Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

NN 2/2023 (4.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

Ministarstvo poljoprivrede

26

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE II.10. »AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20 i 86/21), u članku 3. stavku 4. iza riječi: »Ugovora« dodaju se riječi: »odnosno odgovarajućeg akta«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki b) riječi: »Ugovora koji definira pravo korištenje voda za obavljanje akvakulture« zamjenjuju se riječima: »Ugovora odnosno akta koji definira pravo korištenja voda za obavljanje akvakulture«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. iza riječi: »osobno« dodaju se riječi: »ili putem elektroničke pošte«.

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za isplatu podnosi se od 1. svibnja do 1. srpnja za prethodnu godinu, a zaključno u 2023. godini.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 4. iza riječi: »osobno« dodaju se riječi: »ili putem elektroničke pošte«.

Članak 6.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkama c) i k) ovog Pravilnika.«.

U stavku 3. točki g) točka na kraju rečenice briše se i dodaje se točka h) koja glasi:

»h) provjeravati da predmet potpore nije sufinanciran drugim javnim izdacima.«.

Članak 7.

U članku 20. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstava, iznimno od članka 19. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.«.

U stavku 4. riječi: »izvansudske nagodbe« zamjenjuju se riječima: »suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 8.

Prilog I. Kriteriji za odabir u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

U Prilogu II. Izračun potpore za dodatne troškove i/ili izgubljene prihode u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« u prvom odlomku u riječima: »A= iznos potpore za dodjelu (kn)« zagrade i riječ »kn« brišu se.

Riječi: »B = iznos kompenzacije po hektaru proizvodne površine = 365 eura u protuvrijednosti u kunama izračunatoj primjenom mjesečnog tečaja Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen Zahtjev za potporu« zamjenjuje se riječima: »B = iznos kompenzacije po hektaru proizvodne površine = 356 eura«.

U drugom odlomku broj: »365« zamjenjuje se brojem: »356«.

U posljednjem odlomku riječi: »za koju su dostupni financijsko-računovodstveni izvještaji u skladu s posebnim propisima« zamjenjuju se riječima: »koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za isplatu«.

Članak 10.

(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20 i 86/21), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Postupci se smatraju započetim donošenjem rješenja iz članka 11. stavka 2. točke a) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (»Narodne novine«, broj 46/20 i 86/21).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-05/20-04/09

Urbroj: 525-12/737-22-8

Zagreb, 27. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Kriteriji za odabir u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

KriterijiBodovi
1. Zaštićena područja* (najviše 5 bodova)
1.1. Operacijom je obuhvaćeno uzgajalište koje se nalazi na zaštićenom području kategorije posebni rezervat ili park prirode5
2. Veličina proizvodne površine obuhvaćena operacijom (najviše 5 bodova)
2.1. > 1.200 ha5
2.2. > 800 ha ≤ 1.200 ha4
2.3. > 400 ha ≤ 800 ha3
3. Povezanost s EUSAIR-om (najviše 3 boda)
3.1. Operacija je vezana uz EUSAIR aktivnosti3

* Kategorije zaštićenih područja (posebni rezervat i park prirode) u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode