Zakon o prestanku važenja Zakona o matičnom broju

NN 10/2023 (27.1.2023.), Zakon o prestanku važenja Zakona o matičnom broju

Hrvatski sabor

202

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/01
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 24. siječnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA
ZAKONA O MATIČNOM BROJU

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92. i 66/02.).

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/36
Zagreb, 20. siječnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.