Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2502

Na temelju odredbi članka 152. stavka 4., članka 153. stavka 15. točka a), članka 155. stavka 9. i članka 214. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18, 126/19 i 110/21) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE AIF-a I CIJENE UDJELA AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a (»Narodne novine«, br. 114/18, 124/19 i 2/20) u članku 2. stavku 3. točki c) iza riječi »br. 21/18«, dodaju se brojevi »126/19 i 110/21«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 18. riječ »kunsku« zamjenjuje se riječju »eursku« na oba mjesta, riječi »euro ili valute« zamjenjuju se riječju »valutu«, a riječi »eurima ili« brišu se.

Članak 4.

U članku 6. stavak 4. briše se.

Stavci 5. do 8. postaju stavci 4. do 7.

U stavku 6. broj »6« zamjenjuje se brojem »5«.

Članak 5.

U članku 10. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 5.a koji glasi:

»(5a.) Upotreba modela vrednovanja koji se temelji na korištenju amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope, smatra se primjerenom tehnikom procjene za utvrđivanje fer vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka, isključivo pod uvjetom da društvo za upravljanje internim aktima odredi model vrednovanja koji uključuje kontinuirano praćenje kreditnog rizika izdavatelja, tržišnih kamatnih stopa i likvidnosti na sekundarnom tržištu predmetnog instrumenta, i koji u slučaju promjene nekog od navedenih parametara bez odgode revidira procjenu fer vrijednosti.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. riječi »Financijska imovina koja ispunjava« zamjenjuju se riječima »Depoziti u kreditnim institucijama i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, koji ispunjavaju« a riječi »vrednuje« zamjenjuje se riječju »vrednuju«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. oznaka »4-1-2 A« zamjenjuje se oznakom »4.1.2.A«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 11. alineji g) broj »20« zamjenjuje se brojem »10«.

Iza alineje g) dodaju se nove alineje h) i i) koje glase:

»h) iznimno od alineje g) ovog stavka UAIF je dužan kao objektivni dokaz za umanjenje vrijednosti vrijednosnog papira koji čini značajni udio u ukupnoj imovini AIF-a, uzeti u obzir produženi i kontinuirani pad tržišne cijene i za pad tržišne cijene koji je manji od 10 % u odnosu na cijenu vrednovanja

i) UAIF je dužan je u internom aktu AIF-a propisati kriterije za određivanje značajnog udjela vrijednosnog papira u ukupnoj imovini AIF-a iz alineje h) ovoga stavka te vremensko razdoblje koje predstavlja pojam produženog i kontinuiranog pada iz alineja g) i h) ovoga stavka«

Dosadašnja alineja h) postaje alineja j).

Članak 9.

(1) Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Iznimno od članka 11. stavka 2. Pravilnika, instrumente tržišta novca, obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri AIF-a koji su se do dana stupanja na snagu odredbi ovog Pravilnika početno priznati i naknadno vrednovani u skladu s člancima 11., 12. i 13. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a (»Narodne novine« br. 114/18, 124/19 i 2/20) UAIF može nastaviti vrednovati u skladu s tim odredbama do njihova dospijeća.

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-12

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.