Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2532

Na temelju članka 17. stavka 6. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 32/19., 20/21. i 114/22.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klasa: 341-02/22-01/16, urbroj: 530-06-1-1-22-20, od 12. prosinca 2022.

II.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela nositelje mjera i aktivnosti iz točke 6.2 Nacionalnog plana.

III.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za provedbu Nacionalnog plana.

IV.

Zadužuju se nositelji pojedinih mjera i aktivnosti iz točke II. ove Odluke da u rokovima utvrđenima Nacionalnim planom provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

V.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da Nacionalni plan objavi na svojim mrežnim stranicama.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/455

Urbroj: 50301-05/16-22-4

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.