Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2551

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13., 137/13. i 98/19.) te članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 65. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 47/14., 157/14., 139/15., 28/16., 26/17., 132/17., 119/18., 32/19., 128/19., 22/20., 147/20., 119/21. i 145//21) tablica iz članka 5. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene djelatnostiKadrovski normativ timaStandardni broj osiguranika
0123
1.Medicina rada

1 doktor medicine specijalist medicine rada/doktor medicine specijalist medicine rada i sporta

1 med. sestra/med. tehničar/prvostupnica sestrinstva

8.000

«.

Članka 2.

U članku 18. stavku 2. riječi: »za 2022. godinu« zamjenjuju se riječima: »za 2023. godinu«.

Tablica iz stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 1. CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA

R.b.Šifra
pregleda/postupka
Naziv pregleda/postupkaCijena u EUR
0123
1.MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme29,86
2.MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji29,86
3.MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija29,86
4.MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada29,86
5.MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i trans­porterima29,86
6.MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom29,86
7.MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima29,86
8.MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima29,86
9.MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive29,86
10.MR010Pregled radnika izloženih manganu29,86
11.MR011Pregled radnika izloženih beriliju29,86
12.MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu29,86
13.MR013Pregled radnika izloženih kadmiju29,86
14.MR014Pregled radnika izloženih arsenu29,86
15.MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora29,86
16.MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)29,86
17.MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (n-heksan, metil n-butil keton)29,86
18.MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru29,86
19.MR019Pregled radnika izloženih benzenu29,86
20.MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen..., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin,...)29,86
21.MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)29,86
22.MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima29,86
23.MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima29,86
24.MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati29,86
25.MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu29,86
26.MR026Pregled radnika izloženihi organskim prašinama29,86
27.MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav29,86
28.MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu29,86
29.MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima29,86
30.MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima29,86
31.MR031Pregled radnika izloženih citostaticima29,86
32.MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci29,86
33.MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku29,86
34.MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala29,86
35.MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima29,86
36.MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi29,86
37.MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature29,86
38.MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima29,86
39.MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu29,86
40.MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)29,86
41.MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)29,86
42.MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima29,86
43.MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima29,86
44.MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena9,87
45.MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima29,86
46.MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu29,86
47.MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza29,86
48.MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima29,86
49.MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari29,86
50.MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari29,86
51.MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari29,86
52.MR052Pregled radnika pomoraca29,86
53.MR053Pregled radnika ronioca29,86
54.MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi29,86
55.MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti17,92
56.MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)23,89
57.MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa10,62 po radnom mjestu
58.MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti10,62
59.MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo29,86
60.MR089Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika35,84
61.MR090Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti35,84
62.MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika10,62 po radnom mjestu
63.MR092Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca39,82
64.MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda62,38


«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»Tablica 2.     CIJENE PREVENTIVNIH (PRETHODNIH I PERIODIČNIH) PREGLEDA TE POSTUPAKA U ORDINACIJI MEDICINE RADA (PO POSEBNOM STANDARDU)

R.b.Oznaka pregledaNaziv pregledaCijena u EUR
0123
1.MR001Pregled radnika izloženih mehaničkim opasnostima od alata, strojeva, opreme16,59
2.MR002Pregled radnika izloženih električnoj struji16,59
3.MR003Pregled radnika izloženih opasnostima od požara i eksplozija16,59
4.MR004Pregled radnika koji rade na visini > 3 m s povećanim rizikom od pada16,59
5.MR005Pregled radnika koji rade na unutarnjem transportu/upravljanje samohodnim strojevima/ dizalicama i transporterima16,59
6.MR006Pregled radnika koji rade pod zemljom16,59
7.MR007Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim anorganskim spojevima16,59
8.MR008Pregled radnika izloženih spojevima olova i njegovim organskim spojevima16,59
9.MR009Pregled radnika izloženih spojevima žive16,59
10.MR010Pregled radnika izloženih manganu16,59
11.MR011Pregled radnika izloženih beriliju16,59
12.MR012Pregled radnika izloženih kromu i niklu16,59
13.MR013Pregled radnika izloženih kadmiju16,59
14.MR014Pregled radnika izloženih arsenu16,59
15.MR015Pregled radnika izloženih flouru i anorganskim spojevima flora16,59
16.MR016Pregled radnika izloženih spojevima ugljikovodika: alifatski ugljikovodici, alkoholi, esteri, eteri, aldehidi, ketoni, derivati nafte, homolozi benzena (toluen, ksilen)16,59
17.MR017Pregled radnika izloženih C6 – ugljikovodicima ravnog lanca (nheksan, metil n-butil keton)16,59
18.MR018Pregled radnika izloženih vinil klorid monomeru16,59
19.MR019Pregled radnika izloženih benzenu16,59
20.MR020Pregled radnika i izloženih amino i nitro spojevima alifatskih ugljikovodika (nitroglicerin, etilen glikol dinitrat, metilamin...) i aromatskih ugljikovodika (nitrobenzen, trinitrotoluen...., aminobenzen, toluidin, benzidin, fenilendiamin, …)16,59
21.MR021Pregled radnika i izloženih halogeniranim spojevima alifatskih (monoklormetan, triklormetan, tetraklorugljik, trikloetilen, kloroflourougljici...) i aromatskih ugljikovodika (klorobenzeni, poliklorirani bifenili)16,59
22.MR022Pregled radnika izloženih organofosfornim pesticidima16,59
23.MR023Pregled radnika izloženih ostalim pesticidima16,59
24.MR024Pregled radnika izloženih fibrogenim prašinama: azbest, SiO2, ostali silikati16,59
25.MR025Pregled radnika izloženih tvrdom metalu16,59
26.MR026Pregled radnika izloženih i organskim prašinama16,59
27.MR027Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na dišni sustav16,59
28.MR028Pregled radnika izloženih kemijskim tvarima s alergogenim djelovanjem na kožu16,59
29.MR029Pregled radnika izloženih ostalim nespomenutim kemijskim tvarima16,59
30.MR030Pregled radnika izloženih karcinogenima i mutagenima16,59
31.MR031Pregled radnika izloženih citostaticima16,59
32.MR032Pregled radnika izloženih prekomjernoj buci16,59
33.MR033Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko ruku16,59
34.MR034Pregled radnika izloženih vibracijama koje se prenose preko zdjelice i stopala16,59
35.MR035Pregled radnika izloženih ionizirajućim zračenjima16,59
36.MR036Pregled radnika izloženih neionizirajućim zračenimja: UV, IC, mikrovalovi16,59
37.MR037Pregled radnika izloženih nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: snižena temperatura okoliša, povišena temperatura okoliša, nagle promjene temperature16,59
38.MR038Pregled radnika izloženih biološkim štetnostima16,59
39.MR039Pregled radnika izloženih statodinamičkom naporu16,59
40.MR040Pregled radnika izloženih dinamičkom naporu (fizički rad)16,59
41.MR041Pregled radnika izloženih statičkom naporu (zadržavanje jednog položaja tijela)16,59
42.MR042Pregled radnika izloženih ponavljanim pokretima16,59
43.MR043Pregledi radnika s posebnim opterećenjima – radnici prekomjerno izloženi stresovima16,59
44.MR044Pregledi radnika koji rade s računalom duže od 1/2 radnog vremena9,87
45.MR045Pregledi radnika koji upravljaju cestovnim prijevoznim sredstvima16,59
46.MR046Pregledi radnika koji rade u željezničkom prometu16,59
47.MR047Pregled radnika koji rade na poslovima zrakoplovnog prijevoza16,59
48.MR048Pregledi radnika koji rade na drugim mjestima u zrakoplovnom prometu koja podliježu obveznim pregledima16,59
49.MR049Pregled radnika koji rade kao čuvari16,59
50.MR050Pregled radnika koji rade kao zaštitari16,59
51.MR051Pregled radnika koji rade kao pirotehničari16,59
52.MR052Pregled radnika pomoraca16,59
53.MR053Pregled radnika ronioca16,59
54.MR054Pregled članova profesionalnih vatrogasnih postrojbi16,59
55.MR055Preventivni pregled umirovljenika s rizikom od nastanka profesionalne bolesti16,59
56.MR056Obilazak radnog mjesta u svrhu ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika i zahtjeva radnog mjesta (prije upućivanja radnika na ocjenu invalidnosti, kod dugotrajnog bolovanja, kod nejasnih okolnosti nastanka ozljede na radu, kod sumnje na profesionalnu bolest)23,89
57.MR057Obilazak radnog mjesta radi provjere procjene opasnosti (prema procjeni doktora specijalista medicine rada odnosno na zahtjev Zavoda) i kod promjene radnih procesa10,62 po radnom mjestu
58.MR061Pregled i mišljenje o ozljedi na radu/profesionalnoj bolesti10,62
59.MR065Stručno mišljenje dr. spec. med. rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo29,86
60.MR089Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika35,84
61.MR090Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti35,84
62.MR091Obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika10,62 po radnom mjestu
63.MR092Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s psihologom, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca39,82
64.MR093Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda62,38


«.

U stavku 4. riječi »520.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »69.015,86 eura«.

U stavku 5. riječi »520.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »69.015,86 eura«.

Članak 3.

Tablica iz članka 20. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

R.b.Šifra
pregleda/postupka
Naziv pregleda/postupkaCijena u EUR*
0124
1.PS001Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ispitivanje ličnosti11,28
2.PS002Intervju, ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje ličnosti, psihomotoričke i senzomotoričke sposobnosti14,60
3.PS003Primjena upitnika psihosocijalnih rizika prilikom obilaska radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika u prostorijama poslodavca na zahtjev i po procjeni nadležnog doktora specijaliste medicine rada kao npr. fokus grupe11,28
4.PS004Edukacija radnika o prevenciji psihosocijalnih rizika u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada, na razini grupe radnika, u pravilu u prostorijama poslodavca39,82
5.PS005Edukacija radnika u sklopu organiziranih projekata Zavoda u suradnji s nadležnim doktorom specijalistom medicine rada uz obveznu prisutnost djelatnika Zavoda62,38

* za obveznike u sustavu PDV-a, PDV je uključen u cijenu«.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/307
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 15. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.