Pravilnik o izmjenama Pravilnika o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2495

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA I INTERNETSKOJ STRANICI MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U Pravilniku o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 2/20, dalje: Pravilnik) u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dostavlja Hanfi dokumentaciju iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika u propisanom roku i u skladu s tehničkom uputom Hanfe.«.

Stavci 2. i 3. se brišu, a dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-7

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.