Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2489

Na temelju članka 121. stavka 3. i članka 122. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PONUDI MIROVINSKIH PROGRAMA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava (»Narodne novine« broj 2/2020) u članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Društvo je dužno Hanfi dostavljati dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u skladu s tehničkom uputom Hanfe.«.

Stavci 5. i 6. brišu se, a stavci 7. i 8. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-8

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.