Odluka o naknadi za razvoj KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o naknadi za razvoj KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

2554

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/19.) i članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17., 66/19.), na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine Skupština Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju donijela je

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), obveznik plaćanja naknade za razvoj, osnovica, način i rokovi uplate naknade za razvoj, namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, visina, izuzeća od plaćanja te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području, odnosno području aglomeracije u nadležnosti Isporučitelja i Republike Hrvatske.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća područja jedinica lokalne samouprave, odnosno sljedećih gradova i općina: Grad Bakar, Općina Čavle, Općina Jelenje, Grad Kastav, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Kraljevica, Grad Rijeka i Općina Viškovo.

Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 3.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

Članak 5.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje.

Račun za vodnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik plaćanja dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade za razvoj utvrđene člancima 8. i 10. ove Odluke.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj određuju se sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Naknada za razvoj utvrđena je u jednakoj visini na cijelom području Isporučitelja i sastoji se od:

1. naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje i

2. naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana.

Članak 7.

Prihod od naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje koristi se za:

– financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije, studijskih analiza i gradnje projekata komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području, odnosno području aglomeracije u nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje korisnicima vodnih usluga na cijelom području Isporučitelja – PRIORITET I – A1,

– financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije za gradnju komunalnih vodnih građevina na području svih jedinica lokalne samouprave, čija se gradnja financira iz kohezijskih i strukturnih fondova Europske unije te ostalih instrumenata pomoći – PRIORITET I – A1,

– financiranje gradnje projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka« i obveza po kreditu za navedeni Projekt, a iz sredstava prikupljenih na području na kojem se Projekt provodi odnosno gradova Rijeke i Kastva te općina Čavle, Jelenje i Viškovo – PRIORITET I – A2,

– financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije i gradnje komunalnih vodnih građevina, uključujući i troškove pripreme novih priključaka, na području svih jedinica lokalne samouprave koje služe isključivo korisnicima vodnih usluga pojedinog Grada ili Općine – PRIORITET II,

– otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditu za izgrađene komunalne vodne građevine PRIORITETA II iz sredstava naknade grada Rijeke i Kastva čija je gradnja financirana kreditom poslovne banke sukladno financijskom planu.

Sav prihod od naknade za razvoj koristi se sukladno donesenom Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i financijskom planu za 2023. godinu.

Članak 8.

Za namjene utvrđene u članku 7. ove Odluke visina naknade za razvoj utvrđuje se kako slijedi:

za kategoriju potrošača Stambene prostorije – u iznosu od 0,21 EUR/m3 (1,59 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Poslovne prostorije – u iznosu od 0,31 EUR/m3 (2,35 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Ostale poslovne prostorije – u iznosu od 0,21 EUR/m3 (1,59 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode iznad 1 milijun m3 godišnje – u iznosu od 0,19 EUR/m3 (1,41 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode iznad 2 milijuna m3 godišnje – u iznosu od 0,12 EUR/m3 (0,90 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode iznad 3 milijuna m3 godišnje – u iznosu od 0,12 EUR/m3 (0,90 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode iznad 4 milijuna m3 godišnje – u iznosu od 0,11 EUR/m3 (0,80 kn/ m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode iznad 5 milijuna m3 godišnje – u iznosu od 0,11 EUR/m3 (0,80 kn/ m3) isporučene vode.

Članak 9.

Prihod od naknade za razvoj odvodnje Grobnik – Klana koristi se za:

– financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije i gradnju sustava odvodnje i pratećih objekata vodoopskrbe na području Općine Klana iz sredstva naknade prikupljenih na području svih jedinica lokalne samouprave do kraja 2023. godine – PRIORITET I – A1,

– otplatu financijskih obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog radi financiranja gradnje sustava odvodnje Rijeka-Grobnik u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekta Rijeka – Grobnik, do kraja 2023. godine iz sredstava naknade prikupljenih na području svih jedinica lokalne samouprave – PRIORITET I – A1.

Sav prihod od naknade za razvoj koristi se sukladno donesenom Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i financijskom planu za 2023. godinu.

Članak 10.

Za namjene utvrđene u članku 9. ove Odluke visina naknade za razvoj utvrđuje se kako slijedi:

za kategoriju potrošača Stambene prostorije – u iznosu od 0,04 EUR/m3 (0,27 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Poslovne prostorije – u iznosu od 0,06 EUR/m3 (0,47 kn/m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Ostale poslovne prostorije – u iznosu od 0,04 EUR/m3 (0,27 kn/ m3) isporučene vode,

za kategoriju potrošača Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode od 1 milijun m3 do 2 milijuna m3 godišnje – u iznosu od 0,06 EUR/m3 (0,47 kn/m3) isporučene vode.

za kategoriju potrošača Posebne poslovne prostorije za količinu isporučene vode iznad 2 milijuna m3 godišnje naknada za razvoj Grobnik – Klana se ne naplaćuje.

Članak 11.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno odluci o socijalnoj skrbi za količine isporučene vodne usluge utvrđene predmetnom odlukom.

Članak 12.

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno namjenama utvrđenim u člancima 7. i 9. ove Odluke obavlja Isporučitelj.

Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:

– prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,

– korištenje prikupljenih sredstva od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji projekata komunalnih vodnih građevina,

– vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,

– izrađivanje i dostavljanje šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj jedinicama lokalne samouprave na području nadležnosti Isporučitelja,

– izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim sredstvima od naknade za razvoj i utrošenim sredstvima naknade za svaki projekt komunalnih vodnih građevina na zahtjev jedinica lokalne samouprave na području nadležnosti Isporučitelja,

– imenovanje projektnog tima u cilju praćenja realizacije pojedinog projekta komunalnih vodnih građevina,

– izrađivanje i predlaganje plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 13.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavljaju nadležni odjeli jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području, odnosno području aglomeracije u nadležnosti Isporučitelja, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 12. stavka 2. podstavka 4. ove Odluke.

Članak 14.

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina iz članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 2. ove Odluke.

Isporučitelj će ovu Odluku dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od pet dana od dana donošenja.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za razvoj (»Narodne novine« br. 119/19., 147/20., 145/21.).

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Rijeka, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Skupštine
Marko Filipović, v. r.