Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

NN 10/2023 (27.1.2023.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Vlada Republike Hrvatske

206

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 156/22. i 1/23.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 406,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 353,00 EUR/1000 l

– Loživo ulje 21,00 EUR/1000 l.«.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 28. veljače 2023.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2023.

Klasa: 022-03/23-03/07

Urbroj: 50301-05/16-23-2

Zagreb, 26. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.