Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2492

Na temelju članka 92. stavka 5., članka 93. stavka 6. i članka 98. stavka 4. točke 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 2/20) u članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvještaje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je dostaviti Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.«

Stavci 2. i 3. se brišu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-12

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.