Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2501

Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, br. 128/17, 114/18, 124/19 i 2/20) u članku 2. stavku 3. točki c) iza riječi »br. 44/2016«, dodaju se brojevi »126/2019, 110/2021 i 76/2022«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 4. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječ »kunsku« zamjenjuje se riječju »eursku« na oba mjesta, riječi »euro ili valute« zamjenjuju se riječju »valutu«, a riječi »eurima ili« brišu se.

Članak 4.

U članku 7. stavak 4. briše se.

Stavci 5. do 7. postaju stavci 4. do 6.

U stavku 6. broj »6« zamjenjuje se brojem »5«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 11. briše se.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 11.

Članak 6.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Depoziti u kreditnim institucijama i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, a koji ispunjavaju uvjete navedene u točki 4.1.2 MSFI 9 vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope (točka 5.4. MSFI 9).«

Članak 7.

U članku 14. stavku 11. alineji g) broj »20« zamjenjuje se brojem »10«.

Iza alineje g) dodaju se nove alineje h) i i) koje glase:

»h) iznimno od alineje g) ovog stavka društvo za upravljanje dužno je kao objektivni dokaz za umanjenje vrijednosti vrijednosnog papira koji čini značajni udio u ukupnoj imovini UCITS fonda, uzeti u obzir produženi i kontinuirani pad tržišne cijene i za pad tržišne cijene koji je manji od 10 % u odnosu na cijenu vrednovanja

i) društvo za upravljanje dužno je u internom aktu UCITS fonda propisati kriterije za određivanje značajnog udjela vrijednosnog papira u ukupnoj imovini UCITS fonda iz alineje h) ovoga stavka te vremensko razdoblje koje predstavlja pojam produženog i kontinuiranog pada iz alineja g) i h) ovoga stavka«

Dosadašnja alineja h) postaje alineja j).

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Iznimno od odredbe iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, instrumente tržišta novca, obveznice i druge dužničke vrijednosne papire UCITS fonda, koji su do dana stupanja na snagu odredbi ovoga Pravilnika početno priznati i naknadno vrednovani u skladu s odredbama članka 12., 13. i 14. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, br. 128/17, 114/18, 124/19 i 2/20), društvo za upravljanje može nastaviti vrednovati u skladu s tim odredbama do njihova dospijeća.

Klasa: 011-01/22-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-22-8

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.