Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

NN 2/2023 (4.1.2023.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

25

Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15., 40/19. i 34/22.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

U Pravilniku o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, broj 121/19.) u članku 79. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Na aktivnom izvatku koji je prikazan na internetskoj stranici sudskog registra pored podataka o temeljnom kapitalu koji je izražen u kunama objavit će se naznaka preračunate vrijednosti temeljnog kapitala u eurima te napomena koja glasi:

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.

Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 114/22.).«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 85. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»U aktivnom izvatku iz sudskog registra koji sadržava podatke o temeljnom kapitalu koji je izražen u kunama pored iznosa u kunama dodaje se naznaka preračunate vrijednosti temeljnog kapitala u eurima te napomena koja glasi:

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.

Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 114/22.).«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/98
Urbroj: 514-04-01-02-02/01-22-01
Zagreb, 27. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.