Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2484

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 104. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. donijela je

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje dokumentacija kojom se utvrđuje postojanje uvjeta propisanih člankom 104. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon), za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje/društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), kao i izvještavanje Agencije o izdvojenim poslovima ili funkcijama.

Uvjeti

Članak 2.

Društvo je dužno pri izdvajanju poslova ili funkcija pridržavati se odredbi članka 104. Zakona, članka 274. Uredbe (EU) br. 2015/35, Smjernica 14. i Smjernica 60. do 64. u vezi Smjernica EIOPA-e o sustavu upravljanja (EIOPA-BoS-14/253), Smjernica o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku (EIOPA-BoS-20-002) i ovoga Pravilnika.

Izvještavanje Agencije

Članak 3.

(1) Ako Društvo namjerava izdvojiti ključne/važne poslove ili funkcije, dužno je o toj namjeri obavijestiti Agenciju bez odlaganja, a najkasnije 60 dana prije nego ugovorne strane potpišu pisani ugovor o izdvajanju poslova ili funkcija te dostaviti Agenciji dokumentaciju propisanu člankom 4. ovog Pravilnika.

(2) Društvo za osiguranje je dužno obavijestiti Agenciju o potpisanom ugovoru o izdvojenim poslovima ili funkcijama te o prestanku i svakoj promjeni ugovora, dostavljanjem preslike tog ugovora odnosno dodatka ugovora, u roku od 8 dana od kada su ugovorne strane potpisale ugovor ili dodatak ugovoru odnosno od trenutka prestanka ugovora.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, na obrazložen zahtjev Društva, Agencija može skratiti rok iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest Agenciji o prestanku ugovora o izdvojenim poslovima ili funkcijama mora sadržavati obrazloženje razloga za prestanak ugovora te podatak o daljnjem načinu obavljanja posla ili funkcije.

(5) U slučaju da se obavijest Agenciji odnosi na promjene u ugovornom odnosu između Društva i pružatelja usluga u vezi izdvojenog posla ili funkcije, ona treba uključivati opis i utjecaj takve promjene na profil rizičnosti Društva te eventualne izmjene dokumentacije navedene u članku 4. stavku 1. ovog Pravilnika.

(6) Društvo je dužno na zahtjev Agencije dostaviti dodatna pojašnjenja i dokumentaciju koja je potrebna za utvrđivanje potencijalnih rizika koja za Društvo mogu proizaći iz izdvajanja ključne/važne poslovne funkcije.

Dokumentacija za izdvajanje poslova ili funkcija

Članak 4.

(1) Dokumentaciju koju je Društvo dužno dostaviti Agenciji čini:

1. nacrt ugovora koji Društvo namjerava sklopiti s pružateljem usluga u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija sačinjen u skladu s točkom 4. članka 274. Uredbe (EU) br. 2015/35,

2. interni akti u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija iz članka 5. ovoga Pravilnika,

3. opis opsega namjeravanog izdvajanja poslova ili funkcija Društva,

4. obrazloženje razloga namjeravanog izdvajanja poslova ili funkcija,

5. obrazloženje razloga zbog kojeg Društvo smatra da je posao ili funkcija koji se namjerava izdvojiti ključan ili važan za Društvo,

6. sažetak rezultata procjene rizika namjeravanog izdvajanja poslova ili funkcija,

7. sažetak rezultata dubinske analize pružatelja usluga odnosno podizvođača koji će obavljati navedenu uslugu,

8. dokaz/potvrda da je pisani sporazum između Društva i pružatelja usluga u skladu s člankom 274. stavkom 3. točkom (c) i člankom 274. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2015/35,

9. ime i prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište, boravište i OIB pružatelja usluge (i podizvođača) koji je fizička osoba, odnosno tvrtku ili naziv, sjedište i OIB pružatelja usluge koji je pravna osoba, dokaz o vlasničkoj strukturi, ako je dostupan – podatak o identifikatoru pravne osobe (LEI), ako je primjenjivo – dokaz o licenci za obavljanje djelatnosti te relevantne kontakt podatke,

10. popis osoba povezanih u smislu članka 3. točke 26. Zakona s pružateljem usluga te opis na koji su način povezane,

11. ime i prezime zaposlenika Društva koji je zadužen za nadzor i upravljanje ugovornim odnosom s pružateljem usluga,

12. detaljan opis tehničkih i organizacijskih rješenja koja omogućuju sigurno i kvalitetno obavljanje poslova ili funkcija koje se namjeravaju izdvojiti, uključujući opis načina zaštite povjerljivih podataka,

13. dokaz da nije otvoren stečajni postupak odnosno postupak likvidacije u odnosu na pružatelja usluga,

14. izjavu Društva da izdvajanje poslova ili funkcija neće dovesti do sukoba interesa,

15. u slučaju unutargrupnog izdvajanja poslova ili funkcija, podatak o mjeri u kojoj Društvo kontrolira pružatelja usluga ili može utjecati na njegove aktivnosti u smislu članka 274. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/35,

16. ostalo što Društvo smatra važnim.

(2) Dokumentaciju propisanu stavkom 1. ovog članka Društvo dostavlja Agenciji u skladu s obrascem iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Ukoliko pružatelj usluge nije pod nadzorom nadležnog nadzornog tijela, Društvo je dužno Agenciji dostaviti dokaz da je pružatelj usluge (i podizvođač) ovlašten pružati predmetne usluge i referentnu listu klijenata pružatelja usluge (i podizvođača) kojima pruža ili je pružao usluge koje će pružati Društvu.

(4) Osim dokumenata navedenih u stavcima 1. i 3. ovoga članka, Agencija može zatražiti i dodatnu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za procjenu jesu li ispunjeni uvjeti za izdvajanje poslova ili funkcija propisani Zakonom, Uredbom (EU) br. 2015/35, Smjernice 14. te Smjernica 60. do 64. u vezi Smjernica EIOPA-e o sustavu upravljanja (EIOPA-BoS-14/253) i ovim Pravilnikom.

Interni akti u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija

Članak 5.

Društvo je dužno, u skladu s člankom 4. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, prije izdvajanja poslova ili funkcija donijeti interni akt koji sadrži:

1. razloge za izdvajanje poslova ili funkcija i proces donošenja odluke o sklapanju, nadzoru i prestanku ugovornog odnosa,

2. procjenu rizika povezanih s izdvajanjem poslova ili funkcija,

3. kriterije odlučne za odabir pružatelja usluge i analizu pružatelja usluga,

4. praćenje i izvještavanje uprave Društva o izloženosti rizicima povezanim s izdvajanjem poslova ili funkcija,

5. zadaće i odgovornosti organizacijskih jedinica ili osoba zaduženih za nadzor i upravljanje izdvajanjem poslova ili funkcija,

6. izlaznu strategiju Društva u slučaju prijevremenog prestanka ugovornog odnosa i/ili nemogućnosti ispunjenja ugovornih obveza.

Članak 6.

Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju iz članaka 3. i 4. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom Agencije.

Članak 7.

Pravilniku se dodaje i postaje njegov sastavni dio Prilog 1. – Dokumentacija kojom se utvrđuje postojanje uvjeta propisanih člankom 104. Zakona o osiguranju za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje/društva za reosiguranje.

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 7/2016, 91/2016).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-4

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1

DOKUMENTACIJA KOJOM SE UTVRĐUJE POSTOJANJE UVJETA PROPISANIH ČLANKOM 104. ZAKONA O OSIGURANJU ZA IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

1. Opis opsega namjeravanog izdvajanja poslova ili funkcija Društva:

__________________________________________________

2. Obrazloženje razloga namjeravanog izdvajanja poslova ili funkcija:

__________________________________________________

3. Obrazloženje razloga zbog kojeg Društvo smatra da je posao ili funkcija koji se namjerava izdvojiti kritičan ili važan za Društvo:

__________________________________________________

4. Sažetak rezultata procjene rizika namjeravanog izdvajanja poslova ili funkcija:

__________________________________________________

5. Sažetak rezultata dubinske analize pružatelja usluga:

__________________________________________________

6. Ime i prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište, boravište i OIB pružatelja usluge (i podizvođača) koji je fizička osoba, odnosno tvrtku ili naziv, sjedište i OIB pružatelja usluge koji je pravna osoba, dokaz o vlasničkoj strukturi, ako je dostupan – podatak o identifikatoru pravne osobe (LEI), ako je primjenjivo – dokaz o licenci za obavljanje djelatnosti te relevantne kontakt podatke:

__________________________________________________

7. Popis osoba povezanih u smislu članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju s pružateljem usluga te opis na koji su način povezane:

__________________________________________________

8. Ime i prezime zaposlenika Društva koji je zadužen za nadzor i upravljanje ugovornim odnosom s pružateljem usluga:

__________________________________________________

9. Detaljan opis tehničkih i organizacijskih rješenja koja omogućuju sigurno i kvalitetno obavljanje poslova ili funkcija koje se namjeravaju izdvojiti, uključujući opis načina zaštite povjerljivih podataka:

__________________________________________________

10. Izjavu Društva da izdvajanje poslova ili funkcija neće dovesti do sukoba interesa:

__________________________________________________

11. U slučaju unutargrupnog izdvajanja poslova ili funkcija, podatak o mjeri u kojoj Društvo kontrolira pružatelja usluga ili može utjecati na njegove aktivnosti u smislu članka 274. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/35:

__________________________________________________

12. Ostalo što Društvo smatra važnim:

__________________________________________________

Kao prilog ovom obrascu Društvo je dužno dostaviti Agenciji dokumentaciju propisanu u članku 4. stavku 1. točkama 1., 2., 8. i 13. Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.