Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2023. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN 155/2022 (29.12.2022.), Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2023. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2505

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12) te članka 135. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

O NAJVIŠOJ NAKNADI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U 2023. IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Mirovinsko osiguravajuće društvo može u 2023. godini naplatiti na ime naknade troškova koje naplaćuje iz doznaka obveznog mirovinskog fonda najviše do:

– 1,5 % od primljene doznake jednokratno i

– 0,17 % od primljene doznake godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/02

Urbroj: 326-01-50-53-531-22-1

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.