Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2497

Na temelju članka 547. stavka 15. i 16. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18., 17/20. i 83/21.) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane (»Narodne novine« broj 77/19.) članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Središnja druga ugovorna strana dužna je dostaviti Hanfi izvještaje zajedno s izvješćima iz članka 13. stavka 5. ovoga pravilnika u obliku i na način propisan Uputama Hanfe.«

U članku 14. stavci 2., 3. i 4. se brišu.

Članak 2.

U Prilogu 1 pod nazivom »Obrasci financijskih izvještaja za SDUS«:

– obrazac »A-SDUS-2 Izvještaj o financijskom položaju SDUS« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »SD-SDUS-3 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »NT-SDUS-4a Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »NT-SDUS-4b Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »PK-SDUS-5 Izvještaj o promjenama kapitala« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 5) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu 2 obrazac »KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE (SDUS)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 6) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-26
Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA SDUS

Obrazac: A-SDUS-2 Izvještaj o financijskom položaju SDUS
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU SDUS na dan________________
AKTIVAu eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan
prethodne poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
001002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008ADugotrajna imovina
002 
1Nematerijalna imovina
003 
2Materijalna imovina
004 
3Materijalna imovina s pravom korištenja
005 
4Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
006 
5Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG
007 
6Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku
008 
7Odgođena porezna imovina
009010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015BKratkotrajna imovina
010 
1Novac i novčani ekvivalenti
011 
2Potraživanja
012 
3Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
013 
4Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG
014 
5Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku
015 
6Ostala imovina
016001 + 009CUKUPNO AKTIVA
017018 + 019 + 020DIzvanbilančni zapisi
018 
1Prikupljeni iznosi nadoknade 
 
019 
2Sredstva jamstvenog fonda 
 
020 
3Ostale izvanbilančne stavke 
 


PASIVAu eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan
prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
021022 + 023 + 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030EKapital i rezerve
022 
1Temeljni kapital
023 
1 a)od toga vlastita financijska sredstva za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja
024 
2Zakonske rezerve
025 
3Ostale rezerve
026 
4Rezerve fer vrijednosti
027 
5Zadržana dobit
028 
6Preneseni gubitak
029 
7Dobitak/Gubitak tekuće godine
030 
8Nekontrolirajući interes
031032 + 033 + 034FDugoročne obveze
032 
1Odgođena porezna obveza
033 
2Rezerviranja
034 
3Ostale obveze
035036 + 037 + 038 + 039 + 040GKratkoročne obveze
036 
1Obveze prema dobavljačima
037 
2Obveze prema zaposlenicima
038 
3Obveze po kreditima/zajmovima
039 
4Ostale obveze
040 
5Rezerviranja
041021 + 031 + 035HUKUPNO PASIVA
042IIzvanbilančni zapisi

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
043044 + 045JKAPITAL I REZERVE
0441Pripisano imateljima kapitala matice
0452Pripisano nekontrolirajućem interesu
Napomena: Stavke pod brojem pozicije 044 i 045. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: SD-SDUS-3 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI SDUS za razdoblje ____________
u eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + 005APOSLOVNI PRIHODI
002003 + 004BPRIHODI OD PRODAJE USLUGA
0031Prihodi od naknada za obavljene usluge poravnanja
0042Ostali prihodi
005006COSTALI POSLOVNI PRIHODI
0061Prihodi od subvencija i državne pomoći
007008 + 009 + 010 + 014 + 015DPOSLOVNI RASHODI
0081MATERIJALNI TROŠKOVI
0092OSTALI VANJSKI TROŠKOVI
010011 + 012 + 0133TROŠKOVI OSOBLJA
0113 a)Plaće za rad
0123 b)Porezi i doprinosi iz plaća
0133 c)Doprinosi na plaće
0144TROŠKOVI AMORTIZACIJE
015016 + 017 + 0185OSTALI TROŠKOVI
0165 a)Ostali troškovi radnika
0175 b)Troškovi usluga agencijskih radnika
0185 c)Ostali troškovi poslovanja
019020 + 021 + 022ENETO VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVIRANJA
0201DOBIT / GUBITAK OD ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
0212DOBIT / GUBITAK OD ISPRAVKA VRIJEDNOSTI ULAGANJA I OSTALE FINANCIJSKE IMOVINE
0223REZERVIRANJA
023001 – 007 + 019FDOBIT / GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
024025 + 026 + 027GFINANCIJSKI PRIHODI
0251Prihodi od kamata
0262Pozitivne tečajne razlike
0273Ostali financijski prihodi
028029 + 030 + 031HFINANCIJSKI RASHODI
0291Rashodi od kamata
0302Negativne tečajne razlike
0313Ostali financijski rashodi
032024 – 028IDOBIT / GUBITAK IZ FINANCIJSKOG POSLOVANJA
033001 + (019) + 024JUKUPNI PRIHODI
034007 -(019) + 028KUKUPNI RASHODI
035Udio u dobiti / gubitku pridruženog i ovisnog društva
036033 – 034 + 035LDOBIT / GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
037MPOREZ NA DOBIT
038036 – 037NDOBIT / GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA
039040 + 045OOstala sveobuhvatna dobit
040041 + 042 + 043 + 044PStavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka
0411Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina
0422Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata
0433Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka
0444Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane
045046 + 049 + 052RStavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
046047 + 0481Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri
0471 a) – nerealizirani dobici / gubici
0481 b) – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)
049050 + 0512Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
0502 a) – dobici / gubici
0512 b) – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)
0523Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
053038 + 039SUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
054Pripisano imateljima matice
055Pripisano manjinskom interesu
056TReklasifikacijske usklade


Napomena: Stavke pod brojem pozicije 054 i 055 popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: NT-SDUS-4a Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA _____________________
u eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001ANeto novčani tijek od poslovnih aktivnosti
0021Primici s osnove obavljenih usluga poravnanja
0032.Primici od naknada s osnove pristupu sustavu poravnanja
0043Izdaci za naknade i ostale pristojbe vezane uz trgovanje financijskim instrumentima
0054Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
0065Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
0076Primici od prodaje financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0087Izdaci od prodaje financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0098Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se vodi po amortiziranom trošku
0109Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se vodi po amortiziranom trošku
01110Novac isplaćen dobavljačima
01211Novac isplaćen zaposlenicima
01312Primici od kamata
01413Izdaci od kamata
01514Primici od dividendi
01615Plaćen porez na dobit
01716Plaćeni ostali porezi i doprinosi
01817Ostali primici iz poslovnih aktivnosti
01918Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti
020BNeto novčani tijek od investicijskih aktivnosti
0211Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine
0222Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine
0233Izdaci od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva
0244Primici od prodaje ulaganje u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva
0255Ostali primici iz investicijskih aktivnosti
0266Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti
027CNeto novčani tijek od financijskih aktivnosti
0281Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva
0292Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkupa udjela
0303Isplata dividendi ili udjela u dobiti
0314Primici od kredita
0325Izdaci za otplatu primljenih kredita
0336Primici po izdanim financijskim instrumentima
0347Izdaci po izdanim financijskim instrumentima
0358Ostali primici iz financijskih aktivnosti
0369Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti
037DEfekti promjene tečaja stranih valuta
038001 + 020 + 027 + 037ENeto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata
039FNovčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
040038 + 039GNovac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum


Obrazac: NT-SDUS-4b Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA _____________________
u eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001ANeto novčani tijek od poslovnih aktivnosti
0021Dobit ili gubitak prije oporezivanja
0032.Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0043Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi
0054Rezerviranja
0065Prihodi od kamata
0076Rashodi od kamata
0087Umanjenje imovine
0098Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove obavljenih usluga poravnanja
0109Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja
01110Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
01211Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
01312Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku
01413Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
01514Primici od dividendi
01615Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive
01716Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima
01817Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima
01918Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima
02019Povećanje/smanjenje obveza za poreze i doprinose
02120Povećanje/smanjenje ostalih obveza
02221Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive
02322Plaćen porez na dobit
024BNeto novčani tijek od investicijskih aktivnosti
0251Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu
0262Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu
0273Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva
0284Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja
029CNeto novčani tijek od financijskih aktivnosti
0301Povećanje/smanjenje obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove
0312Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima
0323Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente
0334Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva
0345Isplata dividendi ili udjela u dobiti
0356Povećanje/smanjenje ostalih stavki
036001 + 024 + 029DNeto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata
037ENovčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
038036 + 037FNovac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum


Obrazac: PK-SDUS-5 Izvještaj o promjenama kapitala
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALAu eurima
Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno
kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednosti za financijsku imovinu i obvezeOstale rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

PRILOG 2.

KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE (SDUS)

0 NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

1 NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

2 OBVEZE

3 SITAN INVENTAR

4 RASHODI

5 VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK

6 OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA

7 PRIHODI

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

9 KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

0 
 
 
NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA
 
0 
 
Dugotrajna nematerijalna imovina
 
 
0 
Goodwill
 
 
 
0Vrijednost goodwilla
 
 
 
1Ispravak vrijednosti
 
 
1 
Aplikativni softver
 
 
 
10Trošak ulaganja
 
 
 
11Akumulirana amortizacija
 
 
 
12Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
2 
Licence, patenti i zaštitni znakovi
 
 
 
20Trošak ulaganja
 
 
 
21Akumulirana amortizacija
 
 
 
22Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
3 
Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma
 
 
 
30Trošak ulaganja
 
 
 
31Akumulirana amortizacija
 
 
 
32Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
4 
Ostala dugotrajna nematerijalna imovina
 
 
 
40Trošak ulaganja
 
 
 
41Akumulirana amortizacija
 
 
 
42Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
1 
 
Dugotrajna materijalna imovina
 
 
10 
Zemljišta
 
 
 
100Trošak ulaganja
 
 
 
101Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
11 
Građevinski objekti
 
 
 
110Trošak ulaganja
 
 
 
111Akumulirana amortizacija
 
 
 
112Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
12 
Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)
 
 
 
120Trošak ulaganja
 
 
 
121Akumulirana amortizacija
 
 
 
122Ispravak vrijednosti
 
 
13 
Transportni uređaji
 
 
 
130Trošak ulaganja
 
 
 
131Akumulirana amortizacija
 
 
 
132Ispravak vrijednosti
 
 
14 
Ostala materijalna imovina
 
 
 
140Trošak ulaganja
 
 
 
141Akumulirana amortizacija
 
 
 
142Ispravak vrijednosti
 
2 
 
Predujmovi za dugotrajnu imovinu
 
 
20 
Zemljišta
 
 
 
200Predujmovi za zemljišta
 
 
 
201Zemljišta u pripremi
 
 
 
202Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
21 
Građevinski objekti
 
 
 
210Predujmovi za građevinske objekte
 
 
 
211Građevinski objekti u pripremi – izgradnji
 
 
 
212Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
22 
Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)
 
 
 
220Predujmovi za uredsku opremu (namještaj, računalna oprema)
 
 
 
221Uredska oprema (namještaj, računalna oprema) u pripremi
 
 
 
222Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
23 
Aplikativni softver
 
 
 
230Predujmovi za aplikativni softver
 
 
 
231Aplikativni softver u pripremi
 
 
 
232Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
 
24 
Ostala dugotrajna imovina
 
 
 
240Predujmovi izdataka za ostalu nematerijalnu imovinu
 
 
 
241Ulaganja u tijeku za ostalu nematerijalnu imovinu
 
 
 
242Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)
 
3 
 
Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima
 
 
31 
Ulaganja u podružnice
 
 
32 
Ulaganja u pridružena društva
 
 
33 
Ulaganja u zajedničke pothvate
 
 
34 
Ispravak vrijednosti
 
4 
 
Ulaganja u nekretnine (MRS 40)
 
 
41 
Zemljišta
 
 
42 
Građevinski objekti
 
 
43 
Ostala ulaganja u nekretnine
 
5 
 
Ostala imovina
 
 
51 
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (MSFI 5)
 
 
52 
Ostala dugotrajna imovina
 
881 
Odgođena porezna imovina
 
9 
 
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
1 
 
 
NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA
 
10 
 
Novac u banci i blagajni
 
 
100 
Novčana sredstva na računu kod banaka (vlastita sredstva)
 
 
 
1000Kunski žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)
 
 
 
1001Prijelazni žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)
 
 
 
1002Devizni žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)
 
 
 
1003Prijelazni devizni žiro račun kod poslovnih banaka (vlastita sredstva)
 
 
 
1004Vlastita sredstva u HNB-u
 
 
101 
Gotovina u blagajni
 
 
 
1010Gotovina u blagajni
 
 
 
1011Prolazni račun gotovine
 
 
 
1012Gotovina u blagajni (u devizama)
 
 
 
1013Prolazni račun gotovine (u devizama)
 
 
102 
Oročeni depoziti s rokom dospijeća do 3 mjeseca
 
 
 
1020Oročeni depoziti s rokom dospijeća do 3 mjeseca
 
 
 
1021Oročeni depoziti s rokom dospijeća do 3 mjeseca u devizama
 
11 
 
Jamstva, predujmovi i instrumenti plaćanja
 
 
110 
Dan jamstveni polog
 
 
 
1100Dan jamstveni polog SDUS u odnosu na međudjelovanja (interoperabilnost)
 
 
 
1101Dan jamstveni polog ostalim društvima
 
 
111 
Akreditivi
 
 
112 
Čekovi
 
 
113 
Mjenice
 
 
114 
Dani predujmovi
 
 
115 
Ostali instrumenti plaćanja
 
12 
 
Potraživanja od članova poravnanja s osnove naknada
 
 
120 
Potraživanja od članova u tuzemstvu
 
 
121 
Potraživanja od članova u inozemstvu
 
 
122 
Potraživanja od povezanih društava
 
 
124 
Ispravak vrijednosti potraživanja
 
14 
 
Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi i ostalih vlasničkih ulaganja
 
 
140 
Potraživanja za kamate na zajmove
 
 
 
1400Potraživanja
 
 
 
14000Potraživanja
 
 
 
14001Potraživanja u devizama
 
 
 
14002Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1401Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
141 
Potraživanja za kamate od dužničkih vrijednosnih papira
 
 
 
1410Potraživanja
 
 
 
14100Potraživanja
 
 
 
14101Potraživanja u devizama
 
 
 
14102Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1411Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
142 
Potraživanja za kamate na depozite
 
 
 
1420Potraživanja
 
 
 
14200Potraživanja
 
 
 
14201Potraživanja u devizama
 
 
 
14202Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1421Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
143 
Potraživanja za kamate po repo-ugovorima
 
 
 
1430Potraživanja
 
 
 
14300Potraživanja
 
 
 
14301Potraživanja u devizama
 
 
 
14302Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1431Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
144 
Ostala potraživanja po stečenoj kamati
 
 
 
1440Potraživanja
 
 
 
14400Potraživanja
 
 
 
14401Potraživanja u devizama
 
 
 
14402Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1442Ispravak vrijednosti potraživanja
 
 
145 
Potraživanja za dividende, udjele u dobiti i ostala vlasnička ulaganja
 
 
 
1450Potraživanja
 
 
 
14500Potraživanja
 
 
 
14501Potraživanja u devizama
 
 
 
14502Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1451Ispravak vrijednosti potraživanja
 
15 
 
Potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata
 
 
150 
Potraživanja od osoba na koje su izdvojeni poslovi SDUS
 
 
 
1500Potraživanja
 
 
 
15000Potraživanja
 
 
 
15001Potraživanja u devizama
 
 
 
15002Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1501Ispravak vrijednosti
 
 
151 
Potraživanja od SDUS u odnosu međudjelovanja (interoperabilnost)
 
 
 
1510Potraživanja
 
 
 
15100Potraživanja
 
 
 
15101Potraživanja u devizama
 
 
 
15102Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1511Ispravak vrijednosti
 
 
152 
Potraživanja s osnove prodaje financijskih instrumenata
 
 
 
1520Potraživanja
 
 
 
15200Potraživanja
 
 
 
15201Potraživanja u devizama
 
 
 
15202Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1521Ispravak vrijednosti
 
 
153 
Potraživanja s osnove poravnanja financijskih instrumenata
 
 
 
1530Potraživanja
 
 
 
15300Potraživanja
 
 
 
15301Potraživanja u devizama
 
 
 
15302Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1531Ispravak vrijednosti
 
 
154 
Ostala potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata
 
 
 
1540Potraživanja
 
 
 
15400Potraživanja
 
 
 
15401Potraživanja u devizama
 
 
 
15402Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1541Ispravak vrijednosti
 
 
155 
Potraživanja za oročene depozite (vlastita sredstva)
 
 
 
1550Potraživanja
 
 
 
15500Potraživanja
 
 
 
15501Potraživanja u devizama
 
 
 
15502Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
1551Ispravak vrijednosti
 
16 
 
Potraživanja od zaposlenika
 
17 
 
Ostala potraživanja
 
19 
 
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
 
 
190 
Ostali plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
2 
 
 
OBVEZE
 
20 
 
Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz poravnanje financijskih instrumenata
 
 
200 
Obveze prema središnjim depozitorijima vrijednosnih papira
 
 
 
2000Obveze
 
 
 
2001Obveze u devizama
 
 
 
2002Obveze s valutnom klauzulom
 
 
201 
Obveza prema operateru uređenog tržišta ili MTP-a
 
 
 
2010Obveze
 
 
 
2011Obveze u devizama
 
 
 
2012Obveze s valutnom klauzulom
 
 
202 
Obveze prema SDUS u odnosu međudjelovanja (interoperabilnost)
 
 
 
2020Obveze
 
 
 
2021Obveze u devizama
 
 
 
2022Obveze s valutnom klauzulom
 
 
203 
Obveze prema osobama na koje su izdvojeni poslovi SDUS
 
 
 
2030Obveze
 
 
 
2031Obveze u devizama
 
 
 
2032Obveze s valutnom klauzulom
 
 
204 
Ostale obveze vezane uz poravnanje financijskih instrumenata
 
 
 
2040Obveze
 
 
 
2041Obveze u devizama
 
 
 
2042Obveze s valutnom klauzulom
 
21 
 
Obveze za primljene kredite, zajmove, predujmove i jamstva
 
 
210 
Obveza za primljene kredite
 
 
 
2100Obveze
 
 
 
2101Obveze u devizama
 
 
 
2102Obveze s valutnom klauzulom
 
 
211 
Obveza za primljene zajmove
 
 
 
2110Obveze
 
 
 
2111Obveze u devizama
 
 
 
2112Obveze s valutnom klauzulom
 
 
212 
Obveza za primljene predujmove
 
 
 
2120Obveze
 
 
 
2121Obveze u devizama
 
 
 
2122Obveze s valutnom klauzulom
 
 
213 
Obveze po osnovi repo ugovora
 
 
 
2130Obveze
 
 
 
2131Obveze u devizama
 
 
 
2132Obveze s valutnom klauzulom
 
 
214 
Ostale obveze s osnova primljenih sredstava
 
 
 
2140Obveze
 
 
 
2141Obveze u devizama
 
 
 
2142Obveze s valutnom klauzulom
 
22 
 
Obveze po izdanim financijskim instrumentima
 
 
220 
Obveze za izdane obveznice
 
 
221 
Obveze za izdane komercijalne zapise
 
 
222 
Obveze po izvedenicama
 
 
223 
Obveza po ostalim financijskim instrumentima
 
 
224 
Obveza po izdanim instrumentima plaćanja
 
23 
 
Obveze za kamate
 
 
230 
Obveze za kamate za primljene kredite
 
 
 
2300Obveze
 
 
 
2301Obveze u devizama
 
 
 
2302Obveze s valutnom klauzulom
 
 
231 
Obveze za kamate za primljene zajmove
 
 
 
2310Obveze
 
 
 
2311Obveze u devizama
 
 
 
2312Obveze s valutnom klauzulom
 
 
232 
Obveze za kamate po osnovi repo ugovora
 
 
 
2320Obveze
 
 
 
2321Obveze u devizama
 
 
 
2322Obveze s valutnom klauzulom
 
 
233 
Obveze za kamate na osnovi ostalih financijskih instrumenata
 
 
 
2330Obveze
 
 
 
2331Obveze u devizama
 
 
 
2332Obveze s valutnom klauzulom
 
24 
 
Obveze s osnove kupnje financijskih instrumenata
 
 
 
240Obveze
 
 
 
241Obveze u devizama
 
 
 
242Obveze s valutnom klauzulom
 
25 
 
Obveze prema dobavljačima
 
 
 
250Obveze
 
 
 
251Obveze u devizama
 
 
 
252Obveze s valutnom klauzulom
 
 
 
253Obveze prema dobavljačima povezane osobe
 
26 
 
Obveze prema zaposlenicima
 
 
260 
Obveze za neto plaće i naknade plaća
 
 
261 
Obveze za dnevnice, terenski dodatak i prijevoz
 
 
262 
Ostale obveze prema zaposlenicima
 
27 
 
Obveze za poreze i doprinose
 
 
270 
Obveze za bruto plaće i naknade plaća
 
 
271 
Obveze za doprinose na plaće i naknada plaća
 
 
272 
Obveze za porez iz plaća i naknada plaća
 
 
273 
Obveze za porez iz dobiti
 
 
274 
Obveze za porez na dodanu vrijednost-PDV
 
 
275 
Ostale obveze prema državnim institucijama
 
 
276 
Obveze za ostale doprinose
 
28 
 
Ostale obveze
 
 
280 
Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak
 
 
 
2800Obveze za naknade članovima NO
 
 
 
2801Obveze za naknade prema ugovorima (o djelu, povremeni poslovi)
 
 
 
2802Obveze za doprinose iz drugog dohotka
 
 
 
2803Obveze za poreze iz drugog dohotka
 
 
281 
Obveze prema nadležnom tijelu
 
 
 
2810Obveze s osnove naknade za nadzor
 
 
 
2811Obveze s osnove ostalih naknada
 
 
282 
Obveze za naknadu šteta
 
 
283 
Obveze za sudske pristojbe i naknade
 
 
284 
Odgođene porezne obveze
 
 
285 
Obveze s osnove najmova
 
29 
 
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja te rezerviranja
 
 
291 
Odgođeno plaćanje troškova
 
 
292 
Prihodi budućeg razdoblja
 
 
293 
Rezerviranja za rizike i troškove
3 
 
 
SITNI INVENTAR
4 
 
 
RASHODI
 
40 
 
Opći administrativni troškovi
 
 
400 
Troškovi zaposlenika
 
 
 
4000Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika
 
 
 
4001Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće i naknade plaća
 
 
 
4002Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz
 
 
 
4003Ostali troškovi zaposlenika
 
 
401 
Troškovi materijala
 
 
402 
Troškovi reprezentacije i propagande
 
 
403 
Troškovi službenog putovanja
 
 
404 
Ostali troškovi usluga
 
 
405 
Ostali administrativni troškovi
 
41 
 
Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine i ulaganja
 
 
410 
Amortizacija
 
 
411 
Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 
 
412 
Vrijednosno usklađenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i ovisna društva
 
42 
 
Nerealizirani gubici i vrijednosno usklađenje
 
 
420 
Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka – osim izvedenica
 
 
421 
Vrijednosno usklađenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
422 
Vrijednosno usklađenje kredita, depozita, dužničkih vrijednosnih papira i financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku
 
 
423 
Nerealizirani gubici od izvedenica
 
43 
 
Realizirani gubici
 
 
430 
Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak
 
 
431 
Realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
432 
Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku
 
 
433 
Realizirani gubici od prodaje ostalih financijskih instrumenata
 
 
434 
Realizirani gubici temeljem pokrića DW-a (default waterfall)
 
 
439 
Vrijednosno usklađivanje po ostalim osnovama
 
44 
 
Negativne tečajne razlike
 
 
440 
Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj
 
 
441 
Ostale negativne tečajne razlike
 
45 
 
Rashodi po osnovi kamata
 
 
450 
Rashodi od kamata s osnove kredita i zajmova
 
 
451 
Rashodi od kamata s osnove repo ugovora o prodaji i ponovnoj kupnji
 
 
452 
Ostali rashodi od kamata
 
46 
 
Troškovi usluga vezani za obavljanje poslova poravnanja
 
 
461 
Troškovi usluga
 
 
 
4610Usluge – revizorske, odvjetničke, računovodstvene
 
 
 
4611Troškovi održavanja
 
 
 
4612Poštanski troškovi
 
 
 
4613Telekomunikacijske usluge
 
 
 
4614Troškovi najma
 
 
 
4615Ostale usluge
 
 
462 
Bankarski troškovi, troškovi platnog prometa i ostale usluge
 
 
 
4620Troškovi platnog prometa
 
 
 
4621Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge
 
 
 
4622Troškovi usluga uređenog tržišta
 
 
 
4623Troškovi usluga MTP
 
 
 
4624Troškovi usluga središnjeg depozitorija
 
 
463 
Upravni, sudski troškovi i takse
 
 
464 
Troškovi naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
 
 
465 
Troškovi obrazovanja i stručnog osposobljavanja
 
 
466 
Porezi, doprinosi, članarine i ostala davanja (osim plaća)
 
 
467 
Troškovi za poslove koji su delegirani na treće osobe
 
 
468 
Ostali troškovi
 
47 
 
Ostali rashodi, rezerviranja za nepredviđene obveze
 
 
470 
Ostali rashodi
 
 
 
4700Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima
 
 
 
4701Troškovi rezerviranja za sudske sporove
 
 
 
4702Ostali troškovi
 
 
471 
Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
5 
 
 
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT ILI GUBITAK
 
50 
 
Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti
 
 
500 
Vlasnički financijski instrumenti
 
 
 
5000Ulaganja
 
 
 
5001Ulaganja u devizama
 
 
 
5002Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
 
 
501 
Dužnički financijski instrumenti
 
 
 
5010Ulaganja
 
 
 
5011Ulaganja u devizama
 
 
 
5012Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
 
 
502 
Ostali financijski instrumenti
 
 
 
5020Ostali financijski instrumenti
 
 
 
5021Ostali financijski instrumenti u devizama
 
 
 
5022Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
 
51 
 
Izvedenice
 
 
510 
Ugrađene izvedenice
 
 
 
5100Ugrađene izvedenice
 
 
 
51000Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
 
 
 
51001Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)
 
 
 
51002Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
 
 
 
51003Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable
 
 
 
51004Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj – jednosmjerna valutna klauzula
 
 
 
5101Ugrađene izvedenice u devizama
 
 
 
51010Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
 
 
 
51011Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
 
 
 
51012Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
 
 
 
51013Izvedenice koje se odnose na ostale varijable
 
 
511 
Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite
 
 
 
5110Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite
 
 
 
51100Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
 
 
 
51101Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
 
 
 
51102Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
 
 
 
51103Izvedenice koje se odnose na ostale varijable
 
 
 
5111Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u devizama
 
 
 
51110Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa
 
 
 
51111Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj
 
 
 
51112Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument
 
 
 
51113Izvedenice koje se odnose na ostale varijable
6 
 
 
Ostala financijska imovina
 
60 
 
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
600 
Vlasnički financijski instrumenti
 
 
 
6000Ulaganja
 
 
 
6001Ulaganja u devizama
 
 
 
6003Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
 
 
601 
Dužnički financijski instrumenti
 
 
 
6010Nominalni iznos
 
 
 
60100Nominalni iznos
 
 
 
60101Nominalni iznos u devizama
 
 
 
60102Nominalni iznos s valutnom klauzulom
 
 
 
6011Premija ili diskont
 
 
 
6012Dospjelo
 
 
 
6019Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)
 
 
602 
Ostali financijski instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
 
6020Nominalni iznos
 
 
 
60201Nominalni iznos
 
 
 
60202Nominalni iznos u devizama
 
 
 
60203Nominalni iznos s valutnom klauzulom
 
 
 
6021Premija ili diskont
 
 
 
6022Dospjelo
 
 
 
6029Ispravak vrijednosti
 
61 
 
Zajmovi i potraživanja
 
 
610 
Potraživanja za dane kredite i zajmove
 
 
 
6100Potraživanja
 
 
 
61000Potraživanja
 
 
 
61001Potraživanja u devizama
 
 
 
61002Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
6101Ispravak vrijednosti
 
 
611 
Potraživanja s osnova repo ugovora
 
 
 
6110Potraživanja
 
 
 
61100Potraživanja
 
 
 
61101Potraživanja u devizama
 
 
 
61102Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
6111Ispravak vrijednosti
 
 
612 
Ostali zajmovi i potraživanja za financijske instrumente
 
 
 
6120Potraživanja
 
 
 
61200Potraživanja
 
 
 
61201Potraživanja u devizama
 
 
 
61202Potraživanja s valutnom klauzulom
 
 
 
6121Ispravak vrijednosti
 
62 
 
Financijska imovina koja se vodio po amortiziranom trošku
 
 
620 
Dužnički financijski instrumenti
 
 
 
6200Nominalni iznos
 
 
 
62000Nominalni iznos
 
 
 
62001Nominalni iznos u devizama
 
 
 
62002Nominalni iznos s valutnom klauzulom
 
 
 
6201Premija ili diskont
 
 
 
6202Dospjelo
 
 
 
6209Ispravak vrijednosti
 
 
621 
Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća
 
 
 
6210Nominalni iznos
 
 
 
62101Nominalni iznos
 
 
 
62102Nominalni iznos u devizama
 
 
 
62103Nominalni iznos s valutnom klauzulom
 
 
 
6211Premija ili diskont
 
 
 
6212Dospjelo
 
 
 
6219Ispravak vrijednosti
7 
 
 
PRIHODI
 
70 
 
Prihodi od naknade s osnove obavljanja usluga poravnanja na razini transakcija
 
 
700 
Prihodi od naknada za poravnanje
 
 
701 
Prihodi od naknada za namiru financijskih instrumenata
 
 
702 
Prihodi od naknada za namiru novčanih sredstava
 
 
703 
Prihodi od naknada za prijenos kolaterala
 
 
704 
Ostali prihodi od naknada s osnove obavljanja usluga poravnanja na razini transakcija
 
71 
 
Prihodi od naknada s osnove pristupa sustavu poravnanja
 
 
710 
Prihodi od naknada za pristup sustavu poravnanja
 
 
711 
Prihodi od naknada za održavanje računa pozicija
 
 
712 
Prihodi za naknada za upravljanje i administriranje kolateralom
 
 
713 
Prihodi od naknada za povredu pravila poravnanja
 
 
714 
Ostali prihodi od naknada s osnove pristupa sustavu poravnanja
 
 
715 
Prihodi od ostalih usluga
 
72 
 
Prihodi od kamata
 
 
720 
Prihodi od kamata s osnove dužničkih financijskih instrumenata
 
 
721 
Prihodi od kamata s osnove ostalih kredita i zajmova
 
 
722 
Prihodi od kamata s osnove repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji
 
 
723 
Prihodi od kamata s osnove depozita
 
 
724 
Ostali prihodi od kamata
 
 
725 
Amortizacije premije/diskonta
 
73 
 
Prihodi od dividendi i udjela u dobiti
 
75 
 
Pozitivne tečajne razlike
 
 
750 
Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj
 
 
751 
Ostale pozitivne tečajne razlike
 
76 
 
Nerealizirani i realizirani dobici
 
 
760 
Nerealizirani dobici
 
 
 
7600Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka – osim izvedenica
 
 
 
7601Nerealizirani dobici od izvedenica
 
 
 
7602Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
 
7603Dobici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
 
 
761 
Realizirani dobici
 
 
 
7610Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
 
 
 
7611Realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
 
7612Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku
 
 
 
7612Realizirani dobici od prodaje ostalih financijskih instrumenata
 
77 
 
Prihodi od ukidanja rezerviranja za očekivane kreditne gubitke
 
78 
 
Ostali prihodi od subvencija i državne pomoći
 
79 
 
Razlika prihoda i rashoda
8 
 
 
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
 
80 
 
Dobit ili gubitak prije oporezivanja
 
81 
 
Porez na dobit
 
82 
 
Dobit ili gubitak poslije operezivanja
9 
 
 
KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE
 
90 
 
Kapital
 
 
900 
Uplaćeni i upisani temeljni kapital
 
 
 
901Vlastita financijska sredstva za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja
 
 
902 
Vlastite dionice
 
91 
 
Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja
 
 
910 
Zakonske rezerve
 
 
911 
Statutarne rezerve
 
 
912 
Ostale rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja
 
 
913 
Rezerve za vlastite dionice/poslovne udjele
 
 
914 
Rezerve za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja
 
92 
 
Kapitalne rezerve
 
 
920 
Kapitalne rezerve ostvarene prodajom vlastitih dionica
 
 
921 
Kapitalni dobitak/gubitak ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica
 
 
922 
Ostale kapitalne rezerve
 
93 
 
Zadržana dobit, preneseni gubitak
 
 
930 
Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja
 
 
931 
Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja
 
94 
 
Dobit ili gubitak tekuće godine
 
 
940 
Dobit tekuće godine
 
 
941 
Gubitak tekuće godine
 
95 
 
Rezerve fer vrijednosti
 
 
950 
Revalorizacijske rezerve za financijsku imovinu i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
 
9500Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove promjene fer vrijednosti financijske imovine i ostalih financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
 
9501Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove tečajnih razlika po vlasničkim financijskim instrumentima po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
 
9502Efekt odgođenog poreza po nerealiziranim dobicima/gubicima financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
 
 
951 
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
 
 
952 
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
 
 
953 
Revalorizacija nematerijalne imovine
 
 
954 
Revalorizacija ostale imovine i ulaganja
 
 
955 
Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
 
96 
 
Ostale rezerve
 
98 
 
Aktivni izvanbilančni zapisi
 
 
980 
Novčana sredstva članova poravnanja i njihovih klijenata
 
 
 
9800Sredstva članova poravnanja i njihovih klijenata – prikupljeni iznosi nadoknade (margin)
 
 
 
9801Sredstva članova poravnanja – prikupljeni doprinosi za jamstveni fond
 
 
 
9802Potraživanja za kamatu prema kreditnim institucijama
 
 
 
9803Sredstva korištena za potrebe likvidnosti
 
 
 
9804Ulaganja u depozite – obrnuti repo
 
 
 
9805Potraživanja za repo ugovore (ulaganje depozita margina /jamstvenog fonda)
 
 
 
9806Potraživanja za kamate na novčana sredstva
 
 
 
9807Kamate ostvarene od kolaterala
 
 
981 
Potraživanja od članova poravnanja i njihovih klijenata
 
 
982 
Potraživanja od središnjeg depozitorija
 
 
983 
Financijski instrumenti članova poravnanja i njihovih klijenata
 
 
 
9830Financijski instrumenti članova poravnanja i njihovih klijenata – iznosi nadoknade (margin)
 
 
 
9831Financijski instrumenti članova poravnanja i njihovih klijenata – jamstveni fond
 
 
 
9832Kamate na financijske instrumente članova poravnanja
 
 
984 
Garancije
 
 
985 
Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)
 
 
986 
Repo-ugovori (kolateral)
 
 
987 
Višak kolaterala koji članovi prosljeđuju CCP-u kod individualnih klijenata
 
 
989 
Ostala aktivna izvanbilančna evidencija
 
99 
 
Pasivni izvanbilančni zapisi
 
 
990 
Obveza prema članovima poravnanja i njihovim klijentima za primljena novčana sredstva
 
 
 
9900Iznosi nadoknade (margin)
 
 
 
9901Jamstveni fond
 
 
 
9903Obveze prema članovima s osnove kamata
 
 
991 
Ostale obveze prema članovima poravnanja i njihovim klijentima
 
 
992 
Obveza prema središnjem depozitoriju
 
 
993 
Obveza prema članovima poravnanja i njihovim klijentima s osnove primljenih financijskih instrumenata
 
 
 
9930Iznosi nadoknade (margin)
 
 
 
9931Jamstveni fond
 
 
994 
Obveza za garancije
 
 
995 
Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)
 
 
996 
Obveze vezane uz repo-ugovore
 
 
997 
Obveze za višak kolaterala koji članovi prosljeđuju CCP-u kod individualnih klijenata
 
 
999 
Ostala pasivna izvanbilančna evidencija