Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 10/2023 (27.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

225

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/2022) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/19, 37/20, 31/2021 i 134/2021) u članku 2. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30. 6. 2022.)«

Dosadašnji podstavci od 4. do 29. postaju podstavci od 5. do 30.

Članak 2.

U članku 54. stavku 1. brišu se riječi »u provedbi mjera iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika«, dok se iza riječi »žalbu« dodaju riječi »u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Žalba se može podnijeti putem AGRONET sustava odnosno neposredno ili preporučenom pošiljkom u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi:

»U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.«

Članak 3.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se žalba podnosi putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje bez odgode od zaprimanja žalbe jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani te, ako utvrdi da nisu, Agencija za plaćanja potvrđuje postupak u sustavu čime se žalba korisnika upućuje Ministarstvu na odlučivanje.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kada se žalba podnosi neposredno ili preporučenom pošiljkom, u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani, te ako utvrdi da nisu, uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza broja »1.« dodaje se riječ i broj »i 2.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

Članak 4.

Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/117

Urbroj: 525-07/305-23-4

Zagreb, 24. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

TIPOVI OPERACIJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA PREMA
VRSTAMA DODJELE

Šifra tipa operacijeNaziv tipa operacijeVrsta dodjele potpore
01.01.01Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgojIZRAVNA DODJELA
01.01.02Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ
01.01.03Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA
01.01.04Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijeIZRAVNA DODJELA
01.02.01Demonstracijske aktivnostiIZRAVNA DODJELA
02.01.01Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«IZRAVNA DODJELA
02.01.02Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaIZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ
02.01.03Savjetovanje šumoposjednikaIZRAVNA DODJELA
02.01.04Savjetovanje mladih poljoprivrednikaIZRAVNA DODJELA
02.03.01Potpora za osposobljavanje savjetnikaIZRAVNA DODJELA
03.01.01Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvaliteteNATJEČAJ
03.02.01Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranjaNATJEČAJ
04.01.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
04.F1.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišNATJEČAJ
04.F1.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.03Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F1.03Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaNATJEČAJ
04.F2.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.02Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F2.02Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.03.01Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanjaNATJEČAJ
04.03.02Komasacija poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
04.03.03Ulaganje u šumsku infrastrukturuNATJEČAJ
04.04.01Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaNATJEČAJ
05.02.01Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaNATJEČAJ
05.02.02Razminiranje poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
06.01.01Potpora mladim poljoprivrednicimaNATJEČAJ
06.02.01Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostiNATJEČAJ
06.03.01Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
06.04.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaNATJEČAJ
06.F4.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
07.01.01Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samoupraveNATJEČAJ
07.02.01Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih vodaNATJEČAJ
07.02.02Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cestaNATJEČAJ
07.04.01Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturuNATJEČAJ
08.05.01Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaNATJEČAJ
08.05.02Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastruktureNATJEČAJ
08.06.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaNATJEČAJ
08.F6.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaNATJEČAJ
08.F6.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.03Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodaNATJEČAJ
09.01.01Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaNATJEČAJ
10.02.01Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivrediNATJEČAJ
16.01.01Potpora za osnivanje operativnih skupinaNATJEČAJ
16.01.02Operativne skupineNATJEČAJ
16.04.01Kratki lanci opskrbe i lokalna tržištaNATJEČAJ
17.01.01Osiguranje usjeva, životinja i biljakaNATJEČAJ
19.01.01Pripremna potporaNATJEČAJ
19.02.01Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajedniceNATJEČAJ
19.03.01Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.03.02Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.04.01Tekući troškovi i animacijaNATJEČAJ
20.01.01.Tehnička pomoć – PRRIZRAVNA DODJELA
20.02.01Tehnička pomoć – Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mrežeIZRAVNA DODJELA/POZIV
21.01.01Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19NATJEČAJ
22.01.01Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na UkrajinuNATJEČAJ