Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2486

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), članka 683. stavaka 5. i 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, i 64/18, 115/18 i 58/20), članka 275. stavka 6. i 275.a Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 29/18 i 115/18), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, 126/19,110/21 i 76/22), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 21/18, 126/19 i 110/21), članka 218. Zakona o osiguranju »Narodne novine« br. (30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), članka 138. i 138.a Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« br. 22/14, 29/18 i 115/18), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« br. 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14, 85/15 i 41/16), članka 19. stavka 1. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (»Narodne novine« br. 63/20 i 126/21), članka 23. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (»Narodne novine« br. 144/21) i članka 55. Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (»Narodne novine« 53/22) Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine

PRAVILNIK

O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2023. GODINU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) za 2023. godinu.

Obveznici plaćanja

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknada iz članka 1. ovog Pravilnika su:

1. subjekti nadzora Hanfe iz članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20 dalje: ZOS) osim subjekata nadzora iz članka 203. stavka 5. točaka 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 11. ZOS-a i subjekti iz članka 66. i iz članka 17. stavka 1. točki 4. i 5. i stavka 3. točki 3. i 4. ZOS-a

2. burza iz članka 284. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, 17/20 i 83/21 dalje: ZTK)

3. središnji depozitorij iz članka 558. ZTK-a

4. središnja druga ugovorna strana iz članka 536. stavka 1. točke 1. ZTK, koje dobiju odobrenje za rad od strane Hanfe

5. izdavatelj iz članka 459. stavka 1. ZTK

6. osoba koja je ovlaštena pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti prema članku 6. ZTK-a (kreditna institucija, investicijsko društvo, društvo za upravljanje investicijskim fondovima i tržišni posrednik),

7. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 5. i članka 198. stavka 5. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20)

8. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 9. i članka 275. stavka 56. točaka 1, 2. i 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18)

9. subjekt nadzora Hanfe iz članka 346. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19,110/21 i 76/22 dalje: ZOIFJP)

10. subjekt nadzora Hanfe iz članka 232. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: ZAIF)

11. društvo za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima, nad čijim je poslovanjem Hanfa ovlaštena za provođenje nadzora

12. leasing-društvo iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13, dalje: ZOL), leasing društvo iz treće države i leasing društvo iz države članice iz članka 46. stavka 2. ­ZOL-a koje obavljaju poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice prema članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice

13. faktoring-društvo iz članka 20. stavka 1. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, broj 94/14, 85/15 i 41/16, dalje: ZOF), faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koje obavlja poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice prema članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice,

14. mirovinska osiguravajuća društva iz članka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima »Narodne novine« br. 22/14, 29/18 i 115/18) i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje iz članka 138. stavka 5. točaka 2. i 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i

15. društva za dokup mirovina iz članka 3. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine »Narodne novine« br. 153/13)

16. subjekti nadzora iz članka 6. stavak 1. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju »Narodne novine« br. 63/20 i 126/21)

17. pružatelj usluga skupnog financiranja i kreditna institucija koja pruža usluge skupnog financiranja iz članka 6. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (»Narodne novine« br. 144/21)

18. izdavatelj pokrivenih obveznica iz članka 4. stavka 1. točke 9. Zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (»Narodne novine« 53/22).

(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka plaćaju naknade u rokovima kako je uređeno ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Naknade su prihod Hanfe i uplaćuju se u korist računa Hanfe: HR91 2390 0011 1003 29373.

(2) Naknada mora biti uplaćena u punom iznosu na račun Hanfe bez umanjenja za proviziju banke i ostale troškove.

(3) Hanfi se naknade uplaćuju mjesečno i to u roku od 15 dana od zadnjeg dana obračunskog mjeseca osim ako za pojedine obveznike nije ovim Pravilnikom drugačije propisano.

(4) Hanfa odlukom može osloboditi obveznike plaćanja naknada obveze plaćanja naknada za određeno razdoblje.

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje

Članak 4.

(1) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje iz članka 17. stavka 1. točke 1. i stavka 3. točke 1. ZOS-a dužno je Hanfi platiti naknadu u visini od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine društva za osiguranje i društva za reosiguranje.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima društva za osiguranje i društva za reosiguranje (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje naknadu izračunava primjenom sljedeće formule za izračun:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti s 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 12 mjeseci.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovoga članka mjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi, a društva za osiguranje i društva za reosiguranje dužna su je uplatiti do 15.-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 2.650,00 eura dužno je u roku od tri mjeseca od završetka godine za koju se naknada zaračunava platiti:

a) društvo za osiguranje iz druge države članice koja na temelju članka 66. ZOS-a obavlja poslove osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

b) društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje iz treće države iz članka 17. stavka 1. točke 5. i stavka 3. točke 4. ZOS-a koja u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koja obavljaju poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana

c) društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje iz Švicarske Konfederacije iz članka 17. stavka 1. točke 4. i stavka 3. točke 3. ZOS-a koja u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koja obavljaju poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana.

Distributeri osiguranja i distributeri reosiguranja

Članak 5.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, investicijsko društvo i svaka druga pravna osoba koja ima dozvolu za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika dužna je Hanfi platiti naknadu u visini od 0,8 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenog prihoda odnosno fakturiranog iznosa provizije osiguranja odnosno reosiguranja, koji zaračunava za pružene usluge distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka za društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od pruženih usluga distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, po godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u Računu dobiti i gubitka o, opis pozicije POSLOVNI PRIHODI, pod rednim brojem 002, oznaka pozicije I.1. Prihodi od zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka za obrtnika zastupnika u osiguranju, obrtnika brokera u osiguranju, kreditnu instituciju, investicijsko društvo i svaku drugu pravnu osobu koja ima dozvolu za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju, osim društava iz stavka 2. ovoga članka, obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije po ugovorima o osiguranju, prema godišnjem statističkom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u obrascu Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije/naknade u stupcu 5 Sveukupni iznos fakturirane provizije osiguranja odnosno reosiguranja.

(4) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka naknadu izračunavaju primjenom sljedećeg izračuna:

Ostvaren godišnji prihod s osnova provizije iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovog članka pomnožiti sa 0,8 ‰ (tisućinki).

(5) Izračunata naknada iz stavka 4. ovoga članka godišnji je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(6) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka, naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu godišnjeg financijskog odnosno statističkog izvješća.

(7) Iznimno, obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se plaćanja naknade Hanfi ako ista iznosi manje od 1,50 eura.

Burze, središnja druga ugovorna strana i središnji depozitorij

Članak 6.

(1) Burza iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,003 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja.

(2) Ako burza upravlja multilateralnom trgovinskom platformom (u daljnjem tekstu: MTP) dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,003 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata primljenih u trgovinu na MTP, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira primljenih u trgovinu na MTP.

(3) Ako financijski instrumenti uvršteni na uređenom tržištu i/ili primljeni u trgovinu na MTP-u nemaju tržišnu kapitalizaciju, burza je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,003 ‰ (tisućinki) od ukupnog godišnjeg prometa tim financijskim instrumentima.

(4) Središnji depozitorij iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,00 5 ‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužno Hanfi platiti naknadu od 0,0005 ‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih dužničkih vrijednosnih papira upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata.

(5) Središnja druga ugovorna strana iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovog Pravilnika dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od ukupno ostvarenih prihoda iz poslova poravnanja u smislu članka 535. stavka 1. ZTK i ukupno ostvarenih financijskih prihoda iz ulaganja vlastite imovine, osim prihoda ostvarenih od upravljanja kolateralom sudionika u sustavu poravnanja (članova središnje druge ugovorne strane), te 0,5 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti kolaterala sudionika u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja.

(6) Naknada iz stavka 5. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule: prihode od poslova poravnanja u smislu članka 535. stavka 1. ZTK i prihode iz ulaganja vlastite imovine pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki) te dodati iznos vrijednosti kolaterala pomnožen sa 0,5 ‰ (tisućinki).

(7) Pod ostvarenim prihodima iz stavka 5. ovog članka podrazumijevaju se prihodi ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine, prikazani u tromjesečnim financijskim izvještajima Središnje druge ugovorne strane.

(8) Izračunatu naknadu burza, središnji depozitorij i središnja druga ugovorna strana plaćaju Hanfi iz sredstava prihoda.

(9) Tržišna kapitalizacija u smislu ovoga članka izračunava se zadnjeg dana svakog tromjesečja poslovne godine i dijeli s brojem 4 (četiri).

(10) Burza, središnji depozitorij i središnja druga ugovorna strana naknadu Hanfi uplaćuju tromjesečno, u roku od 15 dana od završetka tromjesečja za koje se naknada obračunava.

Izdavatelji

Članak 7.

(1) Izdavatelj dionica iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužan je Hanfi platiti naknadu od 0,035 ‰ (tisućinki) računano od prihoda do iznosa od 663.614.040,00 eura uvećanu za naknadu od 0,045 ‰ (tisućinki) računano od dijela prihoda iznad 663.614.040,00 eura do 1.327.228.080,00 eura i uvećanu za naknadu od 0,055 ‰ (tisućinki) računano od dijela prihoda iznad 1.327.228.080,00 eura.

(2) Izdavatelj obveznica iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji nije izdavatelji dionica iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužan je Hanfi platiti naknadu od 0,025 ‰ (tisućinki) računano od prihoda.

(3) Najviša naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koju je izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužan platiti Hanfi iznosi 53.080,00 eura.

(4) Iznimno od stavaka 1. do 3. ovoga članka, izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji je ostvario gubitak razdoblja dužan je Hanfi platiti naknadu od 0,015 ‰ (tisućinki) računano od prihoda.

(5) Najviša naknada iz stavka 4. ovoga članka koju je izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužan platiti Hanfi iznosi 1.320,00 eura.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji je ostvario gubitak razdoblja koji je jednak ili veći od 30% prihoda dužan je Hanfi platiti najmanju naknadu.

(7) Najmanja naknada iz stavka 6. ovoga članka koju je izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužan platiti Hanfi iznosi 660,00 eura.

(8) Izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji je matično društvo dužan je Hanfi platiti naknadu računano od prihoda umanjenih za prihode ovisnih društava koja su izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika.

(9) Naknade iz stavaka 1. do 8. ovoga članka obračunavaju se na temelju podataka o ukupnim prihodima iskazanim u revidiranim konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika (Račun dobiti i gubitka) za razdoblje prethodne poslovne godine. Prihodi ovisnih društava iz stavka 8. ovoga članka su ukupni prihodi iskazani u revidiranim konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima tog izdavatelja (Račun dobiti i gubitka) za razdoblje prethodne poslovne godine. Pod gubitkom razdoblja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka podrazumijeva se gubitak razdoblja iskazan u revidiranim konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika (Račun dobiti i gubitka) za razdoblje prethodne poslovne godine.

(10) Naknada iz stavka 1. do 8. ovoga članka podijeli se s brojem 4 (četiri) da se dobije tromjesečni iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(11) Izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužan je Hanfi uplatiti tromjesečni iznos naknade iz stavka 10. ovoga članka u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja.

Osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

Članak 8.

(1) Kreditna institucija iz članka 6. stavka 1. točke 4. ZTK-a, dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014 ‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije te 0,005 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 1.327.228.080,00 eura, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od tog iznosa, obračunava se naknada od 0,001 ‰ (tisućinki).

(2) Kreditna institucija iz druge države članice koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice te kreditna institucija sa sjedištem u trećom državi, koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7 ‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(3) Investicijsko društvo iz članka 6. stavka 1. točke 1. ­ZTK-a dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014 ‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun investicijskog društva te 0,005 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 1.327.228.080,00 eura, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od tog iznosa, obračunava se naknada od 0,001 ‰ (tisućinki).

(4) Investicijsko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici te investicijsko društvo sa sjedištem u trećoj državi koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužno je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3 ‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(5) Društvo za upravljanje investicijskim fondovima iz članka 6. stavka 2. točke 2. ZTK-a dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja, te 0,005 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja na datum izvještaja do 1.327.228.080,00 eura, a na iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od toga iznosa, obračunava se naknada od 0,001 ‰ (tisućinki).

(6) Tržišni posrednik iz članka 6. stavka 2. točke 3. ZTK-a dužan je Hanfi platiti naknadu od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i naknadu od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja.

(7) Pod ostvarenim prihodima iz stavaka 1., 3., 5. i 6. ovog članka podrazumijevaju se prihodi od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine (prikazani u obrascu PR_Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(8) Pod vrijednošću skrbništva i portfelja iz stavaka 1., 3. i 5. ovog članka podrazumijevaju se sredstva klijenata koja su vezana uz ugovor o upravljanju portfeljem i sredstva klijenata kojima pravna osoba može upravljati po nalogu klijenta, a vezano uz ugovor za pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a na datum izvještaja (prikazana u obrascu US_Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(9) Pod iznosom vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije iz stavka 1. i investicijskog društva iz stavka 3. podrazumijeva se knjigovodstvena vrijednost pozicija financijskih instrumenata (članak 3. točka 24. ZTK-a) u vlastitom portfelju društva klasificirano prema MSFI 9 vrednovana na izvještajni datum u skladu s primijenjenim računovodstvenim politikama (prikazana u obrascu VP_Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(10) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun klijenta pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7 ‰ (tisućinki); dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun pomnoženih sa 0,014 ‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 1.327.228.080,00 eura pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 1.327.228.080,00 eura pomnožen sa 0,001 ‰ (tisućinki).

(11) Naknada iz stavka 2. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti s 0,7 ‰ (tisućinki).

(12) Naknada iz stavka 3. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7 ‰; dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun pomnoženih sa 0,014 ‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 1.327.228.080,00 eura pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 1.327.228.080,00 eura pomnožen s 0,001 ‰ (tisućinki).

(13) Naknada iz stavka 4. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti s 0,3 ‰ (tisućinki).

(14) Naknada iz stavka 5. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od investicijskog savjetovanja pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki), te dodati iznos vrijednosti portfelja do 1.327.228.080,00 eura pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 1.327.228.080,00 eura pomnožen sa 0,001 ‰ (tisućinki).

(15) Naknada iz stavka 6. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata pomnožiti s 0,3 ‰ (tisućinki) te dodati prihode od investicijskog savjetovanja pomnožene s 0,7 ‰ (tisućinki).

(16) Izračunata naknada iz stavaka 1. do 6. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(17) Osobe iz stavaka 1., 3., 5. i 6. ovog članka koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 15 dana od proteka zakonskog roka za dostavu Nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti za razdoblje za koje se naknada izračunava.

(18) Osobe iz stavaka 2. i 4. ovog članka naknade Hanfi plaćaju tromjesečno u roku od 30 dana od završetka tromjesečja za koji se naknada obračunava.

Društva za upravljanje mirovinskim fondovima

Članak 9.

(1) Društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, te društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika, dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,35 ‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine mirovinskog fonda pojedine vrste i kategorije.

(2) Društvo iz stavka 1. ovoga članka naknadu izračunava u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda i to primjenom sljedeće formule:

Osnovicu pomnožiti s 0,35 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa stvarnim brojem dana u godini

(3) Mjesečni iznos obveze naknada za Hanfu izračunava se zbrajanjem dnevno izračunatih naknada iz stavka 2. ovoga članka tijekom obračunskog mjeseca.

(4) Izračunati iznos naknade za Hanfu ne tereti imovinu mirovinskog fonda.

(5) Naknadu iz stavka 1. ovog članka društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima plaća Hanfi iz naknade koju zaračunava prema članku 63. točki 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, dok je društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima plaća Hanfi iz naknade koju zaračunava prema članku 72. točki 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Društva za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondovi

Članak 10.

(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondovima u Republici Hrvatskoj, dužno je Hanfi platiti naknadu u iznosu od 0,3 ‰ (tisućinki) ukupne imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond osnovan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za novčani UCITS fond, postotni iznos naknade umanjuje se za 0,1 ‰ (tisućinku).

(3) Naknada iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka izračunava se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine UCITS fonda na način da se ukupna imovina pomnoži s odgovarajućim postotkom i podijeli s brojem dana vrednovanja u godini. Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka tijekom obračunskog mjeseca.

(4) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske koje upravlja UCITS fondovima u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 3.980,00 eura godišnje.

(5) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 1.850,00 eura po fondu godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 390,00 eura.

(6) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 2.650,00 eura po fondu godišnje. Za krovni fond, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 590,00 eura.

(7) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili društva za upravljanje iz treće države koje upravlja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj iznosi 2.650,00 eura po fondu godišnje.

(8) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 4. do 7. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznimno, ako društvo za upravljanje iz druge države članice ili treće države to zatraži, iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 5. do 7. ovoga članka može se plaćati i na godišnjoj razini. Iznosi naknada iz stavaka 4. do 7. se međusobno ne isključuju.

UAIF i AIF

Članak 11.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-ovima u Republici Hrvatskoj, dužan je Hanfi platiti naknadu u iznosu od 0,3 ‰ (tisućinki) ukupne imovine tog AIF-a za svaki AIF osnovan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka izračunava se za zadnji dan obračunskog razdoblja na način da se ukupna imovina pomnoži s 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeli s brojem obračunskih razdoblja (12 za AIF-ove s javnom ponudom, a s 2 za AIF-ove s privatnom ponudom). Prilikom izračuna iznosa obveze naknade uzima se u obzir broj dana rada AIF-a tijekom obračunskog razdoblja, tj. naknada se obračunava razmjerno broju dana poslovanja AIF-a u obračunskom razdoblju. Naknada se uplaćuje u roku od 15 dana od isteka roka dostave izvještaja o vrednovanju imovine AIF-a i izračunu cijene udjela AIF-a prema Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela u AIF-u.

(3) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske koje upravlja AIF-om u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 3.980,00 eura godišnje.

(4) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 1.850,00 eura po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 390,00 eura.

(5) Naknada za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 2.650,00 eura po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 590,00 eura.

(6) UAIF-a iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica i koji izravno ili putem podružnice u državi članici domaćinu upravlja AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, za svaki AIF dužan je Hanfi platiti naknadu za nadzor u iznosu 2.650,00 eura godišnje.

(7) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica te koji trguje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države, za svaki AIF iznosi 3.980,00 eura godišnje.

(8) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a i koji u Republici Hrvatskoj preko podružnice ili izravno upravlja AIF-om, za svaki AIF iznosi 2.650,00 eura godišnje.

(9) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 3. do 8. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznimno, ako društvo za upravljanje iz druge države članice ili treće države to zatraži, iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 4. do 8. ovoga članka može se plaćati i na godišnjoj razini. Iznosi naknada iz stavaka 3. do 7. se međusobno ne isključuju.

(10) Obveza plaćanja naknade iz stavka 4. odnosno stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na UAIF-ove iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji na području Republike Hrvatske prekogranično trguju udjelima EuVECA, odnosno EuSEF fondova, u skladu s odredbama Uredbe br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala odnosno Uredbe br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo.

Društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima

Članak 12.

(1) Društvo za upravljanje fondom osnovanim posebnim zakonom iz članka 2. stavka 1. točke 11. ovoga Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,27 ‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine tog fonda.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka izračunava se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda osnovanim posebnim zakonom na način da se ukupna imovina pomnoži s odgovarajućim postotkom i podijeli s brojem dana vrednovanja u godini. Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka tijekom obračunskog mjeseca.

(3) Izračunati iznos naknade za Hanfu ne tereti imovinu fonda osnovanog posebnim zakonom.

Leasing-društva

Članak 13.

(1) Leasing-društvo iz članka 2. stavka 1. točke 12. ovog Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine leasing društva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima leasing-društva (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Naknada iz stavka 1. izračunava se primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 4 tromjesečja.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Leasing-društvo naknadu Hanfi uplaćuju u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja.

(6) Leasing društvo iz treće države i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice u skladu s člankom 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice dužno je Hanfi platiti godišnju naknadu u iznosu od 1.320,00 eura.

(7) Osobe iz stavka 6. ovog članka naknadu Hanfi plaćaju polugodišnje, u roku od tri mjeseca od završetka polugodišta.

(8) Polugodišnji iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 6. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade podijeli s 2.

Faktoring-društva

Članak 14.

(1) Faktoring-društvo iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovog Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine faktoring društva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima faktoring-društva (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Naknada iz stavka 1. izračunava se primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 4 tromjesečja.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Faktoring-društvo naknadu Hanfi uplaćuje u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja.

(6) Faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koje obavlja poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice dužno je Hanfi platiti godišnju naknadu u iznosu od 1.320,00 eura.

(7) Osobe iz stavka 6. ovog članka naknadu Hanfi plaćaju polugodišnje, u roku od tri mjeseca od završetka polugodišta.

(8) Polugodišnji iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 6. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade podijeli s 2.

Mirovinska osiguravajuća društva

Članak 15.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo iz članka 2. stavka 1. točke 14. ovog Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu u visini od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima mirovinskih osiguravajućih društava (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti s 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 4 tromjesečja.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu Hanfi uplaćuju u roku od mjesec dana od dana završetka tromjesečja.

(6) Institucija za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice koja neposredno obavlja poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima u Republici Hrvatskoj dužna je Hanfi platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 660,00 eura, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

(7) Institucija za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice koja u Republici Hrvatskoj obavlja poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima preko podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj dužna je Hanfi platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 1.320,00 eura, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

Društva za dokup mirovina

Članak 16.

(1) Društvo za dokup mirovina iz članka 2. stavka 1. točke 15. ovog Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu u visini od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine društva za dokup mirovina.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima društava za dokup mirovina (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Društva za dokup mirovina naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti s 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 4 tromjesečja.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Društvo za dokup mirovina naknadu uplaćuju u roku od mjesec dana od dana završetka tromjesečja.

Subjekti uključeni u sekuritizaciju

Članak 17.

(1) Subjekt iz članka 2. stavka 1. točke 16. ovoga Pravilnika u ulozi izdavatelja sekuritiziranih vrijednosnih papira dužan je Hanfi platiti naknadu u vrijednosti od 0,5 ‰ (tisućinki) od nominalne vrijednosti izdanih sekuritiziranih vrijednosnih papira.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o ukupnoj vrijednosti sekuritiziranih vrijednosnih papira koju je subjekt iz točke 16. stavka 1. članka 2.ovoga Pravilnika dužan dostaviti Hanfi najkasnije do 31. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se primjenom sljedeće formule:

Ukupna nominalna vrijednost izdanih sekuritiziranih vrijednosnih papira množi se s 0,5 ‰ (tisućinki) i podijeli s 4 tromjesečja.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Subjekti iz točke 16. stavka 1. članka 2. ovoga Pravilnika u ostalim ulogama u sekuritizaciji dužni su Hanfi platiti naknadu u vrijednosti od 0,5 ‰ (tisućinki) od nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti.

(6) Naknada iz stavka 5. ovog članka obračunava se na temelju podataka o ukupnoj nominalnoj vrijednosti sekuritiziranih izloženosti koju je subjekt iz točke 16. stavka 1. članka 2. ovoga Pravilnika dužan dostaviti Hanfi najkasnije do 31. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

(7) Naknada iz stavka 5. ovoga članka obračunava se primjenom sljedeće formule:

Ukupna nominalna vrijednost sekuritiziranih izloženosti množi se s 0,5 ‰ (tisućinki) i podijeli s 4 tromjesečja.

(8) Izračunata naknada iz stavka 7. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(9) Subjekti iz točke 16. stavka 1. članka 2. ovoga Pravilnika koji ulažu u sekuritizirane vrijednosne papire ne plaćaju naknadu Hanfi.

(10) Najviša naknada iz stavaka 1. i 5. ovoga članka koju su subjekti iz članka 2. stavka 1. točke 16. ovoga Pravilnika dužni platiti Hanfi iznosi 26.540,00 eura na godišnjoj razini.

Pružatelji usluga skupnog financiranja

Članak 18.

(1) Pružatelj usluga skupnog financiranja i kreditna institucija iz članka 2. stavka 1. točke 17. ovoga Pravilnika dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7 ‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od usluga skupnog financiranja.

(2) Pod ostvarenim prihodima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se prihodi od obavljanja usluga skupnog financiranja ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine.

(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od usluga skupnog financiranja pomnožiti s 0,7 ‰ (tisućinki).

(4) Izračunata naknada iz stavka 1. ovoga članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi, a plaća se tromjesečno u roku od 30 dana od završetka tromjesečja za koji se naknada obračunava.

Izdavatelji pokrivenih obveznica

Članak 19.

(1) Izdavatelj pokrivenih obveznica iz članka 2. stavka 1. točke 18. ovoga pravilnika dužan je Hanfi platiti naknadu u vrijednosti od 0,5 ‰ (tisućinki) od nominalne vrijednosti izdanih pokrivenih obveznica izdanih u prethodnoj godini.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o ukupnoj vrijednosti pokrivenih obveznica koju je subjekt iz članka 2. stavka 2. točke 18. stavka ovoga Pravilnika dužan dostaviti Hanfi najkasnije do 31. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se primjenom sljedeće formule:

Ukupna nominalna vrijednost izdanih pokrivenih obveznica množi se s 0,5 ‰ (tisućinki) i podijeli s 4 tromjesečja.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka podijeli se s brojem 4 (četiri) da se dobije tromjesečni iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Izdavatelj iz članka 2. stavka 1. točke 18. ovoga Pravilnika dužan je Hanfi uplatiti tromjesečni iznos naknade iz ovoga članka u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja.

(6) Najviša naknada iz stavka 1. ovoga članka koju je izdavatelj pokrivenih obveznica dužan platiti Hanfi iznosi 39.800,00 eura.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

(2) Obveze plaćanja naknada prema odredbama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 144/2021), koji se primjenjuje za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., izvršit će se prema odredbama toga Pravilnika, pri čemu će se izračunati iznosi u kunama za potrebe plaćanja preračunati u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije te po općim pravilima preračunavanja kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 57/22 i 88/22).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-08/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-1

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.