opći i administrativni troškovi poslovanja 
 
032 
1.1Amortizacija materijalne imovien 
 
033 
1.2Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće 
 
034 
1.3Ostali troškovi 
 
035 
2Ostali poslovni rashodi 
 
036037 + 041 + 047GTroškovi ulaganja – imovina za isplatu dokupljenih mirovina 
 
037038 + 039 + 0401Troškovi od ulaganja u nekretnine 
 
038 
1.1Amortizacija 
 
039 
1.2Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina 
 
040 
1.3Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine 
 
041042 + 043 + 044 + 045 + 0462Financijski rashodi 
 
042 
2.1Rashodi od kamata 
 
043 
2.2Negativne tečajne razlike 
 
044 
2.3Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG 
 
045 
2.4Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD 
 
046 
2.5Umanjenje vrijednosti financijske imovine 
 
047 
3Ostali troškovi ulaganja 
 
048049 + 053 + 059HTroškovi ulaganja – kapital i ostala sredstva 
 
049050 + 051 + 0521Troškovi od ulaganja u nekretnine 
 
050 
1.1Amortizacija 
 
051 
1.2Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina 
 
052 
1.3Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine 
 
053054 + 055 + 056 + 057 + 0582Financijski rashodi 
 
054 
2.1Rashodi od kamata 
 
055 
2.2Negativne tečajne razlike 
 
056 
2.3Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG 
 
057 
2.4Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD 
 
058 
2.5Umanjenje vrijednosti financijske imovine 
 
059 
3Ostali troškovi ulaganja 
 
060 
IOstali rashodi 
 
061001 + 002 + 013 + 024 + 025 + 030 + 036 + 048 + 060JDobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja 
 
062 
KPorez na dobit 
 
063061 + 062LDobit ili gubitak obračunskog razdoblja 
 
064 
1Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) 
 
065 
2Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima 
 
066 
3Neto promjena fer vrijednosti vlasničkih i dužničkih vrijednosnica (OSD) 
 
068064 + 065 + 066MOstala sveobuhvatna dobit 
 
069063 + 068NUkupna sveobuhvatna dobit 
 
070 
OReklasifikacijske usklade 
 
Mjesto i datum:
 

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)
Obrazac: INTi

Naziv društva za dokup mirovine:
OIB:
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (indirektna metoda)
za razdoblje:
 
 
 
 
 
u EUR
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
001002 + 013 + 028INOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
 
002003 + 0041Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza 
 
003 
1.1Dobit/gubitak prije oporezivanja 
 
004005 + 006 + ... + 0121.2Usklađenja 
 
005 
1.2.1Amortizacija materijalne imovine 
 
006 
1.2.2Amortizacija nematerijalne imovine 
 
007 
1.2.3Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost 
 
008 
1.2.4Troškovi kamata 
 
009 
1.2.5Prihodi od kamata 
 
010 
1.2.6Udjeli u dobiti pridruženih društava 
 
011 
1.2.7Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) 
 
012 
1.2.8Ostala usklađenja 
 
013014 + 015 + … + 0272Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza 
 
014 
2.1Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
015 
2.2Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 
 
016 
2.3Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja 
 
018 
2.5Povećanje/smanjenje porezne imovine 
 
019 
2.6Povećanje/smanjenje potraživanja 
 
020 
2.7Povećanje/smanjenje ostale imovine 
 
021 
2.8Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda 
 
022 
2.9Povećanje/smanjenje pričuva za isplatu dokupljenih mirovina 
 
023 
2.10Povećanje/smanjenje ostalih pričuva 
 
024 
2.11Povećanje/smanjenje poreznih obveza 
 
025 
2.12Povećanje/smanjenje financijskih obveza 
 
026 
2.13Povećanje/smanjenje ostalih obveza 
 
027 
2.14Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja 
 
028 
3Plaćeni porez na dobit 
 
029030 + 031 + … + 043IINOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI 
 
030 
1Primici od prodaje materijalne imovine 
 
031 
2Izdaci za nabavu materijalne imovine 
 
032 
3Primici od prodaje nematerijalne imovine 
 
033 
4Izdaci za nabavu nematerijalne imovine 
 
034 
5Primici od prodaje nekretnina 
 
035 
6Izdaci za nabavu nekretnina 
 
039 
7Povećanje/smanjenje ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate 
 
037 
8Primici od financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku 
 
038 
9Izdaci od financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku 
 
039 
10Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela 
 
040 
11Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele 
 
041 
12Primici od dividendi i udjela u dobiti 
 
042 
13Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
043 
14Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove 
 
044045 + 046 + … + 049IIINOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 
 
045 
1Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala 
 
046 
2Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
047 
3Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova 
 
048 
4Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 
 
049 
5Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi) 
 
050001 + 029 + 044IVČISTI NOVČANI TIJEK (I + II + III) 
 
051 
VUČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE 
 
052050 + 051VINETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (IV + V) 
 
053 
1Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 
 
054052 + 0532Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 
 
Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tijek upisuju se s negativnim predznakom
 
Mjesto i datum:
      
Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)


Obrazac: IPK

Obrazac: DM-1

      
Naziv društva za dokup mirovine:
OIB:
PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA
na datum:
 
 
 
 
 
u EUR
Redni
broj
IMOVINA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINAIznosNeposredna izloženost u %Posredna izloženost u %Ukupno u %
IUlaganja predviđena člankom 25. stavkom 1. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine 
 
 
Ograničenja ulaganja predviđena člankom 26. stavkom 1. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine
1Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a 
 
 
 
1.1izdavatelj RH 
 
 
 
1.2izdavatelj HNB 
 
 
 
1.3izdavatelj druga država članica 
 
 
 
1.4izdavatelj središnja banka druge države članice 
 
 
 
1.5izdavatelj država članica OECD-a 
 
 
 
1.6izdavatelj središnja banka države članice OECD-a 
 
 
 
2Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a 
 
 
 
2.1Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH 
 
 
 
2.2Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica 
 
 
 
2.3Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a 
 
 
 
2.4Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo 
 
 
 
3Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a 
 
 
 
3.1izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH 
 
 
 
3.2izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici 
 
 
 
3.3izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a 
 
 
 
4Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a 
 
 
 
4.1izdavatelj ima sjedište u RH 
 
 
 
4.2izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici 
 
 
 
4.3izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a 
 
 
 
5Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a 
 
 
 
5.1izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH 
 
 
 
5.2izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici 
 
 
 
5.3izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a 
 
 
 
6Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije 
 
 
 
6.1Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH 
 
 
 
6.2Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici 
 
 
 
6.3Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a 
 
 
 
7Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije 
 
 
 
7.1Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH 
 
 
 
7.2Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici 
 
 
 
7.3Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a 
 
 
 
7.4Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH 
 
 
 
7.5Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici 
 
 
 
7.6Dionice ili poslovni udjel odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a 
 
 
 
8Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije 
 
 
 
8.1Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH 
 
 
 
8.2Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici 
 
 
 
8.3Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a 
 
 
 
9Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice) 
 
 
 
9.1Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima 
 
 
 
9.2Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice) 
 
 
 
10Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti) 
 
 
 
10.1Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH 
 
 
 
10.2Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici 
 
 
 
10.3Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a 
 
 
 
11Novac na poslovnom računu društva za dokup mirovine kod kreditnih institucija 
 
 
 
12Druge vrste imovine proizašle iz imovine iz članka 25. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine 
 
 
 
IIUlaganja predviđena člankom 25. stavkom 4. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (ulaganja uz suglasnost Agencije) 
 
 
 
1Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište 
 
 
 
2Ostala ulaganja uz suglasnost Agencije 
 
 
 


Redni brojPozicijaIznos
1Pričuva za isplatu dokupljenih mirovina 
2Imovina za isplatu dokupljenih mirovina 
3Razlika (2 – 1) 

Mjesto i datum:
      
Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Obrazac: DM-2

Naziv društva za dokup mirovine:
OIB:
PREGLED ULAGANJA IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA
na datum:
u EUR
AUlaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava 
IULAGANJA U NEKRETNINE 
IIULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE 
IIIFINANCIJSKA IMOVINA 
1Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku 
1.1Dužnički financijski instrumenti 
1.2Depoziti kod kreditnih institucija 
1.3Zajmovi 
1.4Ostalo 
2Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
2.1Vlasnički financijski instrumenti 
2.2Dužnički financijski instrumenti 
2.3Udjeli u investicijskim fondovima 
2.4Ostalo 
3Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 
3.1Vlasnički financijski instrumenti 
3.2Dužnički financijski instrumenti 
3.3Izvedeni financijski instrumenti 
3.4Udjeli u investicijskim fondovima 
3.5Ostalo 
 
 
BUlaganja 
1Kapital i rezerve 
2Imovina za isplatu dokupljenih mirovina (DM-1) 
   
Mjesto i datum:
   
Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

Obrazac: A1Obrazac: A2Obrazac: A3

Obrazac: A4

Obrazac: A5

Obrazac: A6

Obrazac: A7

Obrazac: A8


Obrazac: A9

Obrazac: A10

Obrazac: A11Obrazac: DM-3

Obrazac: DM-4

Obrazac: DM-5

Obrazac: DM-6Obrazac: DM-7
Obrazac: DM-8

Obrazac: DM-9

Obrazac: DM-10