Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2023. godinu

NN 155/2022 (29.12.2022.), Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2023. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2506

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te primjenom odredbe članka 191. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Depozitar za poslove depozitara iz članka 172. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) u 2023. godini ima pravo na naknadu od najviše 0,017 % od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-03/11

Urbroj: 326-01-40-41-22-1

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.