Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2485

Na temelju članka 170. stavka 3., članka 171. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, 126/19 i 110/21) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF) izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima alternativnog investicijskog fonda (dalje: AIF) kojima upravlja, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) UAIF je dužan za AIF voditi poslovne knjige, sastavljati i objavljivati godišnje i polugodišnje izvještaje sukladno propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, osim kada je drugačije propisano Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18; dalje: Zakon), odnosno podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

(2) UAIF je dužan poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama AIF-a koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1 ovog Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaji AIF-a su:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanom tokovima,

– Izvještaj o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a te

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sastavni dio revidiranih godišnjih izvještaja AIF-a iz stavka 1. ovog članka je Izvješće o djelatnostima u poslovnoj godini iz članka 105. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 (dalje: Uredba).

(3) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti godišnje izvještaje za razdoblje poslovne godine, a veliki i srednji UAIF i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje koji su sastavni dio polugodišnjih izvještaja AIF-a iz stavka 1. alineje 5. ovog članka trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje izvještaje AIF-a.

(5) U bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka UAIF je dužan objaviti svako pojedino ulaganje:

1. u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane povezanih osoba UAIF-a,

2. u udjele investicijskih fondova pod upravljanjem povezane osobe UAIF-a,

3. utjecaj ulaganja iz točaka 1. i 2. ovoga stavka na dobit i gubitak te financijski položaj AIF-a.

(6) UAIF je dužan u bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka objaviti i pregled naknada i ostalih transakcijskih troškova nastalih prilikom kupnje ili prodaje financijskih instrumenata posredovanjem povezane osobe AIF-a.

(7) Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovog članka moraju biti revidirani od strane neovisnog vanjskog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima iz Priloga 2, 3 i 4 ovoga Pravilnika.

(8) UAIF je dužan za otvoreni AIF s javnom ponudom objaviti u bilješkama uz godišnje izvještaje podatke o prenosivim vrijednosnim papirima po skupinama kako slijedi:

– kojima se trguje na uređenom tržištu,

– kojima se trguje na drugom uređenom tržištu,

– nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje,

– neuvršteni.

(9) Unutarnji UAIF dužan je u bilješkama uz godišnje izvještaje objaviti troškove uprave i ostale administrativne troškove.

(10) UAIF prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineje 3. ovog članka za AIF može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(11) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od UAIF-a zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u godišnjim i polugodišnjim izvještajima AIF-a.

(12) Sadržaj godišnjih i polugodišnji izvještaja AIF-a iz stavka 1. ovoga članka propisan je Prilozima 2, 3 i 4 ovoga Pravilnika.

(13) UAIF je dužan u godišnjem izvješću AIF-a, osim informacija koje su propisane Zakonom o računovodstvu, dodatno opisati:

– značajna gospodarska i makroekonomska kretanja u izvještajnom razdoblju, koja su izravno ili neizravno utjecala na poslovanje AIF-a, odnosno njihov utjecaj na kretanje neto vrijednosti imovine AIF-a i pojedine klase imovine, uključujući i izloženost AIF-a značajnim rizicima,

– poduzete mjere i aktivnosti u svrhu provođenja investicijske politike i donošenje investicijskih odluka u odnosu na tržišna, gospodarska i makroekonomska kretanja te aktivnosti poduzete u svrhu upravljanja izloženošću prema značajnim rizicima.

– ostvareni efekti i rezultati primijenjenih mjera i aktivnosti iz prethodne alineje.

IZVJEŠTAVANJE O KLASAMA UDJELA AIF-a

Članak 4.

(1) Ako udjeli u AIF-u daju različita prava njihovim imateljima (klase udjela) u skladu s člankom 87. Zakona, UAIF je dužan za svaku klasu udjela otvorenog AIF-a u bilješkama uz revidirane godišnje i polugodišnje izvještaje iskazati:

– pojedinosti vezano uz prava koja daje svaka klasa udjela AIF-a,

– broj izdanih udjela po pojedinim klasama udjela AIF-a za datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja te za datum prethodne poslovne godine,

– cijenu udjela po pojedinoj klasi udjela AIF-a za datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja te za datum prethodne poslovne godine u slučaju kada prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela,

– isplaćenu dobit po pojedinim klasama udjela AIF-a za godišnje i polugodišnje izvještajno razdoblje te za prethodno godišnje i polugodišnje izvještajno razdoblje.

(2) Ako prava iz pojedine klase udjela rezultiraju različitom cijenom udjela AIF-a, UAIF u Izvještaju o financijskom položaju AIF-a ne iskazuje podatke na pozicijama Neto imovina fonda, Broj izdanih udjela i Cijena udjela AIF-a.

DODATNI IZVJEŠTAJI AIF-a

Članak 5.

(1) Dodatni izvještaji AIF-a su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 5 ovoga Pravilnika,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) financijskih instrumenata i umanjenju vrijednosti imovine AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 6 ovoga Pravilnika,

– izvješće o udjelničarima AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 7 ovoga Pravilnika

– izvješće o prvih 10 ulagatelja AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 8 ovoga Pravilnika

– izvještaj o valutnoj izloženosti AIF-a, čiji je sadržaj propisan Prilogom 9 ovoga Pravilnika

– statistička izvješća

– izvještaji o internoj stopi povrata za fond za gospodarsku suradnju, prema sadržaju određenom odredbama ovoga članka.

(2) Veliki i srednji UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 1. i 2. ovog članka za razdoblje poslovne godine i za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine.

(3) Veliki i srednji UAIF je dužan za AIF kojim upravlja sastaviti dodatne izvještaje iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga članka sa stanjem na 30. lipnja i 31. prosinca.

(4) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja, a čija je neto imovina na radni dan za koji se ispunjava izvještaj jednaka ili prelazi 6.500.000,00 eura, sastaviti dodatni izvještaj iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka. Izvještaj se sastavlja za one radne dane na koje se računa neto vrijednost imovine AIF-a.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, UAIF za AIF čijim pravilima ili prospektom, kada je primjenjivo, je propisano da ne smije imati valutnu izloženost nije u obvezi dostavljati izvještaj iz stavka 1. alineje 5. ovog članka.

(6) Osim dodatnih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka veliki i srednji UAIF je dužan sastavljati za AIF kojim upravlja izvještaje iz Priloga IV. Uredbe Obrasci za izvještavanje: UAIF.

(7) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 6. ovog članka su izvješća o radu AIF-a čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku, kreira Hanfa.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, Hanfa ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(9) Izvješća iz stavka 7. i 8. ovog članka UAIF je dužan sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Hanfe.

(10) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, UAIF je za zadnji dan svakog polugodišta dužan dostaviti izvještaj o ulaganjima fonda za gospodarsku suradnju kojima upravlja, a koji sadržava popis svih ulaganja i pregled danih zajmova.

(11) Za ulaganja fonda za gospodarsku suradnju, AIF-a rizičnog kapitala, AIF-a poduzetničkog kapitala i AIF-a za ulaganje u nekretnine koja se ostvaruju putem subjekata za posebne namjene (eng. Special Purpose Vehicle; dalje: SPV) UAIF je dužan dostaviti opće podatke o SPV-u (članovi/vlasnici SPV-a, udio u vlasništvu članova SPV-a, članovi uprave, prava AIF-a koja proizlaze iz osnivanja/ulaganja u SPV i sl.), kao i podatke o imovini i obvezama SPV-a:

– popis financijskih instrumenata: naziv izdavatelja ili druge ugovorne strane, nominalnu vrijednost, prava koja proizlaze iz ulaganja kao što su npr. udio u vlasništvu, pravo na dobit, kamatu i sl.,

– popis materijalne, nematerijalne i ostale imovine i obveza: vrsta imovine/obveza, naziv druge ugovorne strane, knjigovodstvena vrijednost.

(12) Podatke iz stavka 11. ovoga članka UAIF je dužan dostaviti:

(a) za fondove za gospodarsku suradnju, za zadnji dan svakog polugodišta u izvještaju iz stavka 10. ovoga članka,

(b) za ostale AIF-ove iz stavka 11. ovoga članka, za dan za koji je UAIF dužan izračunati neto vrijednosti imovine tog AIF-a.

(13) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje poslovanja fonda uključuje sve novčane tokove od početka rada fonda do izvještajnog datuma te fer vrijednost nerealizirane imovine fonda na izvještajni datum.

(14) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje od početka rada fonda do dana izračuna interne stope povrata izračunava se kako slijedi:

• IRR Formula Excel = (values, date)

• Isplate FGS-a: negativan predznak

• Uplate FGS-u: pozitivan predznak

• Nerealizirana fer vrijednost: pozitivan predznak

(15) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje poslovanja fonda izračunava se polugodišnje i godišnje na dan sastavljanja polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja.

(16) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja uključuje sve novčane tokove po pojedinačnom ulaganju u razdoblju od stjecanja ulaganja do dana dezinvestiranja (raspolaganja) pojedinačnog ulaganja.

(17) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja izračunava se na dan dezinvestiranja pojedinačnog ulaganja.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 6.

(1) Polugodišnji izvještaji AIF-a iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, koji se sastavljaju za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine, dostavljaju se Hanfi u roku od 2 mjeseca od završetka prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Revidirani godišnji izvještaji AIF-a iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se sastavljaju za poslovnu godinu, dostavljaju se Hanfi u roku od 4 mjeseca od završetka poslovne godine za AIF s javnom ponudom te u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine za AIF s privatnom ponudom.

(3) Dodatni izvještaji iz članka 5. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika, za razdoblje prvih šest mjeseci poslovne godine, dostavljaju se Hanfi u roku od 2 mjeseca od završetka prvih šest mjeseci poslovne godine, dok se za razdoblje poslovne godine dostavljaju u roku od 4 mjeseca od završetka poslovne godine za AIF s javnom ponudom te u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine za AIF s privatnom ponudom.

(4) Rok za dostavu dodatnih izvještaja iz članka 5. stavka 1. alineje 3. i 4. ovoga Pravilnika je mjesec dana od proteka izvještajnog datuma iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Rok za dostavu dodatnog izvještaja iz članka 5. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika je do 10:00 sati drugoga radnog dana od dana za koji se izvještava.

(6) Rok za dostavu izvještaja o ulaganjima fonda za gospodarsku suradnju iz članka 5. stavka 10. ovoga Pravilnika je mjesec dana od završetka polugodišta.

(7) Rok za dostavu izvještaja iz članka 12. točke b) ovoga Pravilnika je istovjetan onome za dostavu izračuna neto vrijednosti imovine tog AIF-a.

(8) UAIF je dužan za fond za gospodarsku suradnju kojim upravlja dostaviti Izvještaj o internoj stopi povrata fonda za razdoblje poslovanja fonda u skladu s rokovima za dostavu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja.

(9) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja dostavlja se u roku od 30 dana od dana dezinvestiranja (raspolaganja) pojedinačnog ulaganja.

Članak 7.

(1) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja, kada je to primjenjivo, dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. alineje 1., 2., 3., 4., 5. i 7. te članka 5. stavka 6. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku, u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja godišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem AIF-a te, kada je to primjenjivo, izvještaj o ulaganjima fonda za gospodarsku suradnju iz članka 5. stavka 10. te podatke iz članka 5. stavka 11. ovoga Pravilnika dostaviti na način i u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(3) Osim izvještaja propisanih člancima 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, UAIF je dužan dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem AIF-a, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(4) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA IZVJEŠTAJA

Članak 8.

(1) UAIF je dužan za AIF s javnom ponudom objaviti revidirane godišnje izvještaje (zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem AIF-a) i polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, na svojim mrežnim stranicama u rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF je dužan za AIF rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji posluje u skladu s Pravilnikom o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju (»Narodne novine«, broj 47/13) objaviti revidirane godišnje izvještaje i polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. alineje 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na svojim mrežnim stranicama u rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(3) UAIF je dužan za AIF s privatnom ponudom, izuzev onih navedenih u stavku 2. ovoga članka, ulagateljima učiniti dostupnim, dogovorenim načinom komunikacije, revidirane godišnje izvještaje i kada je to primjenjivo polugodišnje izvještaje iz članka 3. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika, u rokovima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(4) UAIF je dužan na svojim mrežnim stranicama imati objavljene izvještaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja AIF-a s javnom ponudom, ako AIF s javnom ponudom posluje kraće od 5 godina.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Društvo za upravljanje dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine .

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i 8. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine« broj 16/19, 82/19, 31/20, 98/20. i 137/21.) na način propisan člankom 7. ovoga Pravilnika.

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine« broj 16/19, 82/19, 31/20, 98/20. i 137/21.).

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-11

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN AIF-a

0 Materijalna i nematerijalna imovina

00 – Materijalna i nematerijalna imovina u pripremi (investicije u tijeku) i vrijednosno usklađenje

01 – Materijalna i nematerijalna imovina u vlastitom korištenju i vrijednosno usklađenje

02 – Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma i vrijednosno usklađenje

03 – Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti i vrijednosno usklađenje

04 – Materijalna imovina namijenjena prodaji i vrijednosno usklađenje

05 – Ulaganja u poslovne udjele i vrijednosno usklađenje

06 – Roba i vrijednosno usklađenje

07 – Ostala ulaganja i vrijednosno usklađenje

1 Novčana sredstva i potraživanja

10 – Novčana sredstva

11 – Potraživanja s osnove prodaje prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca

12 – Potraživanja s osnove prodaje ostalih ulaganja

13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

13x – Potraživanja s osnove dividendi

14 – Potraživanja s osnove danih predujmova

15 – Potraživanja od društva za upravljanje

16 – Potraživanja od depozitara i brokera

16x – Potraživanja od depozitara

16y – Potraživanja od brokera

17 – Ostala imovina fonda

18 – Potraživanja po stečenoj kamati

19 – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

19x – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja

2 Obveze fonda

20 – Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

21 – Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti

21x – Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira

22 – Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

22x – Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka

22y – Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana

23 – Obveze prema društvu za upravljanje

23x – Obveza za naknade za upravljanje

23y – Obveze za naknadu za uspješnost

24 – Obveze prema depozitaru i brokeru

24x – Obveze prema depozitaru

24y – Obveze prema brokeru

25 – Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda

26 – Obveze prema imateljima udjela

26x – Obveze s osnove isplate udjela

26y – Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele

27 – Ostale obveze fonda

27x – Obveze za naknade za savjetodavne usluge

28 – Obveze po obračunatoj kamati

29 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja

29x – Odgođeno plaćanje troškova

29y – Prihod budućega razdoblja

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

34 – Izvedenice i usklađenje vrijednosti

35 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

36 – Udjeli UCITS fondova i usklađenje vrijednosti

37 – Udjeli u drugim subjektima za zajednička ulaganja i usklađenje vrijednosti

38 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

39 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

40 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

43 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

5 Financijska imovina po amortiziranom trošku

50 – Prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

51 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

52 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

53 – Potraživanja po danim zajmovima i usklađenje vrijednosti

55 – Ostala financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

6 Rashodi

60 – Negativne tečajne razlike

60x – Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

61 – Rashodi s osnove odnosa s društvom za upravljanje

61x – Naknada za upravljanje

62 – Nerealizirani gubici od ulaganja i svođenja na fer vrijednost

63 – Realizirani gubici od prodaje ulaganja

63x – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

63y – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

63z – Realizirani gubici od prodaje ostalih ulaganja

64 – Umanjenje imovine

64x – Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

65 – Naknada depozitaru

66 – Transakcijski troškovi

67 – Ostali rashodi fonda

67x – Rashodi od kamata

68 – Rashodi od unutarnjeg UAIF-a

69 – Ostali troškovi fonda

69x – Administrativne pristojbe

69y – Profesionalni honorari

69z – Naknade za skrbničke usluge

69w – Naknada za usluge investicijskog savjetovanja

7 Prihodi

70 – Prihodi od kamata

71 – Pozitivne tečajne razlike

71x – Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

72 – Nerealizirani dobici od ulaganja i svođenja na fer vrijednost

73 – Realizirani dobici od prodaje ulaganja

73x – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

73y – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

73z – Realizirani dobici od prodaje ostalih ulaganja

74 – Prihodi od dividendi i ostalih udjela u dobiti

74x – Prihodi od dividendi

74y – Prihodi od udjela u dobiti

75 – Ostali prihodi fonda

75x – Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire

75y – Prihod od najma

75z – Dobit od ukidanja rezervacija umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

78 – Ostali prihodi unutarnjeg UAIF-a

79 – Razlika prihoda i rashoda

9 Obveze prema izvorima imovine (udjela) i revalorizacijske rezerve AIF-a*/Kapital i rezerve **

90 – Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a*/upisani temeljni kapital**

91 – Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve**

92 – Vlastite dionice**

94 – Dobit/gubitak tekuće poslovne godine

95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

96 – Rezerve fer vrijednosti

96x – Dobici/gubici financijske imovine – svođenje na fer vrijednost

96y – Dobici/gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

96z – Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

98 – Ostale revalorizacijske rezerve

990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija

995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija

* otvoreni AIF i zatvoreni AIF bez pravne osobnosti

** zatvoreni AIF

PRILOG 2.

GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI OTVORENOG AIF-a

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv AIF-a: _________________________________________________

OIB AIF-a: __________________________________________________

Naziv društva za upravljanje: _____________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________________

(u EUR)

Konta skupinePozicijaAOPZadnji dan prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)1


1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)2

30 + 40 – koji se vrednuju po fer vrijednosti3

50 – koji se vrednuju po amortiziranom trošku4

35³ + 51³2. Instrumenti tržišta novca5

36 + 373. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja6

344. Izvedeni financijski instrumenti7

384 + 5245. Depoziti kod kreditnih institucija8

005 + 025 + 035 + 0456. Nekretnine9

067. Roba10

058. Poslovni udjeli11

5379. Potraživanja po danim zajmovima12


10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima13

006 + 026 + 036 + 046 + 07 + 39 + 43 + 55711. Ostala ulaganja14


II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16 + AOP17 + AOP18)15

101. Novčana sredstva16

384 + 5242. Depoziti po viđenju17

353 + 384 + 513 + 524 + 537 + 5573. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja18


III. Potraživanja (AOP20 + AOP + 21 + AOP22 + AOP23)19

13x + 181. Potraživanja od dividendi i kamata20

11 + 122. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja21

14 + 16y3. Potraživanja od brokera i danih predujmova22

19x4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja23

01 + 15 + 17 + 13 (osim 13x) + 16x + 19 (osim 19x)IV. Ostala imovina24


Ukupna imovina (AOP1 + AOP15 + AOP19 + AOP24)25

990-994Izvanbilančna evidencija aktiva26


I. Obveze plaćanja (AOP28 + AOP29 + AOP30 + AOP31 + AOP32 + AOP33 + AOP34)27

20 + 21 (osim 21x)1. Obveze s osnove ulaganja28

26x2. Obveze s osnove isplate udjela29

24y3. Obveze prema brokerima30

23x4. Obveze za naknade za upravljanje31

27x5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge32

23y6. Obveze za naknadu za uspješnost33

287. Obveze za kamate i druge izdatke34


II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36 + AOP37)35

22x1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka36

22y2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana37


III. Druge obveze (AOP39 + AOP40 + AOP41)38

21x1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira39

29y2. Prihod budućeg razdoblja40

26y3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele41

22 (osim 22x; 22y) + 23 (osim 23x; 23y) + 24x + 25 + 27 (osim 27x) + 29xIV. Ostale obveze AIF-a42


Ukupno obveze AIF-a (AOP27 + AOP35 + AOP38 + AOP42)43


Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)44


Broj izdanih udjela245


Cijena udjela AIF-a2 (AOP44/AOP45)46

90Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a47

94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine48

95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja49

96Rezerve fer vrijednosti (AOP51 + AOP52)50

96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine51

96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite52

98Ostale revalorizacijske rezerve53


Ukupno obveze prema izvorima imovine ((Σ od AOP47 do AOP50) + AOP53)54

995-999Izvanbilančna evidencija pasiva55


Dodatak1Pripisano imateljima matice56


Pripisano manjinskom interesu571 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

2 kod klasa udjela nije obavezno pozicija

3 instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 5, a instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18

4 depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 8, depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18, a depoziti po viđenju iskazuju se na AOP 17

5 samo nekretnine

6 osim nekretnina

7 financijska imovna čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP12/AOP 14, a financijska imovina čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv AIF-a: __________________________________________________

OIB AIF-a: ___________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________________

(u EUR)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

PrihodiI. Prihodi od ulaganja (AOP59 + AOP60 + AOP61)58

741. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti59

702. Prihodi od kamata60

75y3. Prihodi od najma61

73II. Realizirani dobici od ulaganja62

72 + 71xIII. Nerealizirani dobici od ulaganja63


IV. Drugi prihodi (AOP65 + AOP66)64

75x1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire65

71 (osim 71x) + 75 (osim 75x; 75y) + 782. Ostali prihodi66


Ukupno prihodi (AOP58 + AOP62 + AOP63 + AOP64)67


Rashodi68

63I. Realizirani gubici od ulaganja69

62 + 60xII. Nerealizirani gubici od ulaganja70

64xIII. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke71

64 (osim 64x)IV. Umanjenje imovine70

69wV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja71

61xVI. Naknade za upravljanje72

65VII. Naknade depozitaru73


VIII. Drugi rashodi (∑ od AOP75 do AOP79)74

69x1. Administrativne pristojbe75

69y2. Profesionalni honorari76

69z3. Naknade za skrbničke usluge77

67x4. Kamate78

60 (osim 60x) + 61 (osim 61x) + 66 + 67 (osim 67x) + 68 + 69 (osim 69x; 69y; 69z; 69w)5. Ostali rashodi79


Ukupni rashodi (∑ od AOP69 do AOP74)80


Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP67 AOP80)81


Porez na dobit82


Dobit ili gubitak (AOP81-AOP82)83


Ostala sveobuhvatna dobit (AOP85 + AOP90)84


Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP86 do AOP89)85


Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina86


Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata87


Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka88


Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane89


Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
(AOP91 + AOP94 + AOP97 + AOP98 + AOP101)
90


Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri (AOP92 + AOP93)

91


– nerealizirani dobici/gubici92


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)93


Promjena revalorizacijskih rezervi:

računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP95 + AOP96)

94


– dobici/gubici95


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)96


Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja97


Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP99 + AOP100)

98


– dobici/gubici99


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)100


Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka101


Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP83 + AOP84)102


Dodatak1Pripisano imateljima matice103


Pripisano manjinskom interesu1041 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv AIF-a: _____________________________________________________

OIB AIF-a: ______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

(u EUR)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP106 do AOP131)105

Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira106

Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira107

Primici od prodaje instrumenata tržišta novca108

Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca109

Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja110

Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja111

Primici od ulaganja u izvedenice112

Izdaci od ulaganja u izvedenice113

Primici od prodaje nekretnina114

Izdaci od kupnje nekretnina115

Primici od prodaje robe116

Izdaci od kupnje robe117

Primici od prodaje poslovnih udjela118

Izdaci od kupnje poslovnih udjela119

Primici od prodaje ostalih ulaganja120

Izdaci od kupnje ostalih ulaganja121

Primici od dividendi122

Primici od kamata123

Izdaci za kamate124

Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji125

Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji126

Izdaci od naknada za upravljanje127

Izdaci za naknade depozitaru128

Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove129

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti130

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti131

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP137)132

Primici od izdavanja udjela/dionica133

Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica134

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda135

Ostali primici iz financijskih aktivnosti136

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti137

Efekti promjene tečaja stranih valuta138

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP105 + AOP132 + AOP138)139

Novac na početku razdoblja140

Novac na kraju razdoblja (AOP139 + AOP140)141


Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv AIF-a: ________________________________________________________

OIB AIF-a: _________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________________________

(u EUR)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP143 do AOP165)142

Dobit ili gubitak143

Dobici/gubici od ulaganja144

Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke145

Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti146

Prihodi od kamata147

Rashodi od kamata148

Prihodi od dividendi149

Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire150

Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca151

Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja152

Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice153

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine154

Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu155

Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele156

Primici od kamata157

Izdaci od kamata158

Primici od dividendi159

Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja160

Povećanje (smanjenje) ostale imovine161

Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja162

Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova163

Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje164

Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti165

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP167 do AOP171)166

Primici od izdavanja udjela/dionica167

Izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica168

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda169

Ostali primici iz financijskih aktivnosti170

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti171

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP142 + AOP166)172

Novac napočetku razdoblja173

Novac na kraju razdoblja (AOP172 + AOP173)174


Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE OTVORENOG AIF-a

Naziv AIF-a: ___________________________________________________________

OIB AIF-a: ____________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ____________________________________________________

(u EUR)

PozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak175

Ostala sveobuhvatna dobit176

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP175 + AOP176)177

Primici od izdanih udjela AIF-a178

Izdaci od otkupa udjela AIF-a179

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP178 + AOP179)180

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP177 + AOP180)181PRILOG 3.

GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZATVORENOG AIF-a

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv AIF-a: _______________________________________________________

OIB AIF-a: ________________________________________________________

Naziv društva za upravljanje: ___________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________________________

(u EUR)

Konta skupinePozicijaAOPZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja

I. Ulaganja (AOP183 + (∑ od AOP186 do AOP195))182


1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP184 + AOP185)183

30 + 40 – koji se vrednuju po fer vrijednosti184

50 – koji se vrednuju po amortiziranom trošku185

35 3 + 51 32. Instrumenti tržišta novca186

36 + 373. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja187

344. Izvedeni financijski instrumenti188

38 4 + 52 45. Depoziti kod kreditnih institucija189

00 5 + 02 5 + 03 5 + 04 56. Nekretnine190

067. Roba191

058. Poslovni udjeli192

53 79. Potraživanja po danim zajmovima193


10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima194

00 6 + 02 6 + 03 6 + 04 6 + 07 + 39 + 43 + 55 711. Ostala ulaganja195


II. Novac i novčani ekvivalenti (∑ od AOP197 do AOP199)196

101. Novčana sredstva197

38 4 + 52 42. Depoziti po viđenju198

35 ³ + 38 4 + 51 ³ + 52 4 + 53 7 + 55 73. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja199


III. Potraživanja

(∑ od AOP201 do AOP204)

200

13x + 181. Potraživanja od dividendi i kamata201

11 + 122. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja202

14 + 16y3. Potraživanja od brokera i danih predujmova203

19x4. Plačeni troškovi budućeg razdoblja204

01 + 15 + 17 19 + 13 (osim 13x) + 16x + 19 (osim 19x)IV. Ostala imovina205


Ukupna imovina (AOP182 + AOP196 + AOP200 + AOP205)206

990-994Izvanbilančna evidencija aktiva207


I. Obveze plaćanja (∑ od AOP209 do AOP215)208

20 + 21(osim 21x)1. Obveze s osnove ulaganja209

26x2. Obveze s osnove isplate udjela210

24y3. Obveze prema brokerima211

23x4. Obveze za naknade za upravljanje212

27x5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge213

23y6. Obveze za naknadu za uspješnost214

287. Obveze za kamate i druge izdatke215


II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP217 + AOP218)216

22x1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka217

22y2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana218


III. Druge obveze (∑ od AOP220 do AOP222)219

21x1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira220

29y2. Prihod budućeg razdoblja221

26y3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele222

22 (osim 22x; 22y) + 23(osim 23x; 23y) + 24x + 25 + 27 (osim 27x) + 29xIV. Ostale obveze AIF-a223


Ukupno obveze AIF-a (AOP208 + AOP216 + AOP219 + AOP223)224


Neto imovina AIF-a (AOP206-AOP224)225


Broj izdanih dionica 8226


Neto imovina po dionici 8 (AOP225/AOP226)227

90Temeljni kapital228

91Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve229

92Vlastite dionice230

94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine231

95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja232

96Rezerve fer vrijednosti (AOP234 + AOP235)233

96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine234

96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite235

98Ostale revalorizacijske rezerve236

FUkupno kapital i rezerve ((Σ od AOP228 do AOP233) + AOP236)237

995-999Izvanbilančna evidencija pasiva238


Dodatak 1239


Pripisano imateljima matice240


Pripisano manjinskom interesu2411 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

3 instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 186, a instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 199

4 depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 189, depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća do tri mjeseca prikazuju se na AOP 199, depoziti po viđenju iskazuju se na AOP 198

5 samo nekretnine

6 osim nekretnina

7 financijska imovna čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 193/AOP195, a financijska imovina čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 199

8 popunjavaju dionička društva

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv AIF-a: __________________________________________________

OIB AIF-a: ___________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________________

(u EUR)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje

Prihodi242


I. Prihodi od ulaganja (Σ od AOP244 do AOP246)243

741. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti244

702. Prihodi od kamata245

75y3. Prihodi od najma246

73II. Realizirani dobici od ulaganja247

72 + 71xIII. Nerealizirani dobici od ulaganja248


IV. Drugi prihodi (AOP250 + AOP251)249

75x1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire250

71 (osim 71x) + 75 (osim 75x; 75y) + 782. Ostali prihodi251


Ukupno prihodi (AOP243 + AOP247 + AOP248 + AOP249)252


Rashodi253

63I. Realizirani gubici od ulaganja254

62 + 60xII. Nerealizirani gubici od ulaganja255

64xIII. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke256

64 (osim 64x)IV. Umanjenje imovine257

69wV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja258

61xVI. Naknade za upravljanje259

65VII. Naknade za depozitara260


VIII. Drugi rashodi (Σ od AOP262 do AOP266)261

69x1. Administrativne pristojbe262

69y2. Profesionalni honorari263

69z3. Naknade za skrbničke usluge264

67x4. Kamate265

60 (osim 60x) + 61 (osim 61x) + 66 + 67 (osim 67x) + 68 + 69 (osim 69x; 69y; 69z; 69w)5. Ostali rashodi266


Ukupni rashodi (Σ od AOP254 do AOP261)267


Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP252 AOP267)268


Porez na dobit269


Dobit ili gubitak (AOP268-AOP269)270


Ostala sveobuhvatna dobit (AOP272 + AOP277)271


Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

(Σ od AOP273 do AOP276)

272


Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina273


Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata274


Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka275


Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane276


Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP278 + AOP281 + AOP284 + AOP285 + AOP288)

277


Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri (AOP279 + AOP280)

278


– nerealizirani dobici/gubici279


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)280


Promjena revalorizacijskih rezervi:

računovodstvo zaštite (učinkoviti dio)M (AOP282 + AOP283)

281


– dobici/gubici282


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)283


Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja284


Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP286 + AOP287)285


– dobici/gubici286


– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)287


Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka288


Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP270 + AOP271)289


Dodatak1290


Pripisano imateljima matice291


Pripisano manjinskom interesu2921 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv AIF-a: _____________________________________________________

OIB AIF-a: ______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

(u EUR)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP294 do AOP319)293

Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira294

Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira295

Primici od prodaje instrumenata tržišta novca296

Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca297

Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja298

Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja299

Primici od ulaganja u izvedenice300

Izdaci od ulaganja u izvedenice301

Primici od prodaje nekretnina302

Izdaci od kupnje nekretnina303

Primici od prodaje robe304

Izdaci od kupnje robe305

Primici od prodaje poslovnih udjela306

Izdaci od kupnje poslovnih udjela307

Primici od prodaje ostalih ulaganja308

Izdaci od kupnje ostalih ulaganja309

Primici od dividendi310

Primici od kamata311

Izdaci za kamate312

Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji313

Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji314

Izdaci od naknada za upravljanje315

Izdaci za naknade depozitaru316

Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove317

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti318

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti319

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP321 do AOP325)320

Primici od izdavanja udjela/dionica321

Izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica322

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda323

Ostali primici iz financijskih aktivnosti324

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti325

Efekti promjene tečaja stranih valuta326

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP293 + AOP320 + AOP326)327

Novac na početku razdoblja328

Novac na kraju razdoblja (AOP327 + AOP328)329Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv AIF-a: ________________________________________________________

OIB AIF-a: _________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________________________

(u EUR)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP331 do AOP353)330

Dobit ili gubitak331

Dobici/gubici od ulaganja332

Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke333

Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti imovine334

Prihodi od kamata335

Rashodi od kamata336

Prihodi od dividendi337

Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire338

Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca339

Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja340

Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice341

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine342

Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu343

Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele344

Primici od kamata345

Izdaci od kamata346

Primici od dividendi347

Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja348

Povećanje (smanjenje) ostale imovine349

Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja350

Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova351

Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje352

Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti353

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP355 do AOP359)354

Primici od izdavanja udjela/ dionica355

Izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica356

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda357

Ostali primici iz financijskih aktivnosti358

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti359

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP330 + AOP354)360

Novac na početku razdoblja361

Novac na kraju razdoblja (AOP360 + AOP361)362


Obrazac IPK

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv AIF-a: _________________________________________________________

OIB: _______________________________________________________________

Za razdoblje: _________________________________________________________

(u EUR)

Kapital i rezerve

Pozicija

Raspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo vlasnicima
nekontrolirajućih interesa
Ukupno kapital i rezeve
Temeljni kapitalKapitalne rezerveVlastite dioniceRezerve fer vrijednostiOstale
revalorizacijske rezerve
Zadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak
tekuće
godine
(razdoblja)
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Otkup vlastitih udjela/dionica
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine


Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata
Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente
Neto rezultat računovodstva zaštite od rizika
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (teku ćeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Otkup vlastitih udjela/dionica
Isplata udjela u dobiti
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine


PRILOG 4.

GODIŠNJI I POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI ZATVORENOG AIF-a BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Obrazac IFP

Naziv AIF-a: _______________________________________________________

OIB AIF-a: ________________________________________________________

Naziv društva za upravljanje: ___________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________________________

(u EUR)

Konta skupinePozicijaAOPZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)1
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)2
30 + 40 – koji se vrednuju po fer vrijednosti3
50 – koji se vrednuju po amortiziranom trošku4
35³+ 51³2. Instrumenti tržišta novca5
36 + 373. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja6
344. Izvedeni financijski instrumenti7
384 + 5245. Depoziti kod kreditnih institucija8
005 + 025 + 035 + 0456. Nekretnine9
067. Roba10
058. Poslovni udjeli11
5379. Potraživanja po danim zajmovima12
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima13
006 + 026 + 036 + 046 + 07 + 39 + 43 + 55711. Ostala ulaganja14
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16 + AOP17 + AOP18)15
101. Novčana sredstva16
384 + 5242. Depoziti po viđenju17
35³ + 384 + 51³ + 524 + 537 + 5573. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja18
III. Potraživanja (AOP20 + AOP + 21 + AOP22 + AOP23)19
13x + 181. Potraživanja od dividendi i kamata20
11 + 122. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja21
14 + 16y3. Potraživanja od brokera i danih predujmova22
19x4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja23
01 + 15 + 17 + 13 (osim 13x) + 16x + 19 (osim 19x)IV. Ostala imovina24

Ukupna imovina

(AOP1 + AOP15 + AOP19 + AOP24)

25
990-994Izvanbilančna evidencija aktiva26
I. Obveze plaćanja (AOP28 + AOP29 + AOP30 + AOP31 + AOP32 + AOP33 + AOP34)27
20 + 21(osim 21x)1. Obveze s osnove ulaganja28
26x2. Obveze s osnove isplate udjela29
24y3. Obveze prema brokerima30
23x4. Obveze za naknade za upravljanje31
27x5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge32
23y6. Obveze za naknadu za uspješnost33
287. Obveze za kamate i druge izdatke34
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36 + AOP37)35
22x1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka36
22y2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana37
III. Druge obveze (AOP39 + AOP40 + AOP41)38
21x1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira39
29y2. Prihod budućeg razdoblja40
26y3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele41
22 (osim 22x; 22y) + 23 (osim 23x; 23y) + 24x + 25 + 27 (osim 27x) + 29xIV. Ostale obveze AIF-a42
Ukupno obveze AIF-a (AOP27 + AOP35 + AOP38 + AOP42)43
Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)44
Broj izdanih udjela245
Cijena udjela AIF-a2 (AOP44/AOP45)46
90Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a47
94Dobit/gubitak tekuće poslovne godine48
95Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja49
96Rezerve fer vrijednosti (AOP51 + AOP52)50
96x + 96y – fer vrijednost financijske imovine51
96z – učinkoviti dio računovodstva zaštite52
98Ostale revalorizacijske rezerve53
Ukupno obveze prema izvorima imovine ((Σ od AOP47 do AOP50) + AOP53)54
995-999Izvanbilančna evidencija pasiva55
Dodatak1
Pripisano imateljima matice56
Pripisano manjinskom interesu57


1 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

2 kod klasa udjela nije obavezno pozicija

3 instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 5, a instrumenti tržišta novca čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18

4 depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP 8, depoziti kod kreditnih institucija čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18, a depoziti po viđenju iskazuju se na AOP 17

5 samo nekretnine

6 osim nekretnina

7 financijska imovna čiji je rok dospijeća duži od tri mjeseca iskazuju se na AOP12/AOP 14, a financijska imovina čiji je rok dospijeća do tri mjeseca iskazuju se na AOP 18

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv AIF-a: __________________________________________________

OIB AIF-a: ___________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________________

(u EUR)

Konta skupinePozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Prihodi
I. Prihodi od ulaganja (AOP59 + AOP60 + AOP61)58
741. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti59
702. Prihodi od kamata60
75y3. Prihodi od najma61
73II. Realizirani dobici od ulaganja62
72 + 71xIII. Nerealizirani dobici od ulaganja63
IV. Drugi prihodi (AOP65 + AOP66)64
75x1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire65
71 (osim 71x) + 75 (osim 75x; 75y) + 782. Ostali prihodi66
Ukupno prihodi (AOP58 + AOP62 + AOP63 + AOP64)67
Rashodi68
63I. Realizirani gubici od ulaganja69
62 + 60xII. Nerealizirani gubici od ulaganja70
64xIII. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke71
64 (osim 64x)IV. Umanjenje imovine70
69wV. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja71
61xVI. Naknade za upravljanje72
65VII. Naknade depozitaru73
VIII. Drugi rashodi (∑ od AOP75 do AOP79)74
69x1. Administrativne pristojbe75
69y2. Profesionalni honorari76
69z3. Naknade za skrbničke usluge77
67x4. Kamate78
60 (osim 60x) + 61 (osim 61x) + 66 + 67 (osim 67x) + 68 + 69 (osim 69x; 69y; 69z; 69w)5. Ostali rashodi79
Ukupni rashodi (∑ od AOP69 do AOP74)80
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP67 AOP80)81
Porez na dobit82
Dobit ili gubitak (AOP81-AOP82)83
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP85 + AOP90)84
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP86 do AOP89)85
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina86
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata87
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka88
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane89
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
(AOP91 + AOP94 + AOP97 + AOP98 + AOP101)
90

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri (AOP92 + AOP93)

91
– nerealizirani dobici/gubici92
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)93

Promjena revalorizacijskih rezervi:

računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP95 + AOP96)

94
– dobici/gubici95
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)96
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja97

Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP99 + AOP100)

98
– dobici/gubici99
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)100
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka101
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP83 + AOP84)102
Dodatak1
Pripisano imateljima matice103
Pripisano manjinskom interesu104


1 pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv AIF-a: _____________________________________________________

OIB AIF-a: ______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

(u EUR)

PozicijaOznaka pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP106 do AOP131)105
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira106
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira107
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca108
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca109
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja110
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja111
Primici od ulaganja u izvedenice112
Izdaci od ulaganja u izvedenice113
Primici od prodaje nekretnina114
Izdaci od kupnje nekretnina115
Primici od prodaje robe116
Izdaci od kupnje robe117
Primici od prodaje poslovnih udjela118
Izdaci od kupnje poslovnih udjela119
Primici od prodaje ostalih ulaganja120
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja121
Primici od dividendi122
Primici od kamata123
Izdaci za kamate124
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji125
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji126
Izdaci od naknada za upravljanje127
Izdaci za naknade depozitaru128
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove129
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti130
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti131
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP133 do AOP137)132
Primici od izdavanja udjela/ dionica133
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica134
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda135
Ostali primici iz financijskih aktivnosti136
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti137
Efekti promjene tečaja stranih valuta138
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP105 + AOP132 + AOP138)139
Novac na početku razdoblja140

Novac na kraju razdoblja

(AOP139 + AOP140)

141


Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv AIF-a: ________________________________________________________

OIB AIF-a: _________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _________________________________________________

(u EUR)

PozicijaAOPIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP143 do AOP165)142
Dobit ili gubitak143
Dobici/gubici od ulaganja144
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke145
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti146
Prihodi od kamata147
Rashodi od kamata148
Prihodi od dividendi149
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire150
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca151
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja152
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice153
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine154
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu155
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele156
Primici od kamata157
Izdaci od kamata158
Primici od dividendi159
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja160
Povećanje (smanjenje) ostale imovine161
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja162
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova163
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje164
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti165
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP167 do AOP171)166
Primici od izdavanja udjela/ dionica167
Izdaci od otkupa udjela/otkup vlastitih dionica168
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda169
Ostali primici iz financijskih aktivnosti170
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti171
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP142 + AOP166)172
Novac na početku razdoblja173
Novac na kraju razdoblja (AOP172 + AOP173)174

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE ZATVORENOG AIF-a BEZ PRAVNE OSOBNOSTI

Naziv AIF-a: ___________________________________________________________

OIB AIF-a: ____________________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ____________________________________________________

(u EUR)

PozicijaAOPIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak175
Ostala sveobuhvatna dobit176
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP175 + AOP176)177
Primici od izdanih udjela AIF-a178
Izdaci od otkupa udjela AIF-a179
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP178 + AOP179)180
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP177 + AOP180)181

Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv AIF fonda: _______________________________________________

OIB AIF fonda: ________________________________________________

Za razdoblje: __________________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a.

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:
Ovlaštena osoba UAIF-a:
____________________
______________________

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA AIF-a

Datum prodajeVrsta
ulaganja
ISINNaziv izdavateljaOznaka kategorije
financijske imovine
i obveza prema MSFI 9*
Količina ili nominalna vrijednostKnjigovodstvena ili fer vrijednostProdajna vrijednostRealizirani
dobitak/gubitakpri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-a

7 Izvedenice

8 Robe

9 Poslovni udjeli

10 Nekretnine

11 Ostala ulaganja,

* Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 6.

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I UMANJENJU VRIJEDNOSTI
IMOVINE AIF-a

Vrsta
ulaganja
ISINNaziv izdavatelja ili druga
ugovorna strana
Oznaka kategorije financijske imovine i obveza prema
MSFI 9*
Trošak nabave
(nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdoblja
Knjigovodstvena ili fer vrijednostNerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka – usklađenje fer vrijednosti
Neto tečajne razlikeAmortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospijećemUmanjenje vrijednosti za
očekivane kreditne gubitke
Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u izvještajnom razdoblju)Revalorizacijske rezerve
računovodstva zaštitepri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondova

6 Udjeli / dionice AIF

7 Izvedenice

8 Robe

9 Poslovni udjeli

10 Nekretnine

11 Ostala ulaganja,

* Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 7.

IZVJEŠĆE O UDJELNIČARIMA AIF-a

Kategorija udjeličaraBroj udjela/dionica
– domaći imatelji
Broj udjelničara/dioničara
– domaći imatelji
Broj udjela/dionica
– strani imatelji
Broj udjelničara/dioničara –
strani imatelji
kreditne institucijeosiguravajuća društvainvesticijski fondovimirovinski fondoviinvesticijska društvaostalifizičke osobe
Ukupni broj udjelaVrijednost udjelaPRILOG 8.

IZVJEŠĆE O PRVIH 10 ULAGATELJA UCITS FONDA

Redni brojKategorija udjelničaraUdio u NAV-u %
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ukupno:

Kategorija udjelničara:

1. kreditne institucije

2. osiguravajuća društva

3. investicijski fondovi

4. mirovinski fondovi

5. investicijska društva

6. ostali

7. fizičke osobe

PRILOG 9.

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI FONDA

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
EUR
USD
USD
valutna
klauzula
Ostale valute
Ostale
valute
valutna
klauzula

Duga
izvanbilančna pozicija
Kratka
izvanbilančna pozicija
Pozicija u
valutnim opcijama
Otvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena
valutna pozicija kao
% NAV-a
(9)(10)(11)(12)=(7)-(8)(13)=(7)-(8)+(9)-(10)+(11)(14)(15)=(13)/(14)