Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2490

Na temelju članka 173. stavka 5. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU OBRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (»Narodne novine« broj 72/19) u članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izvješće iz stavka 4. ovog članka dostavlja se Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.«

Stavci 6. i 7. brišu se, a dosadašnji stavak 8. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-04/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-3

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.