Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2499

Na temelju članka 67. stavaka 3., 4. i 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje: Zakon), i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2021. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanja UCITS fondovima (»Narodne novine« br. 105/17), članku 2. iza brojčane oznake »44/16« dodaju se brojčane oznake »126/19, 110/21 i 76/22«).

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi »naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

U stavku 2. riječi »za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD« zamjenjuju se riječju »Hanfe«.

Stavak 3. i 4. brišu se, a stavci 5. i 6. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U PRILOGU 2 riječi »u kunama« zamjenjuju se riječima »u eurima« u svim obrascima.

Članak 4.

U PRILOGU 3 skraćenica »HRK« na svim mjestima zamjenjuje se skraćenicom »EUR«.

Članak 5.

(1) Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Odredbe članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika prvi put se primjenjuju na izvještajna razdoblja koja počinju s 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-22-7

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.