Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2493

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava (»Narodne novine« broj 60/14, 91/16 i 34/22) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovog Pravilnika u skladu s tehničkom uputom Agencije.«

Stavci 2. i 3. se brišu, a stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-13

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.