Pravilnik o izmjeni Pravilnika o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2494

Na temelju članka 102. stavka 3. i članka 106. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O REDOVITIM IZVJEŠĆIMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 99/19) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo je dužno Hanfi dostavljati dokumentaciju iz članka 2. ovog Pravilnika u skladu s tehničkom uputom Hanfe.«.

Stavci 2. i 3. se brišu, a stavci 4. i 5. postaju stavcima 2. i 3.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-14

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.