Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

NN 2/2023 (4.1.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

Grad Belišće

27

Na temelju članka 13., stavak 2. Zakona o uvođenju eura (»Narodne novine« br. 57/22 i 88/22), članka 20. Stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i 38., stavak 1., točke 3. i 29. Statuta grada Belišća (»Službeni glasnik grada Belišća« broj 5/09, 3/13, 11/14 , 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), Gradsko vijeće grada Belišća, na 17. sjednici, održanoj 22. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O GRADSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima, u članku 13., stavak 1., riječi »5,00 kn« zamjenjuju se riječima: »0,66 eura«.

Članak 2.

U članku 15., stavak 1., u točkama 1. – 4., zamjenjuju se riječi kako slijedi:

1. Riječi: »800,00 kn«, zamjenjuju se riječima: »106,18 eura/m²«

2. Riječi: »400,00 kn«, zamjenjuju se riječima: »53,09 eura/m²«

3. Riječi: »za 1 m2 = 5,00 kn«, zamjenjuju se riječima: »za 1 m2 = 0,66 eura/m²«

4. Riječi »za 1 m2 = 0,20 kn«, zamjenjuju se riječima: »za 1 m2 = 0,03 eura/m²«.

Članak 3.

U svim ostalim odredbama Odluka o gradskim porezima ostaje neizmijenjena.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku grada Belišća«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, s danom 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 024-01/22-03/11
Urbroj: 2158-3-7/1-22-14
Belišće, 22. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag. ing. comp., v. r.