Pravilnik o izmjenama pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

NN 11/2023 (30.1.2023.), Pravilnik o izmjenama pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

Ministarstvo financija

229

Na temelju članka 61. stavka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17., 39/19. i 151/22.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠTAVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KUNA I VEĆOJ

Članak 1.

U naslovu Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (»Narodne novine«, br. 1/19.) riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 200.000,00 kuna i većoj (Obrazac UZSPN-O-61) koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 200.000,00 kuna i većoj sastavni dio Pravilnika o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (»Narodne novine«, br. 1/19.) zamjenjuje se novim Obrascem za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (Obrazac UZSPN-O-61) koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom o načinu popunjavanja Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-06/22-04/2

Urbroj: 513-12-2/047-23-13

Zagreb, 17. siječnja 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.

UPUTA
O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA I VEĆOJ

Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Obveznik) popunjavaju Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (dalje u tekstu: Obrazac) koji sukladno odredbama članaka 61. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured). Sastavni dio Obrasca je privitak za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj s Uputama.

Obrazac sadrži 53 rubrike u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno o vrsti sudionika transakcije; činjenici da li sudionik u transakciji ima uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika ili nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika, nisu sve rubrike u Obrascu obvezne, već je potrebno upisati podatke koje je Obveznik dužan prikupiti sukladno odredbama Zakona i pripadajućih podzakonskih akata.

Ako se podatci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

U poglavlje A. Obrasca »PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA« (rubrike 1 do 7) Obveznik upisuje i označava podatke o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj.

1. U rubrici 1 »Način provođenja transakcije« Obveznik označava način provođenja transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2. U rubrici 2 »Datum i vrijeme provođenja transakcije« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.

3. U rubrici 3 »Svrha (namjena) transakcije« Obveznik označava svrhu odnosnu namjenu transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. U polje »Obrazloženje« Obveznik može upisati i obrazloženje označene svrhe (namjene) transakcije, odnosno navesti svrhu (namjenu) transakcije koja nije ponuđena u tekstu.

4. U rubrici 4 »Oznaka valute« Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

5. U rubrici 5 »Iznos u valuti« Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.

6. U rubrici 6 »Vrijednost u eurima« Obveznik upisuje vrijednost transakcije u eurima.

7. U rubrici 7 »Podatci o izvoru sredstava koja su predmet gotovinske uplate ili mjenjačkog posla« Obveznik upisuje podatke o izvoru gotovinske uplate ili sredstava koja su predmet mjenjačkog posla.

U poglavlje B. Obrasca »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (rubrike 8 do 15) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju.

1. U rubrici 8 »Transakciju obavlja« Obveznik označava je li transakciju obavlja ili zahtijeva jedna osoba ili dvije ili više osoba, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako transakciju obavlja dvije ili više osoba, u Obrazac se upisuje prva osoba, a ostale se osobe upisuju u privitku Obrasca.

2. U rubrici 9 »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

3. U rubrici 10 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju.

4. U rubrici 11 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju, a za koju fizičku osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

5. U rubrici 12 »Prebivalište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

6. U rubrici 13 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalogodavatelja transakcije.

7. U rubrici 14 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

8. U rubrici 15 »Nalogodavatelj obavlja transakciju« Obveznik označava za koga nalogodavatelj obavlja transakciju, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

U poglavlje C. Obrasca »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« (rubrike 16 do 26) Obveznik upisuje i označava podatke o stranci (fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se obavlja transakcija).

1. U rubrici 16 »Transakcija se obavlja u ime ili za račun« Obveznik označava obavlja li se transakcija u ime ili za račun jedne ili dvije ili više stranaka, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako se transakcija obavlja za dvije ili više stranaka, u Obrazac se upisuju podatci za prvu stranku, a podatci za ostale stranke upisuju se u privitku Obrasca.

2. U rubrici 17 »Stranka je« Obveznik označava vrstu stranke na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

3. U rubrici 18 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li stranka politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je stranka za koju se obavlja transakcija fizička osoba.

4. U rubrici 19 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

5. U rubrici 20 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija.

6. U rubrici 21 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

7. U rubrici 22 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta stranke za koju se obavlja transakcija.

8. U rubrici 23 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo stranke za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

9. U rubrici 24 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba.

10. U rubrici 25 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave

11. U rubrici 26 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje C.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA KOJA JE PRAVNA OSOBA« (rubrike 27 do 33) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija. Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podatci za prvog stvarnog vlasnika, a podatci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

1. U rubrici 27 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

2. U rubrici 28 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 29 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 30 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

5. U rubrici 31 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

6. U rubrici 32 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

7. U rubrici 33 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba.

U poglavlje D Obrasca »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« (rubrike 34 do 44) Obveznik upisuje i označava podatke o primatelju transakcije (fizička ili pravna osoba). Ako primatelj transakcije nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, obveznik u poglavlju D. upisuje i označava podatke u rubrikama 35, 37 i 40, te podatak o »Osobnom identifikacijskom broju (OIB)« ili »Identifikacijskom broju« ako je taj podatak dostupan Obvezniku.

1. U rubrici 34 »Transakcija je namijenjena« Obveznik označava jeli transakcija namijenjena jednom primatelju ili za dva ili više primatelja, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Ako je transakcija namijenjena za dva ili više primatelja, u Obrazac se upisuju podatci za prvog primatelja, a podatci za ostale primatelje upisuju se u privitku Obrasca.

2. U rubrici 35 »Primatelj je« Obveznik označava vrstu primatelja na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

3. U rubrici 36 »Primatelj transakcije je politički izložena osoba« Obveznik označava je li primatelj transakcije politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je primatelj transakcije fizička osoba.

4. U rubrici 37 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za primatelja transakcije koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

5. U rubrici 38 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za primatelja transakcije.

6. U rubrici 39 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za primatelja transakcije, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

7. U rubrici 40 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta primatelja transakcije.

8. U rubrici 41 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo primatelja transakcije koji je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

9. U rubrici 42 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za primatelja transakcije koji je fizička osoba.

10. U rubrici 43 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za primatelja transakcije koji je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

11. U rubrici 44 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje D.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 45 do 51) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik primatelja (pravne osobe) transakcije. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba primatelj transakcije ima uspostavljani poslovni odnos kod obveznika. Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podatci za prvog stvarnog vlasnika, a podatci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

1. U rubrici 45 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

2. U rubrici 46 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 47 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 48 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

5. U rubrici 49 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

6. U rubrici 50 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

7. U rubrici 51 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba.

U poglavlje E. »PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA OBAVIJEST UREDU« (rubrika 52) Obveznik koji dostavlja obavijest Uredu upisuje svoj naziv.

Obveznik također upisuje mjesto (naziv grada) organizacijske jedinice obveznika kod koje je obavljena ili zahtijevana gotovinska transakcija.

U poglavlje E.1. »OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA« (rubrika 53) Obveznik upisuje prezime i ime ovlaštene osobe obveznika ili njezinog zamjenika koja dostavlja obavijest Uredu. Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu dostavljanja obavijesti Uredu.

UPUTA
O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA I VEĆOJ

Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Obveznik) popunjavaju Privitak obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (dalje u tekstu: Privitak) koji sukladno odredbama članaka 61. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

Privitak je potrebno popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtijeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja, ako ima više stvarnih vlasnika i u svim slučajevima kada se transakcija sastoji od više valuta.

Privitak sadrži 46 rubrika u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno o vrsti sudionika transakcije; činjenici da li sudionik u transakciji ima uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika ili nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika, nisu sve rubrike u Privitku obvezne, već je potrebno upisati podatke koje je Obveznik dužan prikupiti sukladno odredbama Zakona i pripadajućih podzakonskih akata. Ako se podatci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

U poglavlje A. Obrasca »PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA« (rubrike 1 do 5) Obveznik upisuje i označava podatke o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj.

1. U rubrici 1 »Datum i vrijeme provođenja transakcije« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.

2. U rubrici 2 »Svrha (namjena) transakcije« Obveznik označava svrhu odnosnu namjenu transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. U polje »Obrazloženje« Obveznik može upisati i obrazloženje označene svrhe (namjene) transakcije, odnosno navesti svrhu (namjenu) transakcije koja nije ponuđena u tekstu.

3. U rubrici 3 »Oznaka valute« Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 4 »Iznos u valuti« Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.

5. U rubrici 5 »Vrijednost u eurima« Obveznik upisuje vrijednost transakcije u eurima.

U poglavlje B. Obrasca »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (rubrike 6 do 12) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju.

1. U rubrici 6 »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

2. U rubrici 7 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju.

3. U rubrici 8 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva ili obavlja transakciju, a za koju fizičku osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

4. U rubrici 9 »Prebivalište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

5. U rubrici 10 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalogodavatelja transakcije.

6. U rubrici 11 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

7. U rubrici 12 »Nalogodavatelj obavlja transakciju« Obveznik označava za koga nalogodavatelj obavlja transakciju, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

U poglavlje C. Obrasca »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« (rubrike 13 do 22) Obveznik upisuje i označava podatke o stranci (fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se obavlja transakcija).

1. U rubrici 13 »Stranka je« Obveznik označava vrstu stranke na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2. U rubrici 14 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li stranka politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je stranka za koju se obavlja transakcija fizička osoba.

3. U rubrici 15 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

4. U rubrici 16 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija.

5. U rubrici 17 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

6. U rubrici 18 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta stranke za koju se obavlja transakcija.

7. U rubrici 19 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo stranke za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

8. U rubrici 20 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba.

9. U rubrici 21 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave

10. U rubrici 22 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje C.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE KOJA JE PRAVNA OSOBA« (rubrike 23 do 29) Obveznik upisuje podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija.

1. U rubrici 23 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

2. U rubrici 24 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 25 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 29 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

5. U rubrici 30 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

6. U rubrici 32 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.

7. U rubrici 33 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba.

U poglavlje D Obrasca »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« (rubrike 30 do 39) Obveznik upisuje i označava podatke o primatelju transakcije (fizička ili pravna osoba). Ako primatelj transakcije nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, obveznik u poglavlju D. upisuje i označava podatke u rubrikama 30, 32, 35, te podatak o »Osobnom identifikacijskom broju (OIB)« ili »Identifikacijskom broju« ako je taj podatak dostupan Obvezniku.

1. U rubrici 30 »Primatelj je« Obveznik označava vrstu primatelja na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

2. U rubrici 31 »Primatelj transakcije je politički izložena osoba« Obveznik označava je li primatelj transakcije politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je primatelj transakcije fizička osoba.

3. U rubrici 32 »Prezime«, »Ime«, »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta« Obveznik upisuje prezime i ime za primatelja transakcije koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.

4. U rubrici 33 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za primatelja transakcije.

5. U rubrici 34 »Identifikacijski broj« Obveznik upisuje identifikacijski broj za primatelja transakcije, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

6. U rubrici 35 »Prebivalište / Sjedište« Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta primatelja transakcije.

7. U rubrici 36 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo primatelja transakcije koji je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

8. U rubrici 37 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za primatelja transakcije koji je fizička osoba.

9. U rubrici 38 »Identifikacijska isprava« Obveznik označava za primatelja transakcije koji je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.

10. U rubrici 39 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje D.1. Obrasca »PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)« (rubrike 40 do 46) Obveznik upisuje podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik primatelja (pravne osobe) transakcije. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba primatelj transakcije ima uspostavljani poslovni odnos kod obveznika.

1. U rubrici 40 »Prezime« i »Ime« Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

2. U rubrici 41 »Prebivalište« Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

3. U rubrici 42 »Državljanstvo« Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.

4. U rubrici 43 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

5. U rubrici 44 »Identifikacijski broj« Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

6. U rubrici 45 »Datum rođenja« Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

7. U rubrici 46 »Stranka je politički izložena osoba« Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba.