Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije

Vlada Republike Hrvatske

2516

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O ZAKONU O HITNOJ INTERVENCIJI ZA RJEŠAVANJE PITANJA VISOKIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom osigurava se provedba Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261I, 7. 10. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća), u dijelu koji se odnosi na mjere za primjenu gornje granice tržišnih prihoda i raspodjele viška prihoda od zagušenja krajnjim kupcima električne energije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenje utvrđeno Uredbom Vijeća, zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije te područje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 3.

Tržišni prihodi proizvođača ostvareni proizvodnjom električne energije iz sljedećih izvora: energije vjetra, solarne energije (solarna toplinska i solarna fotonaponska energija), geotermalne energije, hidroenergije bez akumulacije, goriva iz biomase (kruta ili plinovita goriva iz biomase) osim biometana, otpada, nuklearne energije, lignita, naftnih derivata i treseta, ograničavaju se na gornju granicu cijene od 180 eura po MWh proizvedene električne energije, kao i tržišni prihodi posrednika, koji sudjeluju na veleprodajnim tržištima električne energije u ime proizvođača, neovisno o tržišnom razdoblju u kojem se transakcija odvija i o tome trguje li se električnom energijom bilateralno ili na centraliziranom tržištu, odnosno energetskih subjekata koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije i/ili energetskih subjekata koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom i/ili energetskih subjekata koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom i/ili energetskih subjekata koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti agregiranja, i s njima povezano društvo u smislu odredbi propisa kojima se reguliraju trgovačka društva.

Članak 4.

(1) Ovom Uredbom obuhvaća se veleprodajno tržište električne energije sukladno zakonu kojim se uređuje tržište električne energije.

(2) Operator tržišta električne energije i subjekt za burzovno tržište električne energije dužni su za vrijeme trajanja mjera iz Uredbe Vijeća, dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) sve podatke i pojedinačne transakcije.

(3) Energetski subjekti iz članka 3. ove Uredbe, koji imaju sklopljene ugovore o prodaji električne energije, za vrijeme trajanja mjera iz Uredbe Vijeća, dužni su dostaviti podatke Agenciji.

(4) Višak tržišnih prihoda sukladno odredbama ove Uredbe ostvaruju energetski subjekti iz članka 3. ove Uredbe, koji na temelju sklopljenih ugovora o prodaji električne energije na veleprodajnom tržištu električne energije, stječu tržišni prihod prodajom iznad gornje granice cijene iz članka 3. ove Uredbe, a koji se uplaćuje u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec počevši od siječnja 2023.

(5) Višak tržišnih prihoda iz stavka 4. ovoga članka smatra se prihodom Republike Hrvatske, a kojim upravlja i raspolaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, isključivo za namjenu ugradnje fotonaponskih elektrana za kućanstva u obiteljskim i višestambenim zgradama do 50 % zaokružene financijske konstrukcije.

(6) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužan je obavijestiti Poreznu upravu ako energetski subjekt iz stavka 4. ovoga članka ne izvrši svoju obvezu sukladno stavku 4. ovoga članka.

(7) Ostvareni višak tržišnih prihoda (eur/MWh) iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se na temelju svih kupoprodajnih transakcija energetskih subjekata iz stavka 4. ovoga članka, neovisno o vrsti ugovora, vremenskom okviru trgovanja, trguje li se na burzi ili putem bilateralnih ugovora, uključujući kupoprodajne transakcije (fizičke i financijske) putem terminskog tržišta.

(8) Energetski subjekt i s njim povezana društva, kojem su prihodi ograničeni u skladu s uredbom kojom se regulira otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije, nije obveznik plaćanja viška tržišnih prihoda, s obzirom na to da ne može podnijeti zahtjev za naknadu razlike za umanjenje računa, u smislu odredbi uredbe kojom se regulira otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije.

(9) Energetski subjekt, čiji je prihod po MWh električne energije predane u mrežu određen sustavom poticanja i koji ima važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.) i ugovore koji se odnose na otkup električne energije zajamčenom cijenom električne energije i/ili tržišnom premijom, nije obveznik plaćanja viška tržišnih prihoda.

(10) Ostvareni višak tržišnih prihoda iz stavka 4. ovoga članka ne uključuje prihode ostvarene na tržištu uravnoteženja i prihode od naknade za redispečiranje.

(11) Prihodi od zagušenja koji proizlaze iz dodjele prekozonskog kapaciteta ne koriste se za financiranje mjera potpore krajnjim kupcima električne energije.

Članak 5.

(1) Energetski subjekt iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe dužan je najkasnije do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec Agenciji dostaviti sve podatke, ugovore i ostalu dokumentaciju potrebnu za primjenu članka 4. ove Uredbe, uključujući i podatke o izvršenim uplatama s osnove viška tržišnih prihoda Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(2) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec dostaviti Agenciji podatke o ostvarenoj proizvodnji električne energije iz proizvodnih postrojenja za energetske subjekte iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe.

(3) Operator tržišta električne energije dužan je do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec dostaviti Agenciji podatke iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(4) Društvo Hrvatska burza električne energije d.o.o. dužno je do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec dostaviti Agenciji podatke iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(5) Agencija je dužna svaki mjesec do 20. dana mjeseca dostaviti izvještaj Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obračun viška tržišnih prihoda iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe za energetske subjekte iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe.

(6) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužan je do kraja svakog mjeseca počevši od siječnja 2023. obavijestiti Agenciju o svim pristiglim uplatama energetskih subjekata iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe.

Članak 6.

(1) Iznimno od odredbe članka 5. ove Uredbe, energetski subjekti iz članka 5. stavaka 1. do 4. ove Uredbe, dužni su podatke iz članka 5. ove Uredbe za mjesec prosinac 2022. dostaviti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Izračun s osnove viška tržišnih prihoda, Agencija radi na temelju podataka energetskih subjekata iz članka 5. stavaka 1. do 4. ove Uredbe, prvi put na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka i podataka dostavljenih za mjesec siječanj 2023.

Članak 7.

Dodatne upute o provedbi ove Uredbe, donosi Agencija, a objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije.

Članak 8.

(1) Ispunjavanje obveza plaćanja ostvarenog viška tržišnih prihoda sukladno člancima 6. do 11. Uredbe Vijeća prati i nadzire Agencija.

(2) Agencija provodi postupak nadzora sukladno odredbama ove Uredbe te Uredbe Vijeća čija se provedba osigurava odredbama ove Uredbe.

(3) Položaj stranke u postupku nadzora u smislu ove Uredbe imaju energetski subjekti iz članka 5. ove Uredbe protiv kojih Agencija vodi postupak koji je u njezinoj nadležnosti.

(4) Ako se nadzorom utvrdi da su povrijeđene odredbe ove Uredbe ili Uredbe Vijeća, Agencija je ovlaštena:

1. nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog sukladno prekršajnom propisu

2. izdati prekršajni nalog

3. podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog dijela

4. poduzeti i druge mjere i izvršiti druge radnje koje je ovlaštena poduzeti i izvršiti na temelju ove Uredbe i propisa kojim se uređuje energija i regulacija energetskih djelatnosti.

(5) Ako se nadzorom utvrde odstupanja odnosno nepravilnosti koje su prouzrokovale ili mogu prouzrokovati neispunjavanje obveza plaćanja ostvarenog viška tržišnih prihoda sukladno člancima 6. do 11. Uredbe Vijeća, odnosno ove Uredbe Agencija će poduzeti jednu ili više sljedećih radnji:

1. naložiti energetskom subjektu korekciju utvrđenih nepravilnosti

2. pokrenuti prekršajni postupak

3. obavijestiti tijelo nadležno za tržišno natjecanje za pitanja u vezi s obavljanjem elektroenergetskih djelatnosti na tržištu, a koja se odnose na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja.

Članak 9.

O poduzetim mjerama određenim odredbama ove Uredbe, ministarstvo nadležno za energetiku obavijestit će nadležna tijela Europske unije u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.654,45 do 66.361,40 eura kaznit će se pravna osoba odnosno pravna osoba koja je energetski subjekt ako:

– ne dostavi Agenciji sve podatke i pojedinačne transakcije iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe kojim energetski subjekti iz članka 3. ove Uredbe ostvaruju tržišni prihod iznad gornje granice iz članka 3. ove Uredbe

– ne dostave podatke Agenciji o sklopljenim ugovorima o prodaji električne energije iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe, kojima su ugovoreni iznosi viši od gornje granice cijene iz članka 3. ove Uredbe i u roku određenom članku 5. stavku 1. ove Uredbe

– višak tržišnih prihoda sukladno odredbama ove Uredbe ne uplate u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u roku iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe

– najkasnije do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec Agenciji ne dostavi sve podatke, ugovore i ostalu dokumentaciju potrebnu za primjenu članka 4. ove Uredbe, uključujući i podatke o izvršenim uplatama s osnove viška tržišnih prihoda Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno članku 5. stavku 1. ove Uredbe

– najkasnije do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec ne dostavi Agenciji podatke o ostvarenoj proizvodnji električne energije iz proizvodnih postrojenja za energetske subjekte iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe, sukladno članku 5. stavku 2. ove Uredbe

– najkasnije do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec ne dostavi Agenciji podatke iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe sukladno članku 5. stavku 3. ove Uredbe

– najkasnije do 20. dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec ne dostavi Agenciji podatke iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe sukladno članku 5. stavku 4. ove Uredbe

– do kraja mjeseca ne obavijesti Agenciju o svim pristiglim uplatama energetskih subjekata iz članka 4. stavka 4. ove Uredbe.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 39,81 do 6.636,14 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi te u energetskom subjektu.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 132,72 do 6.636,14 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba odnosno fizička osoba koja je energetski subjekt.

Članak 11.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-44/03
Urbroj: 50301-05/31-22-2
Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.