Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2503

Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 105/17 i 98/20), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovaj Pravilnik uređuje:

– vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima UCITS fonda kojima upravlja,

– druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora,

– sadržaj mjesečnog izvještaja o poslovanju UCITS fonda i

– rokove i način dostave dokumenta s ključnim informacijama.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. iza broja »44/16« dodaju se brojevi »126/19, 110/21, 76/22«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. riječi »50 milijuna HRK« zamjenjuju se riječima »6.500.000,00 eura«.

Članak 4.

Iza članka 6. dodaju se naslovi iznad članaka i novi članci 6.a do 6.h koji glase:

»Mjesečni izvještaj UCITS fonda

Članak 6.a

(1) Mjesečni izvještaj za ulagatelje iz članka 212. Zakona mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

1. osnovne informacije o UCITS fondu,

2. ulagateljske ciljeve i strategiju ulaganja UCITS fonda,

3. strukturu ulaganja UCITS fonda,

4. naknade UCITS fonda,

5. podatke o prinosu UCITS fonda,

6. grafički prikaz kretanja cijene udjela UCITS fonda kao linijski graf za razdoblje zadnjih 5 godina,

7. strukturu ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja, kada je to primjenjivo.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti prikazani i objavljeni u skladu s obrascem iz Priloga 8. ovoga Pravilnika.

(3) Ako se u obrascu iz Priloga 8. ovoga Pravilnika koriste boje, istima se ne smije umanjiti razumljivost informacija kada se mjesečni izvještaj odštampa u crno-bijeloj tehnici.

(4) Ako se u obrascu iz Priloga 8. ovoga Pravilnika koristi ­dizajn korporacijskog obilježavanja društva za upravljanje ili grupe kojoj to društvo pripada, on ne smije omesti ulagatelja niti učiniti tekst nejasnim.

(5) Mjesečni izvještaj može uz podatke iz stavka 1. ovoga članka sadržavati i dodatne podatke i promidžbene sadržaje.

(6) Na podatke prikazane u mjesečnom izvještaju koji se smatraju promidžbenim sadržajem primjenjuju se odredbe iz članka 157. Zakona.

(7) Mjesečni izvještaj za ulagatelje na mrežnoj stranici društva za upravljanje mora biti dostupan 13 mjeseci od dana objave.

Članak 6.b

Osnovne informacije o UCITS fondu iz članka 6.a stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika trebaju minimalno sadržavati sljedeće:

1. naziv društva za upravljanje,

2. naziv UCITS fonda,

3. vrstu UCITS fonda,

4. ISIN UCITS fonda odnosno pojedine klase udjela UCITS fonda kada je to primjenjivo,

5. LEI UCITS fonda,

6. naziv depozitara UCITS fonda

7. iznos minimalne uplate u UCITS fond,

8. datum početka rada UCITS fonda,

9. početnu vrijednost udjela UCITS fonda,

10. valutu UCITS fonda,

11. trajanje UCITS fonda u slučaju da je osnovan kao UCITS fond na određeno vrijeme

12. podatke o osnovnim karakteristikama svake pojedine klase udjela UCITS fonda, kada je to primjenjivo,

13. NAV UCITS fonda,

14. cijenu udjela UCITS fonda,

15. kada je primjenjivo ovisno o strategiji fonda, trenutnu modificiranu duraciju fonda.

Članak 6.c

(1) Mjesečni izvještaj mora minimalno sadržavati sljedeće podatke o strukturi ulaganja iz članka 6.a stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, koji se odnose na posljednji radni dan mjeseca za koji se izrađuje izvještaj:

1. deset (10) najvećih pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela u neto imovini UCITS fonda u tabličnom prikazu,

2. strukturu imovine UCITS fonda prema vrstama imovine,

3. strukturu imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama (geografska izloženost),

4. valutnu izloženost imovine UCITS fonda,

5. strukturu imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima,

6. za vrijednosne papire koji su vrednovani metodom procjene, naziv izdavatelja, identifikacijske oznake vrijednosnih papira, trenutno procijenjene vrijednosti, te metode i datum zadnje procjene te udio u neto imovini fonda.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka 2. do 4. ovoga članka prikazuju se grafički u obliku položenih stupaca s naznakom postotnog udjela svake kategorije koja se grafički prikazuje.

(3) Mjesečni izvještaj mora minimalno sadržavati sljedeće podatke o strukturi ulaganja iz članka 6.a stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika u odnosu na imovinu fonda, a koji se odnose na posljednji radni dan mjeseca za koji se izrađuje izvještaj:

1. udio ulaganja UCITS fonda u svrhu ostvarivanja okolišnih i/ili socijalnih karakteristika koje UCITS fond promovira,

2. udio ulaganja UCITS fonda u održiva ulaganja iz članka 2. točke 17. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i

3. udio preostalih ulaganja UCITS fonda.

(4) Mjesečni izvještaj mora sadržavati i naznaku postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira u neto imovini UCITS fonda, koji se grupiraju na sljedeći način:

1. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona,

2. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 2. Zakona.

(5) Podaci o deset (10) pozicija ulaganja imovine UCITS fonda iz stavka 1. točke 1. ovoga članka moraju jasno prikazivati o kojem se ulaganju radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće:

1. za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, vrsta i naziv izdavatelja i identifikacijska oznaka,

2. za depozite naziv kreditne institucije u koju je položen depozit,

3. za sve ostale financijske instrumente i ulaganja koji se nalaze u deset (10) pozicija ulaganja imovine UCITS fonda, a koje nisu navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka, potrebno je navesti vrstu, naziv i identifikacijsku oznaku financijskog instrumenta, kada je to primjenjivo.

(6) Struktura imovine UCITS fonda po državama, skupinama država ili regijama iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i gospodarskim sektorima iz stavka 1. točke 5. ovoga članka jasno mora prikazivati stvarnu izloženost izdavateljima ili tržištima pojedinih država, skupinama država ili regijama te gospodarskim sektorima koja uključuje i izloženost postignutu ulaganjem u izvedenice te udjele ili dionice investicijskih fondova i ostale financijske instrumente, kada je to primjenjivo.

Članak 6.d.

Naknade UCITS fonda iz članka 6.a stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika trebaju prikazivati postotni iznos godišnje naknade za upravljanje, naknade depozitaru, ulazne i izlazne naknade te, kada je to primjenjivo, naknade vezane uz prinos UCITS fonda.

Članak 6.e

Podatak o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda iz članka 6.b točaka 13. i 14. ovoga Pravilnika prikazuje stanje na zadnji radni dan mjeseca za koji se izrađuje izvješće. Neto vrijednost imovine UCITS fonda prikazuje se u eurima dok se cijena udjela UCITS fonda prikazuje u valuti u kojoj je predviđena denominacija cijene udjela UCITS fonda.

Članak 6.f

(1) Podaci o prinosu UCITS fonda iz članka 6.a stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika trebaju biti prikazani:

1. za tekuću godinu,

2. za prethodnih godinu dana

3. kao prosječan godišnji prinos od osnutka UCITS fonda,

4. za svaku od prethodnih 5 godina ili za čitavo razdoblje za koje se UCITS fond nudio ako je isto kraće od 5 godina

5. uz opis i metodologiju načina na koji je izračunat te navođenje naknada i troškova UCITS fonda koji su uzeti u obzir prilikom izračuna prinosa

6. uz izjavu da povijesni prinos UCITS fonda nije pokazatelj budućih povrata.

(2) Društvo za upravljanje sve informacije o prinosu iz stavka 1. ovoga članka dužno je prikazati na jednom mjestu međusobno ih ne odvajajući.

(3) Prilikom prikaza informacija o prinosu UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno se pridržavati sljedećeg:

1. prinos za razdoblje kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjoj razini, osim kod novčanih fondova gdje je dopušteno svođenje prinosa na godišnju razinu za razdoblje od mjesec dana ili dulje, uz obvezno napomenu da se radi o prikazu prinosa na godišnjoj razini,

2. ako se prikazuje prinos za višegodišnje razdoblje, mora se prikazati prosječni godišnji prinos izračunat kao geometrijski prosjek,

3. prinos UCITS fonda mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi.

Članak 6.g

Grafikon iz članka 6.a stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika mora prikazivati kretanje cijene udjela UCITS fonda od osnutka UCITS fonda do zadnjeg radnog dana mjeseca na kojeg se odnosi mjesečno izvješće za ulagatelje, odnosno u zadnjih 5 godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće.

Članak 6.h

Ako društvo za upravljanje u sklopu mjesečnog izvještaja za ulagatelje objavljuje podatke o priznanju, nagradi ili poretku pojedinog UCITS fonda pod upravljanjem, dužno je navesti razdoblje za koje je nagrada dodijeljena, ime osobe odnosno organizacije koja je nagradu dodijelila i datum dodjele nagrade.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. riječi »potpisani naprednim elektroničkim potpisom, osim izvještaja iz članka 6. stavka 1. alineje 5. koji se ne potpisuje naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

Članak 6.

U prilogu 2. Pravilnika u obrascu IFP »Izvještaj o financijskom položaju« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu ISD »Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTd »Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTi »Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) « riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IPNI »Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IVIF »Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza UCITS fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 7.

U prilogu 4. Pravilnika iza obrasca »Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) financijskih instrumenata i umanjenju vrijednosti imovine UCITS fonda« riječ »AIF« zamjenjuje se riječju »AIF-a«.

Članak 8.

U Prilogu 7. mijenja se obrazac »Izvještaj o valutnoj izloženosti« tako da glasi:

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
EUR
USD
USD
valutna
klauzula
Ostale valute
Ostale
valute
valutna
klauzula

Duga izvanbilančna pozicijaKratka izvanbilančna pozicijaPozicija u valutnim opcijamaOtvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a
(9)(10)(11)(12)=(7)-(8)(13)=(7)-(8)+(9)-(10)+(11)(14)(15)=(13)/(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Članak 9.

Iza priloga 7. dodaje se Prilog 8. »Mjesečni izvještaj UCITS fonda« koji glasi:

»PRILOG 8.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Društvo za upravljanje dužno je prve izvještaje u skladu s člancima 6. i 8. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se na obrascima iz Priloga Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima UCITS fonda (»Narodne novine« broj 105/17 i 98/20) na način propisan člankom 5. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 8. stavak 1. toga Pravilnika.

(4) Odredbe članka 4. ovoga Pravilnika kojim se dodaju članci 6.a do 6.h u Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda primjenjuju se od 1. srpnja 2023. za mjesečni izvještaj koji se sastavlja za lipanj 2023.

(5) Danom početka primjene odredbi iz članka 4. ovoga Pravilnika kojim se dodaju članci 6.a do 6.h u Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda prestaje važiti Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (»Narodne novine« broj 102/16).

Klasa: 011-01/22-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-22-9

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.