Pravilnik o izmjeni Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2488

Na temelju članka 75. stavka 2. i članka 79. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18, 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 74/14, 121/16, 116/19 i 98/20) u članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Agenciji u skladu s tehničkom uputom Agencije. Izvještaje iz članka 11. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika potvrđuje imenovani ovlašteni aktuar mirovinskog osiguravajućeg društva.«

Stavci 2. i 3. se brišu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-6

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.