Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2523

Na temelju članka 87. stavka 7., članka 88. stavka 3. i članka 95. stavka 5. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKE PROIZVODE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuje se visina specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose.

(2) Ovom Uredbom određuje se visina trošarine na e-tekućinu, grijani duhanski proizvod i novi duhanski proizvod.

Preuzimanje akta Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.).

Visina trošarina na cigarete

Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 53,10 eura za 1000 komada cigareta

2. proporcionalna trošarina 34 % od maloprodajne cijene.

Visina minimalne trošarine na cigarete

Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 117,87 eura za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.

Visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose

Članak 5.

Trošarina iznosi na:

1. sitno rezani duhan za savijanje cigareta 114,15 eura za jedan kilogram

2. ostali duhan za pušenje 114,15 eura za jedan kilogram

3. cigare 114,15 eura za 1000 komada

4. cigarilose 114,15 eura za 1000 komada.

Visina trošarine na duhanske proizvode

Članak 6.

Trošarina iznosi na:

1. e-tekućinu 0,00 eura za jedan mililitar

2. grijani duhanski proizvod 185,82 eura za jedan kilogram

3. novi duhanski proizvod 114,15 eura za jedan kilogram.

Prestanak važenja

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode (»Narodne novine«, broj 20/21.).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/89

Urbroj: 50301-05/16-22-5

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.