Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2498

Na temelju članka 295. stavka 20. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18., 17/20. i 83/21.) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (»Narodne novine« broj 25/19.) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Burza je dužna dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje u obliku i na način propisan Uputama Hanfe.«

U članku 5. stavci 3. i 4. se brišu, a stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 2.

U Prilogu 1 pod nazivom »OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE«:

– obrazac »IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTNOJ METODI« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 5) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03
Urbroj: 326-01-70-72-22-28
Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
na dan

AKTIVAu eurima

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002 + 003 + 009 + 012ADUGOTRAJNA IMOVINA
002INEMATERIJALNA IMOVINA
003004 + … + 008IIMATERIJALNA IMOVINA
0041Zemljišta i zgrade
0052Računalna oprema
0063Ostala materijalna imovina
0074Ulaganja u tuđu imovinu
0085Imovina u pripremi
009010 + 011 + 012IIIDUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
0101Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate
0112Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku
0123Financijska imovina koja se vodi po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
013ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
014015 + 021 + 025KRATKOTRAJNA IMOVINA
015016 + ... + 020IPOTRAŽIVANJA
0161Potraživanja od kupaca
0172Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
0183Potraživanja od države i drugih institucija
0194Potraživanja od povezanih poduzetnika
0205Ostala potraživanja
021022 + … + 024IIKRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
0221Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku
0232Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0243Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
025IIINOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI
026CPLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
027001 + 013 + 026DUKUPNO AKTIVA
028EIZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVAu eurima

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
029030 + 031 + 032 + 037 + ... + 041AKAPITAL I REZERVE
030ITEMELJNI KAPITAL
031IIKAPITALNE REZERVE
032033 + ... + 036IIIREZERVE IZ DOBITI
0331Zakonske rezerve
0342Rezerve za vlastite dionice
0353Rezerve fer vrijednosti
0364Ostale rezerve
037IVREVALORIZACIJSKE REZERVE
038VREZERVE OD TEČAJNIH RAZLIKA IZ PRERAČUNA INOZEMNOG POSLOVANJA
039VIZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK
040VIIDOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE
041VIIIMANJINSKI INTERES
042BREZERVIRANJA
043044 + ...049CKRATKOROČNE OBVEZE
0441Obveze za predujmove
0452Obveze prema dobavljačima
0463Obveze prema zaposlenima
0474Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
0485Obveze prema povezanim poduzetnicima
0496Ostale kratkoročne obveze
050DDUGOROČNE OBVEZE
051EODGOĐENA POREZNA OBVEZA
052FODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
053030 + 042 + 043 + 050 + 051 + 052GUKUPNO PASIVA
054HIZVANBILANČNI ZAPISI
Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
055056 + 057IKapital i rezerve
0561Pripisano imateljima kapitala matice
0572Pripisano nekontrolirajućem interesu


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje

u eurima

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002 + 008APOSLOVNI PRIHODI
002003 + ... + 007IPrihodi od prodaje
0031Provizije i članarine
0042Prihodi od održavanja uvrštenja
0053Prihodi od naknada za uvrštenje
0064Prihodi od dražbi
0075Prihodi od prodaje članskih mjesta
008009 + ... + 011IIOstali poslovni prihodi
0091Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)
0102Prihodi od prodaje informacija
0113Ostali prihodi
012013 + 016 + 020 + 021 + 022 + 025 + 026BPOSLOVNI RASHODI
013014 + 015IMaterijalni troškovi
0141Troškovi sirovina i materijala
0152Ostali vanjski troškovi
016017 + ... + 019IITroškovi osoblja
0171Neto plaće i nadnice
0182Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
0193Doprinosi na plaće
020IIIAmortizacija
021IVOstali troškovi
022023 + 024VVrijednosno usklađivanje
0231dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
0242kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
025VIRezerviranja
026VIIOstali poslovni rashodi
027028 + ... + 033CFINANCIJSKI PRIHODI
0281Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima
0292Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
0303Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
0314Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
0325Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
0336Ostali financijski prihodi
034035 + ... + 039DFINANCIJSKI RASHODI
0351Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
0362Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
0373Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
0384Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
0395Ostali financijski rashodi
040001 + 027EUKUPNI PRIHODI
041012 + 034FUKUPNI RASHODI
042GUdio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva
043040-041 + 042HDOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
044IPOREZ NA DOBIT
045043-044JDOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
0461Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)
0472Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja
0483Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
0494Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka
0505Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja
0516Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit
052046 + … + 051KOSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
053045 + 052LUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
054MREKLASIFIKACIJSKE USKLADE
Dodatak **
055Pripisano imateljima matice
056Pripisano manjinskom interesu


** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTNOJ METODI
za razdoblje

u eurima

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
0011Novčani primici od članova, izdavatelja i ostalih korisnika burzovnih usluga
0022Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
0033Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
0044Novčani primici s osnove povrata poreza
005001 + ... + 004IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti
0061Novčani izdaci dobavljačima
0072Novčani izdaci za zaposlene
0083Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
0094Novčani izdaci za kamate
0105Novčani izdaci za poreze
0116Ostali novčani izdaci
012006 + ... + 011IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
0131Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0142Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0153Novčani primici od kamata
0164Novčani primici od dividendi
017018 + 0195Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
018aNovčani primici od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima
019bNovčani primici od prodaje kratkoročnih depozita
020013 + ... + 017IIIUkupno novčani primici od investicijskih aktivnosti
0211Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0222Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
023024 + 0253Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
024aNovčani izdaci od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima
025bNovčani izdaci od prodaje kratkoročnih depozita
026021 + ... + 023IVUkupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
0271Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
0282Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
0293Ostali primici od financijskih aktivnosti
030027 + ... + 029VUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0311Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0322Novčani izdaci za isplatu dividendi
0333Novčani izdaci za financijski najam
0344Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
0355Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
036031 + ... + 035VIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti
037VIINovac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
038VIIIPovećanje novca i novčanih ekvivalenata
039IXSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata
040XNovac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI
za razdoblje

u eurima

Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
0011Dobit prije poreza
0022Amortizacija
0033Povećanje kratkoročnih obveza
0044Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
0055Smanjenje zaliha
0066Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
0077Ostalo povećanje novčanog tijeka
008001 + ... + 007IUkupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti
0091Smanjenje kratkoročnih obveza
0102Povećanje kratkotrajnih potraživanja
0113Povećanje zaliha
0124Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
0135Ostalo smanjenje novčanog tijeka
014009 + ... + 013IIUkupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
0151Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0162Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0173Novčani primici od kamata
0184Novčani primici od dividendi
0195Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
020015 + ... + 019IIIUkupno novčani primici od investicijskih aktivnosti
0211Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0222Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
0233Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
024021 + ... + 023IVUkupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
0251Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
0262Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
0273Ostali primici od financijskih aktivnosti
028025 + ... + 027VUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0291Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0302Novčani izdaci za isplatu dividendi
0313Novčani izdaci za financijski najam
0324Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
0335Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
034029 + ... + 033VIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti
035VIINovac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
036VIIIPovećanje novca i novčanih ekvivalenata
037IXSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata
038XNovac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje

u eurima

Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontroliraj ućim interesimaUkupno kapit al
i rezer ve
Upisani kapitalKapitalne rezerveZakonske
rezerve i rezerve za vlastite dionice
Rezerve fer vrijednostiOstale rezerveRevalorizacijske rezerveRezerve od tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanjaZadržana dobit ili preneseni gubitakDobit ili gubitak poslovne godine
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstven ih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstven ih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja