Odluka o dopuni Odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56

NN 10/2023 (27.1.2023.), Odluka o dopuni Odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

207

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. i 114/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC56

I.

U Odluci o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC56 (»Narodne novine«, broj 117/22.), u točki I. iza podstavka 1. briše se točka i dodaje se podstavak 2. koji glasi:

»- zk. č. br. 148/23 – PJEŠČANA OBALA od 58 m², upisana u zk. ul. br. 2671, kao opće dobro – pomorsko dobro.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/08

Urbroj: 50301-05/27-23-2

Zagreb, 26. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.