Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić

NN 155/2022 (29.12.2022.), Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić

Općina Kloštar Ivanić

2509

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 20., čl.41. i čl.42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17, 114/22), te čl. 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 13/21), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kloštar Ivanić, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Kloštar Ivanić su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 2 %.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Kloštar Ivanić.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a na području Općine Kloštar Ivanić ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Kloštar Ivanić.

Članak 5.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a čiji se ugostiteljski objekti nalaze području Općine Kloštar Ivanić.

Članak 6.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 4. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % i prihod je proračuna Općine Kloštar Ivanić.

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porez na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Kloštar Ivanić.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,59 EUR/m2 godišnje po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućom za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 12.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 13.

Općina Kloštar Ivanić poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate sljedećih općinskih poreza:

a) porez na potrošnju,

b) porez na kuće za odmor,

u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5 % ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 14.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Kloštar Ivanić dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 15.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Narodne novine«, broj 39/17, »Glasnik Zagrebačke županije«, broj 12/17, 39/17 i 48/20).

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Zagrebačke županije«.

Klasa: 410-01/22-01/02
Urbroj: 238-14-01-22-02
Kloštar Ivanić, 14. prosinca 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Miljenko Majdek, v. r.