Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2500

Na temelju članka 581. stavka 7. i 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18., 17/20. i 83/21.) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA, FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 91/19. i 48/22.) u članku 6. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje odnosno financijske izvještaje za međurazdoblje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u obliku i na način propisan Uputama Hanfe.

(4) Ako je središnji depozitorij vrijednosnih papira matično društvo, dužan je pored godišnjih financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka na pojedinačnoj osnovi dostaviti Hanfi i godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka konsolidirane na razini grupe najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(5) Ako je središnji depozitorij vrijednosnih papira matično društvo, dužan je pored financijskog izvještaja za međurazdoblje iz stavka 2. ovoga članka na pojedinačnoj osnovi dostaviti Hanfi i financijske izvještaje za međurazdoblje iz stavka 2. ovoga članka konsolidirane na razini grupe najkasnije u roku od jednog mjeseca po proteku odnosnog tromjesečja u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.«.

Stavci 6., 7. i 8. brišu se.

Članak 2.

U PRILOGU I. mijenja se naslov i glasi: »OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA«.

Obrasci Priloga I. uz Pravilnik zamjenjuju se novim obrascima pod istim nazivima koji čine Prilog I. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Obrazac Priloga II. uz Pravilnik zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom koji čini Prilog II. ovog Pravilnika i njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-27

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Izvještaj o financijskom položaju na dan
AKTIVAu
eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan
prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
001002+003+004+005+006+007+008ADugotrajna imovina 
 
0021Nematerijalna imovina 
 
0032Materijalna imovina 
 
0043Materijalna imovina s pravom korištenja 
 
0054Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
0065Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG 
 
0076Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku 
 
0087Odgođena porezna imovina 
 
009010+011+012+013+014+015BKratkotrajna imovina 
 
0101Novac i novčani ekvivalenti 
 
0112Potraživanja 
 
0123Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 
 
0134Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG 
 
0145Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku 
 
0156Ostala imovina 
 
016001+009CUKUPNO AKTIVA 
 
017DIzvanbilančni zapisi 
 

PASIVAu
eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan
prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
018019+020+021+022+023+024+025+026AKapital i rezerve
0191Temeljni kapital
0202Zakonske rezerve
0213Ostale rezerve
0224Rezerve fer vrijednosti
0235Zadržana dobit
0246Preneseni gubitak
0257Dobitak/Gubitak tekuće godine
0268Nekontrolirajući interes
027028+029+030BDugoročne obveze
0281Odgođena porezna obveza
0292Rezerviranja
0303Ostale obveze
031032+033+034+035+036CKratkoročne obveze
0321Obveze prema dobavljačima
0332Obveze prema zaposlenicima
0343Obveze po kreditima/zajmovima
0354Ostale obveze
0365Rezerviranja
037018+027+031DUKUPNO PASIVA
038EIzvanbilančni zapisi

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
039040+041FKAPITAL I REZERVE
0401Pripisano imateljima kapitala matice
0412Pripisano nekontrolirajućem interesu
Napomena: Stavke pod brojem pozicije 040 i 041 popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za razdoblje
u
eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće poslovno razdoblje
1002 + 009APOSLOVNI PRIHODI
2003 + 007 + 008BPRIHODI OD PRODAJE USLUGA
3004 + 005 + 006CPRIHODI OD OSNOVNIH USLUGA
41Prihodi od usluge početnog evidentiranja u sustav u nematerijaliziranom obliku
52Prihodi od usluga središnjeg vođenja računa
63Prihodi od usluga upravljanja sustavom za namiru vrijednosnih papira
7DPRIHODI OD POMOĆNIH USLUGA
8EPRIHODI OD OSTALIH USLUGA
9010 + 011FOSTALI POSLOVNI PRIHODI
101Prihodi od subvencija i državne pomoći
112Ostali poslovni prihodi
12013 + 014 + 015 + 019 + 020GPOSLOVNI RASHODI
131MATERIJALNI TROŠKOVI
142OSTALI VANJSKI TROŠKOVI
15016 + 017 + 0183TROŠKOVI OSOBLJA
163 a)Plaće za rad
173 b)Porezi i doprinosi iz plaća
183 c)Doprinosi na plaće
194TROŠKOVI AMORTIZACIJE
20021 + 022 + 0235OSTALI TROŠKOVI
215 a)Ostali troškovi radnika
225 b)Troškovi usluga agencijskih radnika
235 c)Ostali troškovi poslovanja
24025 + 026 + 027HNETO VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVIRANJA
251DOBIT / GUBITAK OD ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
262DOBIT / GUBITAK OD ISPRAVKA VRIJEDNOSTI ULAGANJA I OSTALE FINANCIJSKE IMOVINE
273REZERVIRANJA
28001 - 012 + 024IDOBIT / GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
29030 + 031 + 032JFINANCIJSKI PRIHODI
301Prihodi od kamata
312Pozitivne tečajne razlike
323Ostali financijski prihodi
33034+035+036KFINANCIJSKI RASHODI
341Rashodi od kamata
352Negativne tečajne razlike
363Ostali financijski rashodi
37029 - 033LDOBIT / GUBITAK IZ FINANCIJSKOG POSLOVANJA
38001 + (024) + 029MUKUPNI PRIHODI
39012 - (024) + 033NUKUPNI RASHODI
40Udio u dobiti / gubitku pridruženog i ovisnog društva
41038 - 039 + 040ODOBIT / GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
42PPOREZ NA DOBIT
43041 - 042RDOBIT / GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA
44045 + 050SOstala sveobuhvatna dobit
45046 + 047 + 048 +049TStavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka
461Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina
472Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata
483Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka
494Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane
50051 + 054 + 057UStavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
51052 + 0531Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri
521 a) – nerealizirani dobici / gubici
531 b) – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)
54055 + 0562Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
552 a) – dobici / gubici
562 b) – preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)
573Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka
58043 + 044VUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT
59Pripisano imateljima matice
60Pripisano manjinskom interesu
61ZReklasifikacijske uskladeNapomena: Stavke pod brojem pozicije 059 i 060 popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA)
za razdoblje
u
eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
01002 + 010 + 016ANOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
002003 + 004INovčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza
0031.Dobit/(gubitak) prije oporezivanja
004005 + … + 0092.Usklađenja:
0052.1Amortizacija
0062.2Gubici od umanjenja financijske imovine
0072.3Rezerviranja
0082.4Prihodi od kamata i dividendi
0092.5Ostali (dobici) / gubici
010011 + … + 015IIPovećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza
0111.(Povećanje)/smanjenje zaliha
0122.(Povećanje)/smanjenje potraživanja
0133.Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima
0144.Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza
0155.Povećanje/(smanjenje) odgođene porezne imovine
016III(Plaćeni porez na dobit)
017018 + … + 021BNOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
0181.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine
0192.Primici od dospijeća i prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine
0203.Primljene kamate i dividende
0214.Ostali primici/(izdaci) iz investicijskih aktivnosti
022023 + … + 028CNOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
0231.Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala
0242.Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
0253.Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
0264.Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
0275.Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)
0286.Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti
029001 + 017 + 022DNETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA
030ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
031029 + 030FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)
za razdoblje
u
eurima
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + 005ANETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
002003 + 004IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti
0031Novčani primici od kupaca
0042Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti
005006 + … + 010IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
0061Novčani izdaci od dobavljača
0072Novčani izdaci za zaposlene
0083Novčani izdaci za kamate
0094Novčani izdaci za poreze
0105Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti
011012 + 016BNETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
012013 + 014 + 015IUkupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti
0131Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0142Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0153Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti
016017 + 018 + 019IIUkupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
0171Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0182Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
0193Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti
020021 + 024CNETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
021022 + 023IUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti
0221Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
0232Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
024025 + 026 + 027IIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti
0251Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
0262Novčani izdaci za isplatu dividendi
0273Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
028001 + 011 + 020DPOVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA
029ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE
030028 + 029FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje
u
eurima
Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno
kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja


PRILOG II.

KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA

0 DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA

1 NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA

2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA

3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE

4 TROŠKOVI POSLOVANJA

6 ROBA

7 PRIHODI I RASHODI

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

9 DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

0 
 
DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA
 
0 
Nematerijalna imovina
 
 
1Osnivački izdaci
 
 
2Patenti i zaštitni znakovi
 
 
3Licencije i ostala prava
 
 
5Nematerijalna imovina u pripremi
 
 
6Predujmovi za nematerijalnu imovinu
 
 
7Ostala nematerijalna imovina
 
 
8Ispravak vrijednosti prava uporabe najmova
 
 
9Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine
 
1 
Zemljišta
 
 
10Zemljišta
 
2 
Građevinski objekti, postrojenja i oprema i ostalo
 
 
20Građevinski objekti
 
 
21Postrojenja i oprema
 
 
22Alat, uredski namještaj i transportna sredstva
 
 
25Materijalna imovina u pripremi
 
 
26Predujmovi za materijalnu imovinu
 
 
29Ispravak vrijednosti materijalne imovine
 
4 
Dugotrajna financijska imovina
 
 
40Dionice i udjeli u povezanim društvima
 
 
41Dani zajmovi povezanim društvima
 
 
43Dani depoziti i slična imovina
 
 
45Ulaganja u dionice nepovezanih društava
 
 
46Ulaganja u dužničke vrijednosne papire
 
 
47Ostala dugoročna ulaganja
 
 
48Ostala dugotrajna financijska imovina
 
 
49Ispravak vrijednosti dugotrajne financijske imovine
 
5 
Dugoročna potraživanja
 
 
58Ostala dugoročna potraživanja
 
 
59Ispravak vrijednosti dugoročnih potraživanja
 
6 
Ulaganja u nekretnine
 
 
60Zemljišta
 
 
61Građevinski objekti
 
 
62Dio građevinskog objekta
 
 
69Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine
 
8 
Odgođena porezna imovina
1 
 
NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA
 
10 
Novac u banci i blagajni
 
 
100Žiroračuni i tekući računi
 
 
101Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – pojedinačna namira
 
 
102Novac u blagajni
 
 
103Devizni račun
 
 
105Strana valuta u blagajni
 
 
106Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – ugovorna namira
 
 
107Izdvojena novčana sredstva namire kupnje vrijednosnih papira
 
 
108Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – posebne namjene
 
11 
Instrumenti plaćanja
 
 
110Čekovi
 
 
111Mjenice
 
 
112Obveznice
 
 
113Dionice
 
 
114Derivatni financijski instrumenti
 
 
115Blagajnički zapisi
 
 
116Trezorski zapisi
 
 
118Udjeli u investicijskim fondovima
 
 
119Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
 
12 
Potraživanja od kupaca
 
 
120Kupci u tuzemstvu
 
 
121Kupci u inozemstvu
 
 
122Kupci – povezana društva u zemlji
 
 
129Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
 
15 
Kratkotrajna financijska imovina
 
 
150Sudjelujući interesi (udjeli) u povezanim društvima
 
 
151Sudjelujući interesi (udjeli) u nepovezanim društvima
 
 
152Dani zajmovi, depoziti i slično povezanim (ovisnim) društvima
 
 
153Dani zajmovi, depoziti i slično nepovezanim stranama
 
 
156Ulaganja u dužničke vrijednosne papire – do godine dana
 
 
157Ulaganja u ostale vrijednosne papire
 
 
158Ostala kratkotrajna financijska imovina
 
 
159Ispravak vrijednosti kratkotrajne financijske imovine
 
16 
POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA
 
 
160Potraživanja od države i drugih institucija
 
 
162Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine
 
 
165Potraživanja od radnika
 
 
166Potraživanja od osiguravajućih društava i slična potraživanja
 
 
168Potraživanja za kamate i ostala potraživanja
 
 
169Ispravak vrijednosti potraživanja od države, od radnika i ostalih potraživanja
 
18 
Potraživanja za poreze i pretporeze
 
 
180Potraživanja za PDV – pretporez ostalo
 
 
181Potraživanja za PDV – pretporez 5,13 i 25 %
 
 
182Potraživ.za isplaćene predujmove poreza na dobit
2 
 
KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA
 
21 
Obveze po vrijednosnim papirima
 
 
210Obveze za izdane čekove
 
 
211Obveze za izdane mjenice
 
 
212Obveze za izdane obveznice
 
22 
Obveze prema dobavljačima
 
 
220Dobavljači iz tuzemstva
 
 
221Dobavljači iz inozemstva
 
 
222Dobavljači povezana društva iz tuzemstva
 
 
225Obveze za nefakturiranu robu i usluge
 
 
226Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama
 
23 
Obveze za prava upotrebe
 
 
230Obveze za prava upotrebe dugoročnih najmova
 
24 
Obveze prema povezanim društvima iz zajedničkih poslova
 
25 
Obveze za zajmove, primljene predujmove i kolaterale za naknade
 
 
251Obveza za zajmove povezanih osoba
 
 
257Obveze za primljene predujmove
 
 
259Obveze za kolaterale za naknade
 
26 
Obveze za poreze, dividende, prema radnicima, za doprinose i ostale tekuće obveze
 
 
260Obveze za posebne i lokalne poreze
 
 
261Obveze za poreze iz dobiti
 
 
262Obveze za dividende i udjele u dobiti
 
 
263Obveze prema radnicima
 
 
264Obveze za doprinose na plaće i slične obveze na plaće
 
 
265Obveze za ostale doprinose
 
 
266Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak
 
 
269Ostale kratkoročne obveze
 
27 
Obveze za bruto i neto plaće i bruto neto naknade, doprinose, porez i prirez na dohodak te ostale troškove radnika
 
 
270Obveze za bruto plaće i bruto naknade
 
 
271Obveze za neto plaće i neto naknade plaće
 
 
274Doprinosi iz plaća
 
 
275Porez i prirez na dohodak
 
 
277Obveze za neto naknade troškova radnika
 
28 
Obveze za porez na dodanu vrijednost
 
29 
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 
 
290Obračunati troškovi
 
 
293Odgođeno plaćanje doprinosa
 
 
296Odgođeno priznavanje prihoda
 
 
297Prihodi budućeg razdoblja
3 
 
ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE
 
30 
Obračun nabave
 
 
300Kupovna cijena po obračunu dobavljača
 
 
302Carine i druge uvozne pristojbe
 
 
303Nepovratni porezi
 
 
309Obračun nabave
 
31 
Sirovine i materijal
 
 
310Sirovine i materijal u skladištu
 
 
316Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu
 
 
319Odstupanje od cijena sirovina i materijala
 
32 
Rezervni dijelovi
 
 
320Rezervni dijelovi u skladištu
 
35 
Sitan inventar, autogume i ambalaža
 
 
350Sitan inventar u skladištu
 
 
351Sitan inventar u upotrebi
 
 
354Ambalaža u skladištu
 
 
357Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže
 
36 
PREDUJMOVI ZA ZALIHE
 
 
361Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal
4 
 
TROŠKOVI POSLOVANJA
 
40 
Materijalni troškovi
 
 
400Utrošene sirovine i materijal
 
 
401Potrošena energija
 
 
405Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma
 
41 
Troškovi usluga
 
 
410Prijevozne usluge
 
 
411Poštanske i telekomunikacijske usluge
 
 
412Usluge održavanja
 
 
414Usluge na izradi proizvoda
 
 
415Zakupnine i najamnine
 
 
416Usluge promidžbe, reklame i sajmova
 
 
417Usluge istraživanja i razvoja
 
 
418Komunalne usluge
 
 
419Usluge posredovanja
 
42 
Troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada
 
 
420Zdravstvene usluge
 
 
421Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 
 
422Intelektualne usluge
 
 
423Premije osiguranja
 
 
425Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva
 
 
426Komunalne naknade
 
 
427Usluge obrade podataka
 
 
428Naknade za ceste i tehničke preglede vozila
 
 
429Ostale usluge
 
43 
Troškovi amortizacije
 
 
430Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda
 
 
431Amortizacija prava uporabe najmova
 
44 
Naknade troškova radnika i slični troškovi
 
 
440Dnevnice
 
 
442Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu
 
 
443Naknade troškova prijevoza na posao i s posla
 
 
444Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika
 
 
445Potpore radnicima
 
 
446Prigodne nagrade, darovi i ostale naknade radnicima
 
 
447Otpremnine
 
 
448Stipendije studentima i učenicima
 
 
449Ostale naknade radnicima
 
45 
Rezerviranja za troškove i rizike
 
 
450Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima
 
 
455Ostala rezerviranja troškova
 
 
457Rezerviranja za rizike prema MSFI 9
 
46 
Ostali troškovi poslovanja
 
 
460Troškovi reprezentacije
 
 
461Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama
 
 
462Naknade za šume
 
 
463Ostali troškovi poslovanja
 
 
464Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade
 
 
465Troškovi stručne literature i tiska
 
 
466Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša
 
 
467Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora i slični troškovi
 
 
468Porezi koji ne ovise o rezultatu
 
 
469Doprinosi na druge dohotke
 
47 
Troškovi osoblja
 
 
470Plaće za rad
 
 
471Porezi i doprinosi iz plaća
 
 
472Doprinosi na plaće
 
49 
Raspored troškova
6 
 
ROBA
 
65 
Troškovi robe
 
 
650Kupovna cijena robe od dobavljača – trošak
 
 
651Troškovi kupnje robe
 
 
652Carina i druge uvozne pristojbe za robu
 
 
653Porez na promet i druge pristojbe za robu
 
 
659Obračun nabave
 
66 
Roba na skladištu
 
 
660Roba na skladištu
 
 
664Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost
 
 
669Vrijednosno usklađenje zaliha robe
7 
 
Prihodi i rashodi
 
72 
Financijski rashodi
 
 
724Rashodi od kamata
 
 
725Negativne tečajne razlike
 
 
729Ostali financijski rashodi
 
73 
Ostali poslovni rashodi
 
 
730Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
 
 
731Rashodi darovanja prema posebnim propisima
 
 
733Manjkovi
 
 
735Kazne, penali i naknade štete
 
 
736Otpisana potraživanja
 
 
737Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina
 
 
739Ostali poslovni rashodi
 
74 
Nerealizirani gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine i potraživanja
 
 
741Vrijednosno usklađivanje financijske imovine
 
 
747Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca
 
75 
Prihodi od prodaje usluga
 
 
750Prihodi od prodaje usluga povezanim društvima
 
 
751Prihodi od prodaje usluga u tuzemstvu
 
 
752Prihodi od prodaje usluga u inozemstvu
 
 
757Prihodi od zakupnina i najamnina
 
 
759Ostali prihodi od prodaje usluga
 
76 
Prihodi od prodaje robe
 
77 
Financijski prihodi
 
 
771Prihodi od kamata
 
 
773Prihodi i rashodi po osnovi financijskih instrumenata
 
 
774Pozitivne tečajne razlike
 
 
775Prihodi u visini realiziranih dobitaka od prodanih udjela i druge financijske imovine
 
 
777Nerealizirani dobici (prihodi)
 
 
779Ostali financijski prihodi
 
78 
Ostali poslovni prihodi
 
 
781Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
 
 
782Prihodi od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca
 
 
783Prihodi iz prošlih godina
 
 
784Prihodi od subvencija i državne pomoći
 
 
785Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga
 
 
786Prihodi od ukidanja rezerviranja
 
 
787Ostali poslovni prihodi
 
79 
Razlika prihoda i rashoda
 
 
790Razlika prihoda i rashoda
8 
 
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
 
82 
Dobit prije oporezivanja i raspored dobiti i gubitka
 
 
820Dobit prije oporezivanja
 
 
829Raspored dobiti i gubitka
9 
 
DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I izvanbilančna evidencija
 
91 
Kapital
 
 
910Temeljni kapital
 
92 
Rezerve iz dobiti
 
 
920Zakonske rezerve
 
 
929Ostale rezerve
 
93 
Rezerve fer vrijednosti
 
 
930Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
 
 
932Revalorizacija financijske imovine
 
 
933Ostale revalorizacijske rezerve
 
94 
Zadržana dobit i preneseni gubitak
 
 
940Zadržana dobit
 
 
941Preneseni gubitak
 
 
942Dobit tekuće godine (neto dobit)
 
95 
Dugoročne obveze prema povezanim društvima u zemlji i obveze po najmovima
 
 
950Obveze prema povezanim društvima u zemlji
 
 
951Dugoročne obveze po najmovima
 
96 
Dugoročna rezerviranja
 
 
960Rezerviranja za mirovine i otpremnine
 
 
961Rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova
 
 
969Ostala dugoročna rezerviranja
 
98 
Odgođena porezna obveza
 
99 
Izvanbilančna evidencija
 
 
990Tuđa materijalna imovina
 
 
991Prava
 
 
992Vrijednosni papiri
 
 
995Obveze za tuđu materijalnu imovinu
 
 
996Obveza za prava
 
 
997Obveze za vrijednosne papire
0 
 
DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA
 
0 
Nematerijalna imovina
 
 
1Osnivački izdaci
 
 
2Patenti i zaštitni znakovi
 
 
3Licencije i ostala prava
 
 
5Nematerijalna imovina u pripremi
 
 
6Predujmovi za nematerijalnu imovinu
 
 
7Ostala nematerijalna imovina
 
 
8Ispravak vrijednosti prava uporabe najmova
 
 
9Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine
 
1 
Zemljišta
 
 
10Zemljišta
 
2 
Građevinski objekti, postrojenja i oprema i ostalo
 
 
20Građevinski objekti
 
 
21Postrojenja i oprema
 
 
22Alat, uredski namještaj i transportna sredstva
 
 
25Materijalna imovina u pripremi
 
 
26Predujmovi za materijalnu imovinu
 
 
29Ispravak vrijednosti materijalne imovine
 
4 
Dugotrajna financijska imovina
 
 
40Dionice i udjeli u povezanim društvima
 
 
41Dani zajmovi povezanim društvima
 
 
43Dani depoziti i slična imovina
 
 
45Ulaganja u dionice nepovezanih društava
 
 
46Ulaganja u dužničke vrijednosne papire
 
 
47Ostala dugoročna ulaganja
 
 
48Ostala dugotrajna financijska imovina
 
 
49Ispravak vrijednosti dugotrajne financijske imovine
 
5 
Dugoročna potraživanja
 
 
58Ostala dugoročna potraživanja
 
 
59Ispravak vrijednosti dugoročnih potraživanja
 
6 
Ulaganja u nekretnine
 
 
60Zemljišta
 
 
61Građevinski objekti
 
 
62Dio građevinskog objekta
 
 
69Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine
 
8 
Odgođena porezna imovina
1 
 
NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA
 
10 
Novac u banci i blagajni
 
 
100Žiroračuni i tekući računi
 
 
101Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – pojedinačna namira
 
 
102Novac u blagajni
 
 
103Devizni račun
 
 
105Strana valuta u blagajni
 
 
106Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – ugovorna namira
 
 
107Izdvojena novčana sredstva namire kupnje vrijednosnih papira
 
 
108Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – posebne namjene
 
11 
Instrumenti plaćanja
 
 
110Čekovi
 
 
111Mjenice
 
 
112Obveznice
 
 
113Dionice
 
 
114Derivatni financijski instrumenti
 
 
115Blagajnički zapisi
 
 
116Trezorski zapisi
 
 
118Udjeli u investicijskim fondovima
 
 
119Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira
 
12 
Potraživanja od kupaca
 
 
120Kupci u tuzemstvu
 
 
121Kupci u inozemstvu
 
 
122Kupci – povezana društva u zemlji
 
 
129Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca
 
15 
Kratkotrajna financijska imovina
 
 
150Sudjelujući interesi (udjeli) u povezanim društvima
 
 
151Sudjelujući interesi (udjeli) u nepovezanim društvima
 
 
152Dani zajmovi, depoziti i slično povezanim (ovisnim) društvima
 
 
153Dani zajmovi, depoziti i slično nepovezanim stranama
 
 
156Ulaganja u dužničke vrijednosne papire – do godine dana
 
 
157Ulaganja u ostale vrijednosne papire
 
 
158Ostala kratkotrajna financijska imovina
 
 
159Ispravak vrijednosti kratkotrajne financijske imovine
 
16 
POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA
 
 
160Potraživanja od države i drugih institucija
 
 
162Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine
 
 
165Potraživanja od radnika
 
 
166Potraživanja od osiguravajućih društava i slična potraživanja
 
 
168Potraživanja za kamate i ostala potraživanja
 
 
169Ispravak vrijednosti potraživanja od države, od radnika i ostalih potraživanja
 
18 
Potraživanja za poreze i pretporeze
 
 
180Potraživanja za PDV – pretporez ostalo
 
 
181Potraživanja za PDV – pretporez 5,13 i 25 %
 
 
182Potraživ.za isplaćene predujmove poreza na dobit
2 
 
KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA
 
21 
Obveze po vrijednosnim papirima
 
 
210Obveze za izdane čekove
 
 
211Obveze za izdane mjenice
 
 
212Obveze za izdane obveznice
 
22 
Obveze prema dobavljačima
 
 
220Dobavljači iz tuzemstva
 
 
221Dobavljači iz inozemstva
 
 
222Dobavljači povezana društva iz tuzemstva
 
 
225Obveze za nefakturiranu robu i usluge
 
 
226Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama
 
23 
Obveze za prava upotrebe
 
 
230Obveze za prava upotrebe dugoročnih najmova
 
24 
Obveze prema povezanim društvima iz zajedničkih poslova
 
25 
Obveze za zajmove, primljene predujmove i kolaterale za naknade
 
 
251Obveza za zajmove povezanih osoba
 
 
257Obveze za primljene predujmove
 
 
259Obveze za kolaterale za naknade
 
26 
Obveze za poreze, dividende, prema radnicima, za doprinose i ostale tekuće obveze
 
 
260Obveze za posebne i lokalne poreze
 
 
261Obveze za poreze iz dobiti
 
 
262Obveze za dividende i udjele u dobiti
 
 
263Obveze prema radnicima
 
 
264Obveze za doprinose na plaće i slične obveze na plaće
 
 
265Obveze za ostale doprinose
 
 
266Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak
 
 
269Ostale kratkoročne obveze
 
27 
Obveze za bruto i neto plaće i bruto neto naknade, doprinose, porez i prirez na dohodak te ostale troškove radnika
 
 
270Obveze za bruto plaće i bruto naknade
 
 
271Obveze za neto plaće i neto naknade plaće
 
 
274Doprinosi iz plaća
 
 
275Porez i prirez na dohodak
 
 
277Obveze za neto naknade troškova radnika
 
28 
Obveze za porez na dodanu vrijednost
 
29 
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 
 
290Obračunati troškovi
 
 
293Odgođeno plaćanje doprinosa
 
 
296Odgođeno priznavanje prihoda
 
 
297Prihodi budućeg razdoblja
3 
 
ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE
 
30 
Obračun nabave
 
 
300Kupovna cijena po obračunu dobavljača
 
 
302Carine i druge uvozne pristojbe
 
 
303Nepovratni porezi
 
 
309Obračun nabave
 
31 
Sirovine i materijal
 
 
310Sirovine i materijal u skladištu
 
 
316Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu
 
 
319Odstupanje od cijena sirovina i materijala
 
32 
Rezervni dijelovi
 
 
320Rezervni dijelovi u skladištu
 
35 
Sitan inventar, autogume i ambalaža
 
 
350Sitan inventar u skladištu
 
 
351Sitan inventar u upotrebi
 
 
354Ambalaža u skladištu
 
 
357Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže
 
36 
PREDUJMOVI ZA ZALIHE
 
 
361Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal
4 
 
TROŠKOVI POSLOVANJA
 
40 
Materijalni troškovi
 
 
400Utrošene sirovine i materijal
 
 
401Potrošena energija
 
 
405Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma
 
41 
Troškovi usluga
 
 
410Prijevozne usluge
 
 
411Poštanske i telekomunikacijske usluge
 
 
412Usluge održavanja
 
 
414Usluge na izradi proizvoda
 
 
415Zakupnine i najamnine
 
 
416Usluge promidžbe, reklame i sajmova
 
 
417Usluge istraživanja i razvoja
 
 
418Komunalne usluge
 
 
419Usluge posredovanja
 
42 
Troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada
 
 
420Zdravstvene usluge
 
 
421Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 
 
422Intelektualne usluge
 
 
423Premije osiguranja
 
 
425Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva
 
 
426Komunalne naknade
 
 
427Usluge obrade podataka
 
 
428Naknade za ceste i tehničke preglede vozila
 
 
429Ostale usluge
 
43 
Troškovi amortizacije
 
 
430Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda
 
 
431Amortizacija prava uporabe najmova
 
44 
Naknade troškova radnika i slični troškovi
 
 
440Dnevnice
 
 
442Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu
 
 
443Naknade troškova prijevoza na posao i s posla
 
 
444Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika
 
 
445Potpore radnicima
 
 
446Prigodne nagrade, darovi i ostale naknade radnicima
 
 
447Otpremnine
 
 
448Stipendije studentima i učenicima
 
 
449Ostale naknade radnicima
 
45 
Rezerviranja za troškove i rizike
 
 
450Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima
 
 
455Ostala rezerviranja troškova
 
 
457Rezerviranja za rizike prema MSFI 9
 
46 
Ostali troškovi poslovanja
 
 
460Troškovi reprezentacije
 
 
461Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama
 
 
462Naknade za šume
 
 
463Ostali troškovi poslovanja
 
 
464Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade
 
 
465Troškovi stručne literature i tiska
 
 
466Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša
 
 
467Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora i slični troškovi
 
 
468Porezi koji ne ovise o rezultatu
 
 
469Doprinosi na druge dohotke
 
47 
Troškovi osoblja
 
 
470Plaće za rad
 
 
471Porezi i doprinosi iz plaća
 
 
472Doprinosi na plaće
 
49 
Raspored troškova
6 
 
ROBA
 
65 
Troškovi robe
 
 
650Kupovna cijena robe od dobavljača – trošak
 
 
651Troškovi kupnje robe
 
 
652Carina i druge uvozne pristojbe za robu
 
 
653Porez na promet i druge pristojbe za robu
 
 
659Obračun nabave
 
66 
Roba na skladištu
 
 
660Roba na skladištu
 
 
664Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost
 
 
669Vrijednosno usklađenje zaliha robe
7 
 
Prihodi i rashodi
 
72 
Financijski rashodi
 
 
724Rashodi od kamata
 
 
725Negativne tečajne razlike
 
 
729Ostali financijski rashodi
 
73 
Ostali poslovni rashodi
 
 
730Rashodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
 
 
731Rashodi darovanja prema posebnim propisima
 
 
733Manjkovi
 
 
735Kazne, penali i naknade štete
 
 
736Otpisana potraživanja
 
 
737Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina
 
 
739Ostali poslovni rashodi
 
74 
Nerealizirani gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine i potraživanja
 
 
741Vrijednosno usklađivanje financijske imovine
 
 
747Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca
 
75 
Prihodi od prodaje usluga
 
 
750Prihodi od prodaje usluga povezanim društvima
 
 
751Prihodi od prodaje usluga u tuzemstvu
 
 
752Prihodi od prodaje usluga u inozemstvu
 
 
757Prihodi od zakupnina i najamnina
 
 
759Ostali prihodi od prodaje usluga
 
76 
Prihodi od prodaje robe
 
77 
Financijski prihodi
 
 
771Prihodi od kamata
 
 
773Prihodi i rashodi po osnovi financijskih instrumenata
 
 
774Pozitivne tečajne razlike
 
 
775Prihodi u visini realiziranih dobitaka od prodanih udjela i druge financijske imovine
 
 
777Nerealizirani dobici (prihodi)
 
 
779Ostali financijski prihodi
 
78 
Ostali poslovni prihodi
 
 
781Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
 
 
782Prihodi od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca
 
 
783Prihodi iz prošlih godina
 
 
784Prihodi od subvencija i državne pomoći
 
 
785Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga
 
 
786Prihodi od ukidanja rezerviranja
 
 
787Ostali poslovni prihodi
 
79 
Razlika prihoda i rashoda
 
 
790Razlika prihoda i rashoda
8 
 
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
 
82 
Dobit prije oporezivanja i raspored dobiti i gubitka
 
 
820Dobit prije oporezivanja
 
 
829Raspored dobiti i gubitka
9 
 
DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I izvanbilančna evidencija
 
91 
Kapital
 
 
910Temeljni kapital
 
92 
Rezerve iz dobiti
 
 
920Zakonske rezerve
 
 
929Ostale rezerve
 
93 
Rezerve fer vrijednosti
 
 
930Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
 
 
932Revalorizacija financijske imovine
 
 
933Ostale revalorizacijske rezerve
 
94 
Zadržana dobit i preneseni gubitak
 
 
940Zadržana dobit
 
 
941Preneseni gubitak
 
 
942Dobit tekuće godine (neto dobit)
 
95 
Dugoročne obveze prema povezanim društvima u zemlji i obveze po najmovima
 
 
950Obveze prema povezanim društvima u zemlji
 
 
951Dugoročne obveze po najmovima
 
96 
Dugoročna rezerviranja
 
 
960Rezerviranja za mirovine i otpremnine
 
 
961Rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova
 
 
969Ostala dugoročna rezerviranja
 
98 
Odgođena porezna obveza
 
99 
Izvanbilančna evidencija
 
 
990Tuđa materijalna imovina
 
 
991Prava
 
 
992Vrijednosni papiri
 
 
995Obveze za tuđu materijalnu imovinu
 
 
996Obveza za prava
 
 
997Obveze za vrijednosne papire