Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2542

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19, 1/20, 1/21) članak 2. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Visina paušalnog poreza propisuje se u iznosu koji ne može iznositi manje od 19,91 eura, a niti više od 199,08 eura prema članku 57. stavku 3. Zakona. «

Članak 2.

U članku 5. riječi: »od 750,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 99,54 eura«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-02/22

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.