Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora

NN 3/2023 (5.1.2023.), Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora

Hrvatska vatrogasna zajednica

44

Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« br. 125/19, 144/22) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, VRSTAMA I NAČINU PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se sadržaj stručnog nadzora, vrste i način provođenja stručnog nadzora vatrogasnih postrojbi, vatrogasnih organizacija i pravnih osoba koje imaju osnovane profesionalne vatrogasne postrojbe i/ili pružaju usluge vatrogasne djelatnosti drugim pravnim osobama.

Članak 2.

(1) Stručni nadzor nad vatrogasnim postrojbama se obavlja u cilju utvrđivanja intervencijske spremnosti, opremljenosti te njene organiziranosti i osposobljenost za obavljanje vatrogasnih intervencija koje su utvrđena vatrogasnim planom, a sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu i propisima donesenih na temelju tog Zakona, pravilima vatrogasne struke i primjerima dobre prakse (standardnim operativnim postupcima vatrogasnog interveniranja).

(2) Stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama obavlja se u cilju utvrđivanja organiziranosti vatrogastva na području pojedine vatrogasne organizacije sukladno vatrogasnom planu te provedbi Zakona o vatrogastvo i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

(3) Stručni nadzor nad pravnim osobama vlasnicima odnosno korisnicima građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora koji su razvrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara te pravne osobe razvrstane u drugu kategoriju ugroženosti od požara koje svoju redovitu djelatnost obavljaju kontinuirano 24 sata za zaštitu javnih cesta i tunela, prema posebnom propisu, koje obavljaju vatrogasne djelatnosti za svoje potrebe te imaju osnovanu profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu ili kao društvo u većinskom vlasništvu se obavlja u cilju utvrđivanja intervencijske spremnosti, opremljenosti te njene organiziranosti i osposobljenost za obavljanje vatrogasnih intervencija na objektima i prostoru u vlasništvu osnivača a što je utvrđeno procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara te odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

(4) Stručni nadzor provode službenici Hrvatske vatrogasne zajednice, županijski vatrogasni zapovjednici i zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Zagreba te zapovjednici vatrogasne zajednice općine, grada ili područja

II. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 3.

(1) Stručni nadzor se obavlja nad:

– vatrogasnim postrojbama radi utvrđivanja intervencijske spremnosti, opremljenost te organiziranosti i osposobljenosti za obavljanje vatrogasnih intervencija,

– vatrogasnim organizacijama radi utvrđivanja organiziranosti vatrogastva na području pojedine vatrogasne organizacije sukladno vatrogasnom planu.

(2) Stručni nadzor iz stavka 1. ovog članka obavlja se kao redovni, izvanredni i kontrolni nadzor.

(3) Redovni nadzor u pravilu se provodi nenajavljen a iznimno u opravdanim uvjetima (npr. zatvaranje tunela, zatvaranje prometa i sl.) se obavlja najavljeno, a obavlja se prema godišnjem planu i programu Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasnih zajednica županije, općine, grada ili područja koji se donosi svake godine.

(4) Izvanredni stručni nadzor obavlja se u pravilu kao nenajavljen a provodi se na temelju odluke glavnog vatrogasnog zapovjednika ili županijskog, općinskog, gradskog odnosno područnog vatrogasnog zapovjednika.

(5) Kontrolni stručni nadzor se provodi temeljem rezultata iz redovnog ili izvanrednog stručnog nadzora nakon rokova koji su određeni za provođenje mjera utvrđeni zapisnikom o redovnom ili izvanrednom stručnom nadzoru, a planira se godišnjim planom rada ili se provoditi na temelju odluke glavnog vatrogasnog zapovjednika ili županijskog, općinskog, gradskog odnosno područnog vatrogasnog zapovjednika.

(6) U novoosnovanim vatrogasnim postrojbama ili u onima koje su promijenile svoj status provodi se osnovni stručni nadzor koji ima sve karakteristike redovnog nadzora.

1. Aktivnosti i načini provođenja stručnog nadzora

Članak 4.

(1) Aktivnosti za provođenje stručnog nadzora uključuju dvije odvojene faze i to:

1. Pregled dokumentacije koja se odnosi na nadziranu vatrogasnu postrojbu što obuhvaća uvid u vatrogasni plan, procjenu ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za područje odgovornosti i djelovanja vatrogasne postrojbe, uvid u dokumentaciju s prethodno izvršenog stručnog i inspekcijskog nadzora s naglaskom na eventualno prethodno utvrđene nesukladnosti te uvid u ostale dostupne evidencije, popise i baze podataka.

2. Na licu mjesta, stručnim nadzorom utvrđuje se da li vatrogasna postrojba odnosno vatrogasna organizacija zaista ispunjava sve propisane zahtjeve odabranim načinima provjere.

(2) Načini provjere mogu biti:

– lažni alarm i vizualni uvid u izvođenje jedne ili više samih vježbi;

– razgovor;

– neposredno promatranje/fotografiranje/snimanje;

– uvid i provjera dokumentacije postrojbe odnosno organizacije, dnevnika zapovjednika/postrojbe, izvješća, zapisnika i dr.;

– postrojavanje (smotra) i pregled vatrogasaca;

– vizualni pregled tehničkih sredstava i opreme;

– provođenje testa znanja;

– druge primjerene provjere spremnosti i uvježbanosti vatrogasnih postrojbi.

(3) Voditelj povjerenstva stručnog nadzora može tražiti da mu se unaprijed dostave podaci i dokumentacija potrebni za obavljanje nadzora.

2. Stručni nadzor državne razine

a) Provjera intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe

Članak 5.

(1) Glavni vatrogasni zapovjednik odlukom imenuje stručno povjerenstvo sastavljeno od državnih službenika Hrvatske vatrogasne zajednice, ovisno o cilju provjere i vrsti vatrogasne intervencije, zaduženih za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent, za provjeru intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenost (u daljnjem tekstu: intervencijska spremnost) vatrogasnih postrojbi kojima je sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske definirano područje odgovornosti na državnoj razini po vrsti vatrogasne intervencije.

(2) Glavni vatrogasni zapovjednik može imenovati stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka za provođenje stručnog nadzora kod svake vatrogasne postrojbe na području Republike Hrvatske kada ocjeni da za to ima opravdanih razloga ili postoji osnovi sumnje na nepravilnosti u radu vatrogasne postrojbe nad kojom će se provesti stručni nadzor.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se za provjeru intervencijske spremnosti vatrogasnih postrojbi posebno za požare otvorenog prostora, prije početka požarne sezone, a posebno za poplave i slične događaje, prije početka sezone poplava ili sličnih događaja.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka se imenuje voditelj povjerenstva te vrsta stručnog nadzora i konkretni zadaci svakog od članova povjerenstva ovisno o njegovoj stručnosti i specijalnosti kod provjere intervencijske spremnosti, popis vatrogasnih postrojbi nad kojima se provodi nadzor te rokovi u kojima se mora provesti stručni nadzor.

(5) U stručno povjerenstvo mogu se imenovati i drugi stručni državni službenici Hrvatske vatrogasne zajednice ovisno o specifičnim zahtjevima za provjeru intervencijske spremnosti.

(6) Voditelj povjerenstva mora imati najmanje isti ili viši stupanj zvanja i školske spreme u odnosu na zapovjednika nadzirane postrojbe u kojoj se provodi stručni nadzor.

Članak 6.

(1) Intervencijske spremnost vatrogasnih postrojbi kojima je definirano područje odgovornosti na državnoj razini provodi se jednom godišnje i to za požare otvorenog prostora prije početka požarne sezone, a za poplave prije sezone poplava.

(2) Voditelj povjerenstva za svaku provjeru intervencijske spremnosti pojedine vatrogasne postrojbe mora izraditi plan provjere koji sadrži minimalno:

– ciljeve provjere intervencijske spremnosti,

– zadaci svakog člana povjerenstva u provođenju zadanih ciljeva,

– postupci i radnje koji će se mjeriti ili snimati (način primanja poziva, uzbunjivanja vatrogasaca, vrijeme izlaska iz kruga, vrijeme dolaska na mjesto intervencije, korištena zaštitna oprema, vrsta uporabljenog vatrogasnog vozila, postupanje vatrogasaca na intervenciji, primjena adekvatnog sredstva za gašenje, osposobljenost vatrogasaca i sl.),

– scenarij vatrogasne intervencije odnosno taktički zadatak koji će se zadati vatrogasnoj postrojbi za izvođenje s točno opisanim događajem na koji trebaju intervenirati,

– predviđeno vrijeme početka i završetka provjere intervencijske spremnosti,

– vremenski dijagram kompletne provjere intervencijske spremnosti,

– podaci koji se trebaju unijeti u izvješće o provjeri i

– drugi važni podaci koji se provjeravaju ovisno o pojedinom taktičkom zadatku i vrsti vatrogasne intervencije odnosno vatrogasne postrojbe.

(3) Plan provjere intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe odobrava glavni vatrogasni zapovjednik, te se nakon tog proglašava tajnim i o njemu mogu biti upoznati samo članovi povjerenstva za provjeru svake konkretne vatrogasne postrojbe, te nakon odobrenja ide se u realizaciju provjere intervencijske spremnosti.

Članak 7.

(1) Postupak provjere intervencijske spremnosti provodi se u pravilu bez prethodne najave zapovjedniku vatrogasne postrojbe nad kojom se provodi stručni nadzor osim u slučajevima iz članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Prije pokretanja postupka provjere intervencijske spremnosti svaki član povjerenstva koji je zadužen za praćenje pojedinog dijela vatrogasne intervencije mora zauzeti položaj i mjesto gdje će promatrati i/ili mjeriti i/ili snimati određene postupke vatrogasne intervencije sukladno planu provjere iz članka 6. ovog Pravilnika.

(3) Nakon zauzimanja mjesta i položaja svakog člana povjerenstava postupak provjere započinje izdavanjem zapovjedi voditelja povjerenstva Državnom vatrogasnom operativnom centru 193 da alarmira samo onu vatrogasnu postrojbu nad kojom se provodi nadzor s konkretnim podacima sukladno definiranom scenariju ili taktičkom zadatku za obavljanje vatrogasne intervencije.

(4) Svaki od članova povjerenstva na svom mjestu promatra i/ili mjeri i/ili snima postupke svih sudionika vatrogasne intervencije cijelim tijekom vatrogasne intervencije do njenog završetka te povratka vatrogasaca u postrojbu kako je utvrđeno planom provjere.

(5) Nakon završene provjere intervencijske spremnosti na vatrogasnoj intervenciji svi članovi povjerenstva se okupljaju u prostorima vatrogasne postrojbe nad kojim je obavljana provjera te zajedno sa zapovjednikom postrojbe i zapovjednikom vatrogasne intervencije iznose činjenice koje su utvrdili provjerom.

Članak 8.

(1) Nakon izvršene provjere intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe sukladno članku 6. ovog Pravilnika, voditelj povjerenstva sastavlja zapisnik o izvršenoj provjeri koje ima sve elemente plana provjere i koji supotpisuje zapovjednik nadzirane vatrogasne postrojbe s tim da se na kraju tog zapisnika obvezno navode utvrđene činjenice te nepravilnosti koje su provjerom utvrđene s prijedlogom mjera za poboljšanje intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe s rokovima provedbe te zaključna ocjena interventne spremnosti vatrogasne postrojbe.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja se glavnom vatrogasnom zapovjedniku koji ga supotpisuje i dostavlja zapovjedniku i osnivaču vatrogasne postrojbe nad kojom je izvršena provjera te županijskom vatrogasnom zapovjedniku na čijem području djeluje vatrogasna postrojba.

(3) Ukoliko postoje ozbiljni nedostaci glede intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenost vatrogasne postrojbe koji bitno utječu na spremnost konkretne vatrogasne postrojbe a koja je potrebna radi provedbe Vatrogasnog plana Repub­like Hrvatske, glavni vatrogasni zapovjednik zajedno s osnivačem, županijskim vatrogasnim zapovjednikom i zapovjednikom vatrogasne postrojbe trebaju utvrditi najnužnije mjere koje će sufinancirati Hrvatska vatrogasna zajednica i mjere koje će sufinancirati osnivač da bi se postigla očekivana intervencijske spremnost vatrogasne postrojbe i zadovoljili zahtjevi Vatrogasnog plana RH.

b) Nadzor nad vatrogasnim zajednicama županije
ili Grada Zagreba

Članak 9.

(1) Glavni vatrogasni zapovjednik odlukom imenuje stručno povjerenstvo sastavljeno od državnih službenika Hrvatske vatrogasne zajednice, ovisno o cilju nadzora, zaduženih za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje, kontinent, informatiku, pravne poslove i druge za provjeru organiziranosti i osposobljenosti vatrogastva na razini županije odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: organiziranost vatrogastva) sukladno Vatrogasnom planu Republike Hrvatske i Vatrogasnog plana županije odnosno Grada Zagreba.

(2) Glavni vatrogasni zapovjednik može imenovati stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka za provođenje stručnog nadzora kod svake vatrogasne organizacije (vatrogasne zajednice i dobrovoljnog vatrogasnog društva) na području Republike Hrvatske kada ocjeni da za to ima opravdanih razloga ili postoji osnovana sumnja na nepravilnosti u radu vatrogasne organizacije nad kojom će se provesti stručni nadzor.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se za provjeru organiziranosti vatrogastva posebno za požare otvorenog prostora, prije početka požarne sezone a posebno za poplave i slične događaje, prije početka sezone poplava ili sličnih događaja.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka se imenuje voditelj povjerenstva, vrsta stručnog nadzora te konkretni zadaci svakog od članova povjerenstva ovisno o njegovoj stručnosti i specijalnosti kod provjere organiziranosti vatrogastva, popis vatrogasnih zajednica županije i/ili Grad Zagreba nad kojima se provodi nadzor te rokovi u kojima se mora provesti stručni nadzor.

(5) U stručno povjerenstvo mogu se imenovati i drugi stručni državni službenici Hrvatske vatrogasne zajednice ovisno o specifičnim zahtjevima za provjeru organiziranosti vatrogastva.

Članak 10.

(1) Organiziranost vatrogastva na području županije ili Grada Zagreba glede usklađivanja s Vatrogasnim planom Republike Hrvatske obvezno se provodi jednom godišnje i to za vatrogasne zajednice županija na Jadranu prije početka požarne sezone, a za županije koje su ugrožene poplavama jednom u dvije godine prije sezone poplava.

(2) Voditelj povjerenstva za svaku provjeru organiziranosti vatrogastva za pojedinu vatrogasnu zajednicu županije odnosno Grada Zagreba mora izraditi plan provjere koji sadrži minimalno:

– ciljeve provjere organiziranosti vatrogastva,

– zadaci svakog člana povjerenstva u provođenju zadanih ciljeva,

– izvršenje zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,

– ustroj i rad vatrogasnog operativnog centra županije odnosno Grada Zagreba,

– standardni operativni postupci za rad županijskog vatrogasnog operativnog centra odnosno Grada Zagreba,

– izrada vatrogasnog plana županije odnosno Grada Zagreba te njegova usklađenost s Vatrogasnim planom Republike Hrvatske,

– organizacija vatrogasnih natjecanja,

– organizacija javni savjetovanja i stručnih skupova,

– provođenje preventivnih mjera zaštite od požara,

– izrada operativnih planova postupanja i

– drugi važni podaci koji se provjeravaju ovisno o posebnostima pojedine županije.

(3) Plan provjere organiziranosti vatrogastva odobrava glavni vatrogasni zapovjednik te se nakon odobrenja o njemu upoznaju samo članovi povjerenstva za provjeru svake konkretne vatrogasne zajednice te nakon odobrenja ide se u realizaciju provjere organiziranosti vatrogastva.

Članak 11.

(1) Postupak provjere organiziranosti vatrogastva provodi se uz prethodnu najavu županijskom vatrogasnom zapovjedniku i predsjedniku vatrogasne zajednice s dostavom plana nadzora kako bi se pripremili svi dokumenti koji su potrebni za kvalitetnu ocjenu organiziranosti vatrogastva na području županije odnosno Grada Zagreba.

(2) Svaki od članova povjerenstva provjerava stanje organiziranosti vatrogastva sukladno zaduženjima iz plana nadzora.

(3) Nakon završene provjere organiziranosti vatrogastva svi članovi povjerenstva se okupljaju u prostorima vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba nad kojom je obavljana provjera te zajedno sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom odnosno zapovjednikom Grada Zagreba i predsjednikom vatrogasne zajednice iznose činjenice koje su utvrdili provjerom.

Članak 12.

(1) Nakon izvršene provjere organiziranosti vatrogastva sukladno članku 11. ovog Pravilnika, voditelj povjerenstva sastavlja zapisnik o izvršenoj provjeri koje ima sve elemente plana provjere s tim da se na kraju tog zapisnika obvezno navode utvrđene činjenice te nepravilnosti koje su provjerom utvrđene s prijedlogom mjera za poboljšanje organiziranosti vatrogastva na području županije odnosno Grad Zagreba s rokovima provedbe te zaključna ocjena organiziranosti vatrogastva.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja se glavnom vatrogasnom zapovjedniku koji ga supotpisuje i dostavlja županijskom vatrogasnom zapovjedniku, predsjedniku vatrogasne zajednice i županu odnosno gradonačelniku Grada Zagreba.

(3) Ukoliko postoje ozbiljni nedostaci glede organiziranosti vatrogastva na području županije odnosno Grada Zagreba koji bitno utječu na sposobnost obavljanja vatrogasne djelatnosti na području županije odnosno Grada Zagreba odnosno usklađenosti s Vatrogasnim planom Republike Hrvatske, glavni vatrogasni zapovjednik zajedno sa županom odnosno gradonačelnikom Grada Zagreba, predsjednikom vatrogasne zajednice i županijskim vatrogasnim zapovjednikom odnosno zapovjednikom Grada Zagreba trebaju utvrditi najnužnije mjere koje treba provesti, izvore financiranja za provedbu najnužnijih mjera te zadužiti odgovorne osobe za provedbu pojedine mjera da bi se organizacija vatrogastva na razini županije odnosno Grada Zagreba uskladila s Vatrogasnog plana RH.

3. Stručni nadzor županijske razine

a) Provjera intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe

Članak 13.

(1) Županijski vatrogasni zapovjednik odlukom imenuje stručno povjerenstvo sastavljeno od članova vatrogasnog zapovjedništva županije, ovisno o cilju provjere i vrsti vatrogasne intervencije koja će poslužit za provjeru intervencijske spremnosti vatrogasnih postrojbi koje su sukladno Vatrogasnom planu županije odnosno Vatrogasnom planu Grada Zagreba utvrđene kao vatrogasne postrojbe od županijske razine odnosno razine Grada Zagreba po vrsti vatrogasne intervencije.

(2) Županijski vatrogasni zapovjednik može imenovati stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka za provođenje stručnog nadzora kod svake vatrogasne postrojbe na području županije kada ocjeni da za to ima opravdanih razloga ili postoji osnovi sumnje na nepravilnosti u radu vatrogasne postrojbe nad kojom će se provesti stručni nadzor.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se za provjeru intervencijske spremnosti vatrogasnih postrojbi posebno za požare otvorenog prostora, prije početka požarne sezone a posebno za poplave i slične događaje, prije početka sezone poplava ili sličnih događaja.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka se imenuje zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno zamjenik zapovjednika Grada Zagreba voditeljem povjerenstva te vrsta stručnog nadzora i konkretni zadaci svakog od članova povjerenstva ovisno o njegovoj stručnosti i specijalnosti kod provjere intervencijske spremnosti, popis vatrogasnih postrojbi nad kojima se provodi nadzor te rokovi u kojima se mora provesti stručni nadzor.

(5) U stručno povjerenstvo ne može se imenovati gradski, općinski ili područni vatrogasni zapovjednik za provjeru intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe s područja njegove vatrogasne zajednice.

(6) U stručno povjerenstvo se mogu imenovati i drugi stručnjaci iz vatrogastva sa područja vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba ovisno o specifičnim zahtjevima za provjeru intervencijske spremnosti.

(7) Voditelj povjerenstva mora imati najmanje isti ili viši stupanj zvanja i školske spreme u odnosu na zapovjednika nadzirane postrojbe u kojoj se provodi stručni nadzor.

Članak 14.

(1) Provjera intervencijske spremnost vatrogasnih postrojbi koje su utvrđene kao vatrogasne postrojbe županijske razine obvezno se provodi jednom godišnje i to za požare otvorenog prostora prije početka požarne sezone, a za poplave prije sezone poplava.

(2) Voditelj povjerenstva za svaku provjeru intervencijske spremnosti pojedine vatrogasne postrojbe mora izraditi plan provjere koji sadrži minimalno:

– ciljeve provjere intervencijske spremnosti,

– zadaci svakog člana povjerenstva u provođenju zadanih ciljeva,

– postupci i radnje koji će se mjeriti ili snimati (način primanja poziva, uzbunjivanja vatrogasaca, vrijeme izlaska iz kruga, vrijeme dolaska na mjesto intervencije, korištena zaštitna oprema, vrsta uporabljenog vatrogasnog vozila, postupanje vatrogasaca na intervenciji, primjena adekvatnog sredstva za gašenje, osposobljenost vatrogasaca i sl.),

– scenarij vatrogasne intervencije odnosno taktički zadatak koji će se zadati vatrogasnoj postrojbi za izvođenje s točno opisanim događajem na koji trebaju intervenirati,

– predviđeno vrijeme početka i završetka provjere intervencijske spremnosti,

– vremenski dijagram kompletne provjere intervencijske spremnosti,

– podaci koji se trebaju unijeti u izvješće o provjeri i

– drugi važni podaci koji se provjeravaju ovisno o pojedinom taktičkom zadatku i vrsti vatrogasne intervencije odnosno vatrogasne postrojbe.

(3) Plan provjere intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe odobrava županijski vatrogasni zapovjednik te se nakon tog proglašava tajnim i o njemu mogu biti upoznati samo članovi povjerenstva za provjeru svake konkretne vatrogasne postrojbe te nakon odobrenja ide se u realizaciju provjere intervencijske spremnosti.

Članak 15.

(1) Postupak provjere intervencijske spremnosti provodi se bez prethodne najave zapovjedniku vatrogasne postrojbe nad kojom se provodi stručni nadzor.

(2) Prije pokretanja postupka provjere intervencijske spremnosti svaki član povjerenstva koji je zadužen za praćenje pojedinog dijela vatrogasne intervencije mora zauzeti položaj i mjesto gdje će promatrati i/ili mjeriti i/ili snimati određene postupke vatrogasne intervencije sukladno planu provjere iz članka 14. ovog Pravilnika.

(3) Nakon zauzimanja mjesta i položaja svakog člana povjerenstava postupak provjere započinje izdavanjem zapovjedi voditelja povjerenstva županijskom vatrogasnom operativnom centru odnosno Grada Zagreba da alarmira samo onu vatrogasnu postrojbu nad kojom se provodi nadzor s konkretnim podacima sukladno definiranom scenariju ili taktičkom zadatku za obavljanje vatrogasne intervencije.

(4) Svaki od članova povjerenstva na svom mjestu promatra i/ili mjeri i/ili snima postupke svih sudionika vatrogasne intervencije cijelim tijekom vatrogasne intervencije do njenog završetka te povratka vatrogasaca u postrojbu kako je utvrđeno planom provjere.

(5) Nakon završene provjere intervencijske spremnosti na vatrogasnoj intervenciji svi članovi povjerenstva se okupljaju u prostorima vatrogasne postrojbe nad kojim je obavljana provjera te zajedno sa zapovjednikom postrojbe i zapovjednikom vatrogasne intervencije iznose činjenice koje su utvrdili provjerom.

Članak 16.

(1) Nakon izvršene provjere intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe sukladno članku 15. ovog Pravilnika, voditelj povjerenstva sastavlja zapisnik o izvršenoj provjeri koje ima sve elemente plana provjere i koji supotpisuje zapovjednik nadzirane vatrogasne postrojbe s tim da se na kraju tog zapisnika obvezno navode utvrđene činjenice te nepravilnosti koje su provjerom utvrđene s prijedlogom mjera za poboljšanje intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe s rokovima provedbe te zaključna ocjena interventne spremnosti vatrogasne postrojbe.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja se županijskom vatrogasnom zapovjedniku odnosno zapovjedniku Grada Zagreba koji ga supotpisuje i dostavlja zapovjedniku i osnivaču vatrogasne postrojbe nad kojim je izvršena provjera te gradskom odnosno općinskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku na čijem području djeluje vatrogasna postrojba.

(3) Ukoliko postoje ozbiljni nedostaci glede intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe koji bitno utječu na spremnost konkretne vatrogasne postrojbe, a koja je potrebna radi provedbe Vatrogasnog plana županije, županijski vatrogasni zapovjednik odnosno zapovjednik Grada Zagreba zajedno s osnivačem vatrogasne postrojbe, vatrogasnim zapovjednikom grada, općine ili područja i zapovjednikom vatrogasne postrojbe trebaju utvrditi najnužnije mjere koje će sufinancirati sa županijske razine i mjere koje će sufinancirati osnivač da bi se postigla očekivana intervencijske spremnost vatrogasne postrojbe i zadovoljili zahtjevi Vatrogasnom planu županije.

b) Nadzor nad vatrogasnim zajednicama
općine, grada ili područja

Članak 17.

(1) Županijski vatrogasni zapovjednik odlukom imenuje stručno povjerenstvo sastavljeno od članova vatrogasnog zapovjedništva županije, za provjeru organiziranosti vatrogastva sukladno Vatrogasnom planu županije odnosno Vatrogasnom planu Grada Zagreba i vatrogasnom planu općine, grada ili područja.

(2) Županijski vatrogasni zapovjednik može imenovati stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka za provođenje stručnog nadzora kod svake vatrogasne organizacije (vatrogasne zajednice ili dobrovoljnog vatrogasnog društva) na području županije kada ocjeni da za to ima opravdanih razloga ili postoji osnovana sumnja na nepravilnosti u radu vatrogasne organizacije nad kojom će se provesti stručni nadzor.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se za provjeru organiziranosti vatrogastva posebno za požare otvorenog prostora, prije početka požarne sezone a posebno za poplave i slične događaje, prije početka sezone poplava ili sličnih događaja.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka se imenuje zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno zamjenik zapovjednika Grada Zagreba voditeljem povjerenstva, vrsta stručnog nadzora te konkretni zadaci svakog od članova povjerenstva ovisno o njegovoj stručnosti i specijalnosti kod provjere organiziranosti vatrogastva, popis vatrogasnih zajednica lokalne samouprave nad kojima se provodi nadzor te rokovi u kojima se mora provesti stručni nadzor.

(5) U stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ne može se imenovati gradski, općinski ili područni vatrogasni zapovjednik za provjeru organiziranosti vatrogastva u vatrogasnoj zajednici općine, grada ili područja u kojoj je on zapovjednik.

(6) U stručno povjerenstvo mogu se imenovati i drugi stručnjaci iz vatrogastva sa područja vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba ovisno o specifičnim zahtjevima za provjeru organiziranosti vatrogastva.

Članak 18.

(1) Stručni nadzor organiziranosti vatrogastva na području općine, grada ili područja glede usklađivanja s Vatrogasnim planom županije obvezno se provodi jednom godišnje i to za vatrogasne zajednice općine ili grada ili područja na Jadranu prije početka požarne sezone, a za kontinentalne općine, gradove ili područja koje su ugrožene poplavama jednom u dvije godine prije sezone poplava.

(2) Voditelj povjerenstva za svaku provjeru organiziranosti vatrogastva za pojedinu vatrogasnu zajednicu općine ili grada ili područja mora izraditi plan provjere koji sadrži minimalno:

– ciljeve provjere organiziranosti vatrogastva,

– zadaci svakog člana povjerenstva u provođenju zadanih ciljeva,

– izvršenje zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,

– ustroj i rad vatrogasnog operativnog centra općine ili grada ili područja ako postoji,

– standardni operativni postupci za rad vatrogasnog operativnog centra, ako postoji,

– izrada vatrogasnog plana općine, grada ili područja te njegova usklađenost s Vatrogasnim planom županije,

– organizacija vatrogasnih natjecanja,

– organizacija javnih savjetovanja i stručnih skupova,

– provođenje preventivnih mjera zaštite od požara,

– izrada operativnih planova postupanja i

– drugi važni podaci koji se provjeravaju ovisno o posebnostima pojedine županije.

(3) Plan provjere organiziranosti vatrogastva odobrava županijski vatrogasni zapovjednik te se nakon odobrenja o njemu upoznaju samo članovi povjerenstva za provjeru svake konkretne vatrogasne zajednice te nakon odobrenja ide se u realizaciju provjere organiziranosti vatrogastva.

Članak 19.

(1) Postupak provjere organiziranosti vatrogastva provodi se uz prethodnu najavu općinskom ili gradskom ili područnom vatrogasnom zapovjedniku i predsjedniku vatrogasne zajednice s dostavom plana nadzora kako bi se pripremili svi dokumenti koji su potrebni za kvalitetnu ocjenu organiziranosti vatrogastva na području općine, grada ili područja.

(2) Svaki od članova povjerenstva provjerava stanje organiziranosti vatrogastva sukladno zaduženjima iz plana nadzora.

(3) Nakon završene provjere organiziranosti vatrogastva svi članovi povjerenstva se okupljaju u prostorima vatrogasne zajednice općine ili grada ili područja nad kojom je obavljana provjera te zajedno sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i predsjednikom vatrogasne zajednice iznose činjenice koje su utvrdili provjerom.

Članak 20.

(1) Nakon izvršene provjere organiziranosti vatrogastva sukladno članku 19. ovog Pravilnika, voditelj povjerenstva sastavlja zapisnik o izvršenoj provjeri koje ima sve elemente plana provjere s tim da se na kraju tog zapisnika obvezno navode utvrđene činjenice te nepravilnosti koje su provjerom utvrđene s prijedlogom mjera za poboljšanje organiziranosti vatrogastva na području općine ili grada ili područja s rokovima provedbe te zaključna ocjena organiziranosti vatrogastva.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja se županijskom vatrogasnom zapovjedniku koji ga supotpisuje i dostavlja načelniku, gradonačelniku ili čelniku udruženih jedinica lokalne samouprave koji je određen da predstavlja osnivača vatrogasne zajednice područja, općinskim ili gradskom ili područnom vatrogasnom zapovjedniku i predsjedniku vatrogasne zajednice.

(3) Ukoliko postoje ozbiljni nedostaci glede organiziranosti vatrogastva na području općine ili grada ili područja koji bitno utječu na sposobnost obavljanja vatrogasne djelatnosti na području općine ili grada ili područja odnosno usklađenosti s Vatrogasnim plana županije, županijski vatrogasni zapovjednik odnosno zapovjednik Grada Zagreba zajedno sa vatrogasnim zapovjednikom grada, općine ili područja i predsjednikom vatrogasne zajednice trebaju utvrditi najnužnije mjere koje će sufinancirati sa županijske razine i mjere koje će sufinancirati osnivači da bi se postigla očekivana organiziranost vatrogastva i zadovoljili zahtjevi Vatrogasnog plana županije.

4. Stručni nadzor lokalne razine

a) Provjera intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe

Članak 21.

(1) Općinski, gradski ili područni vatrogasni zapovjednik odlukom imenuje stručno povjerenstvo sastavljeno od članova vatrogasnog zapovjedništva, ovisno o cilju provjere i vrsti vatrogasne intervencije koja će poslužit za provjeru intervencijske spremnosti vatrogasnih postrojbi koje su sukladno vatrogasnom planu općine, grada ili područja (u daljnjem tekstu: lokalni vatrogasni plan) imaju određeno područje odgovornosti po vrsti vatrogasne intervencije.

(2) Općinski, gradski ili područni vatrogasni zapovjednik može imenovati stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka za provođenje stručnog nadzora kod svake vatrogasne postrojbe na području općine, grada ili područja, kada ocjeni da za to ima opravdanih razloga ili postoji osnovi sumnje na nepravilnosti u radu vatrogasne postrojbe nad kojom će se provesti stručni nadzor.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se za provjeru intervencijske spremnosti vatrogasnih postrojbi posebno za požare otvorenog prostora, prije početka požarne sezone a posebno za poplave i slične događaje, prije početka sezone poplava ili sličnih događaja.

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se vrsta stručnog nadzora te se imenuje zamjenik općinskog, gradskog ili područnog vatrogasnog zapovjednika voditeljem povjerenstva i konkretni zadaci svakog od članova povjerenstva ovisno o njegovoj stručnosti i specijalnosti kod provjere intervencijske spremnosti, popis vatrogasnih postrojbi nad kojima se provodi nadzor te rokovi u kojima se mora provesti stručni nadzor.

(5) U slučajevima kad je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe ujedno i općinski ili gradski ili područni vatrogasni zapovjednik ne provodi se stručni nadzor nad tom javnom vatrogasnom postrojbom sukladno odredbama ovog članka već se stručni nadzor na tom javnom vatrogasnom postrojbom obavlja na županijskoj razini.

(6) U stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ne može se imenovati vatrogasni zapovjednik postrojbe nad kojom se obavlja stručni nadzor za provjeru intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe.

(7) U stručno povjerenstvo se mogu imenovati i drugi stručnjaci iz vatrogastva sa područja vatrogasne zajednice općine ili grada ili područja ovisno o specifičnim zahtjevima za provjeru intervencijske spremnosti.

(8) Voditelj povjerenstva mora imati najmanje isti ili viši stupanj zvanja i školske spreme u odnosu na zapovjednika nadzirane postrojbe u kojoj se provodi stručni nadzor.

Članak 22.

(1) Intervencijske spremnost vatrogasnih postrojbi kojoj je lokalnim vatrogasnim planom određeno područje odgovornosti obvezno se provodi jednom godišnje i to za požare otvorenog prostora prije početka požarne sezone, a za poplave prije sezone poplava, dok za ostale vatrogasne postrojbe provodi s prema planu rada i potrebama.

(2) Voditelj povjerenstva za svaku provjeru intervencijske spremnosti pojedine vatrogasne postrojbe mora izraditi plan provjere koji sadrži minimalno:

– ciljeve provjere intervencijske spremnosti,

– zadaci svakog člana povjerenstva u provođenju zadanih ciljeva,

– postupci i radnje koji će se mjeriti ili snimati (način primanja poziva, uzbunjivanja vatrogasaca, vrijeme izlaska iz kruga, vrijeme dolaska na mjesto intervencije, korištena zaštitna oprema, vrsta uporabljenog vatrogasnog vozila, postupanje vatrogasaca na intervenciji, primjena adekvatnog sredstva za gašenje, osposobljenost vatrogasaca i sl.),

– scenarij vatrogasne intervencije odnosno taktički zadatak koji će se zadati vatrogasnoj postrojbi za izvođenje s točno opisanim događajem na koji trebaju intervenirati,

– predviđeno vrijeme početka i završetka provjere intervencijske spremnosti,

– vremenski dijagram kompletne provjere intervencijske spremnosti,

– podaci koji se trebaju unijeti u izvješće o provjeri i

– drugi važni podaci koji se provjeravaju ovisno o pojedinom taktičkom zadatku i vrsti vatrogasne intervencije odnosno vatrogasne postrojbe.

(3) Plan provjere intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe odobrava općinski, gradski odnosno područni vatrogasni zapovjednik, te se nakon tog proglašava tajnim i o njemu mogu biti upoznati samo članovi povjerenstva za provjeru svake konkretne vatrogasne postrojbe, te nakon odobrenja ide se u realizaciju provjere intervencijske spremnosti.

Članak 23.

(1) Postupak provjere intervencijske spremnosti provodi se bez prethodne najave zapovjedniku vatrogasne postrojbe nad kojom se provodi stručni nadzor.

(2) Prije pokretanja postupka provjere intervencijske spremnosti svaki član povjerenstva koji je zadužen za praćenje pojedinog dijela vatrogasne intervencije mora zauzeti položaj i mjesto gdje će promatrati i/ili mjeriti i/ili snimati određene postupke vatrogasne intervencije sukladno planu provjere iz članka 22. ovog Pravilnika.

(3) Nakon zauzimanja mjesta i položaja svakog člana povjerenstava postupak provjere započinje izdavanjem zapovjedi voditelja povjerenstva vatrogasnom operativnom centru ako je osnovan na razini općine, grada ili područja, a ako nije tada županijskom vatrogasnom operativnom centru da alarmira samo onu vatrogasnu postrojbu nad kojom se provodi nadzor s konkretnim podacima sukladno definiranom scenariju ili taktičkom zadatku za obavljanje vatrogasne intervencije.

(4) Svaki od članova povjerenstva na svom mjestu promatra i/ili mjeri i/ili snima postupke svih sudionika vatrogasne intervencije cijelim tijekom vatrogasne intervencije do njenog završetka te povratka vatrogasaca u postrojbu kako je utvrđeno planom provjere.

(5) Nakon završene provjere intervencijske spremnosti na vatrogasnoj intervenciji svi članovi povjerenstva se okupljaju u prostorima vatrogasne postrojbe nad kojim je obavljana provjera te zajedno sa zapovjednikom postrojbe i zapovjednikom vatrogasne intervencije iznose činjenice koje su utvrdili provjerom.

Članak 24.

(1) Nakon izvršene provjere intervencijske spremnosti vatrogasne postrojbe sukladno članku 22. ovog Pravilnika, voditelj povjerenstva sastavlja zapisnik o izvršenoj provjeri koje ima sve elemente plana provjere i koji supotpisuje zapovjednik nadzirane vatrogasne postrojbe s tim da se na kraju tog zapisnika obvezno navode utvrđene činjenice te nepravilnosti koje su provjerom utvrđene s prijedlogom mjera za poboljšanje intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenost vatrogasne postrojbe s rokovima provedbe te zaključna ocjena interventne spremnosti vatrogasne postrojbe.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja se općinskom, gradskom ili područnom vatrogasnom zapovjedniku koji ga supotpisuje i dostavlja zapovjedniku i osnivaču vatrogasne postrojbe nad kojim je izvršena provjera.

(3) Ukoliko postoje ozbiljni nedostaci glede intervencijske spremnosti, opremljenosti, organiziranosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe koji bitno utječu na spremnost konkretne vatrogasne postrojbe na svom području odgovornosti a koja je potrebna radi provedbe lokalnog vatrogasnog plana općinski ili gradski ili područni vatrogasni zapovjednik zajedno sa osnivačem vatrogasne postrojbe, zapovjednikom vatrogasne postrojbe i županijskim vatrogasnim zapovjednikom trebaju utvrditi najnužnije mjere koje će se sufinancirati sa razine jedinica lokalne samouprave i mjere koje će sufinancirati od strane osnivač i vatrogasne zajednice županije da bi se postigla očekivana intervencijske spremnost vatrogasne postrojbe i zadovoljili zahtjevi lokalnog vatrogasnog plana a i Vatrogasnom planu županije.

b) Nadzor nad vatrogasnim organizacijama

Članak 25.

(1) Općinski, gradski ili područni vatrogasni zapovjednik odlukom imenuje stručno povjerenstvo sastavljeno od članova općinskog, gradskog ili područnog vatrogasnog zapovjedništva, za provjeru organiziranosti vatrogastva u pravnim osobama koje imaju svoje vatrogasne postrojbe (javna vatrogasna postrojba, dobrovoljna vatrogasna društva i gospodarski subjekti) sukladno općinskom, gradskom ili područnom vatrogasnom planu odnosno vatrogasnom planu županije.

(2) Općinski, gradski ili područni vatrogasni zapovjednik može imenovati stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka za provođenje stručnog nadzora kod svake vatrogasne organizacije na području općine, grada ili područja, kada ocjeni da za to ima opravdanih razloga ili postoji osnovana sumnja na nepravilnosti u radu vatrogasne organizacije nad kojom će se provesti stručni nadzor.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se za provjeru organiziranosti vatrogastva posebno za požare otvorenog prostora, prije početka požarne sezone a posebno za poplave i slične događaje, prije početka sezone poplava ili sličnih događaja

(4) Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se vrsta stručnog nadzora te se imenuje zamjenik općinskog, gradskog ili područnog vatrogasnog zapovjednika voditeljem povjerenstva i konkretni zadaci svakog od članova povjerenstva ovisno o njegovoj stručnosti i specijalnosti kod provjere organiziranosti vatrogastva, popis vatrogasnih organizacija nad kojima se provodi nadzor te rokovi u kojima se mora provesti stručni nadzor.

(5) U stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ne može se imenovati vatrogasni zapovjednik postrojbe koja je u sastavu pravne osobe nad kojom se obavlja stručni nadzor za provjeru organiziranosti vatrogastva.

(6) U stručno povjerenstvo se mogu imenovati i drugi stručnjaci iz vatrogastva sa područja vatrogasne zajednice općine ili grada ili područja ovisno o specifičnim zahtjevima za provjeru intervencijske spremnosti.

Članak 26.

(1) Stručni nadzor organiziranosti vatrogastva u pravnim osobama glede usklađivanja s lokalnim vatrogasnim planom obvezno se provodi jednom godišnje i to za pravne osobe vatrogasnih zajednica općine ili grada ili područja na Jadranu prije početka požarne sezone, a za kontinentalne općine, gradove ili područja koje su ugrožene poplavama jednom u dvije godine prije sezone poplava.

(2) Voditelj povjerenstva za svaku provjeru organiziranosti vatrogastva za pojedinu vatrogasnu zajednicu općine ili grada ili područja mora izraditi plan provjere koji sadrži minimalno:

– ciljeve provjere organiziranosti vatrogastva,

– zadaci svakog člana povjerenstva u provođenju zadanih ciljeva,

– izvršenje zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku,

– statut pravne osobe,

– osnivanje vatrogasnog zapovjedništva

– donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana,

– ustroj i rad vatrogasnog operativnog centra ako postoji,

– standardni operativni postupci za rad vatrogasnog operativnog centra, ako postoji,

– organizacija vatrogasnih natjecanja,

– organizacija javni savjetovanja i stručnih skupova,

– provođenje preventivnih mjera zaštite od požara,

– izrada operativnih planova postupanja i

– drugi važni podaci koji se provjeravaju ovisno o posebnostima pojedine županije.

(3) Plan provjere organiziranosti vatrogastva odobrava općinski, gradski ili područni vatrogasni zapovjednik, te se nakon odobrenja o njemu upoznaju samo članovi povjerenstva za provjeru svake konkretne pravne osobe, te nakon odobrenja ide se u realizaciju provjere organiziranosti vatrogastva.

Članak 27.

(1) Postupak provjere organiziranosti vatrogastva provodi se uz prethodnu najavu i predsjedniku vatrogasne organizacije odnosno odgovornoj osobi u pravnoj osobi s dostavom plana nadzora kako bi se pripremili svi dokumenti koji su potrebni za kvalitetnu ocjenu organiziranosti vatrogastva u toj pravnoj osobi.

(2) Svaki od članova povjerenstva provjerava stanje organiziranosti vatrogastva sukladno zaduženjima iz plana nadzora.

(3) Nakon završene provjere organiziranosti vatrogastva svi članovi povjerenstva se okupljaju u prostorima pravne osobe nad kojom je obavljana nadzor te zajedno sa općinskim, gradskim ili područnim vatrogasnim zapovjednikom i predsjednikom vatrogasne zajednice iznose činjenice koje su utvrdili provjerom.

Članak 28.

(1) Nakon izvršene provjere organiziranosti vatrogastva sukladno članku 27. ovog Pravilnika, voditelj povjerenstva sastavlja zapisnik o izvršenoj provjeri koje ima sve elemente plana provjere s tim da se na kraju tog zapisnika obvezno navode utvrđene činjenice te nepravilnosti koje su provjerom utvrđene s prijedlogom mjera za poboljšanje organiziranosti vatrogastva u pravnoj osobi s rokovima provedbe te zaključna ocjena organiziranosti vatrogastva.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja se općinskom ili gradskom ili područnom vatrogasnom zapovjedniku koji ga supotpisuje i dostavlja predsjedniku vatrogasne organizacije odnosno odgovornoj osobi u pravnoj osobi i predsjedniku vatrogasne zajednice.

(3) Ukoliko postoje ozbiljni nedostaci glede organiziranosti vatrogastva u pravnoj osobi koji bitno utječu na sposobnost obavljanja vatrogasne djelatnosti u pravnoj osobi odnosno usklađenosti s lokalnim vatrogasnim plana općinski, gradski odnosno područni vatrogasni i predsjednikom vatrogasne zajednice te odgovorna osoba u pravnoj osobi trebaju utvrditi najnužnije mjere koje će sufinancirati sa lokalne razine i mjere koje će sufinancirati pravna osoba da bi se postigla očekivana organiziranost vatrogastva i zadovoljili zahtjevi lokalnog vatrogasnog plana.

III. SADRŽAJ STRUČNOG NADZORA

1. Intervencijska spremnost, opremljenost, organiziranosti i osposobljenost vatrogasne postrojbe

Članak 29.

Prilikom obavljanja stručnog nadzora intervencijske spremnosti, opremljenosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe utvrđene Vatrogasnim planom Republike Hrvatske ili Županijskim vatrogasnim planom ili vatrogasnim planom općine ili grada ili područja će se obaviti sljedeće:

1. Utvrditi broj vatrogasaca u smjeni,

2. Utvrditi podatke o položenom ispitu za vođenje vatrogasne intervencije,

3. Izvršiti praćenje i mjerenje slijedećih vremena:

– od uzbunjivanja do izlaska prve taktičke formacije vatrogasne postrojbe iz kruga postrojbe (izlazna vrata);

– od izlaska do dolaska na mjesto scenarija intervencije (taktičkog zadatka),

– od dolaska do pripreme za izvršenje scenarija intervencije (taktičkog zadatka),

– početka izvršen (djelovanja) prve taktičke formacije sa sredstvom za gašenje (opremom za djelovanje),

– od uzbunjivanja do izlaska druge taktičke formacije iz kruga vatrogasne postrojbe (izlazna vrata), ako je predviđena scenarijem (taktičkim zadatkom);

– od izlaska do dolaska druge taktičke formacije na mjesto izvršenja scenarija intervencije (taktičkog zadatka) sa vatrogasnim vozilima,

– od dolaska do pripreme druge taktičke formacije za izvršenja scenarija (taktičkog zadatka),

– početak izvršenja (djelovanja) druge taktičke formacije sa sredstvom za gašenje (opremom za djelovanje),

– od početka do završetka izvršenja scenarija (taktičkog zadatka) s međuvremenima ako su predviđeni scenarijem (taktičkim zadatkom).

4. Utvrditi da li su vatrogasci alarmirane taktičke formacije:

– opremljeni potrebnom zaštitnom opremom za obavljanje scenarija intervencije (taktičkog zadatka),

– ispravno ušli u vozilo i razmjestili se u vozilu

– ispravno izvršili razmještaj vatrogasnih vozila na mjestu vatrogasne intervencije,

– ispravno zauzeli položaja te izvršili pripremu za obavljanje vatrogasne intervencije,

– osigurane dostatne količine sredstava za gašenje (opreme za djelovanje) na ovoj vatrogasnoj intervenciji.

5. Utvrditi tijek izvršenja vatrogasne intervencije te postupanje svakog člana taktičke formacije na intervenciji s mjerenjem vremena za obavljanje pojedine radnje (postavljanje vatrogasne pruge, povlačenje brzog navalnog vitla, priprema alata za razvaljivanje, dobava vode na mlaznici i ostalo) koje su predviđene scenarijem ili taktičkim zadatkom. Provjeriti ispravnost i drugih uređaja i sredstava za gašenje.

6. Utvrditi postupanje zapovjednika vatrogasne intervencije, izviđanje i utvrđivanje taktike postupanja, izdavanje jasnih i nedvosmislenih zapovijedi i naloga za izvršenje scenarija (taktičkog zadatka), komunikacija s vatrogasnim operativnim centrom, postupanje prema podčinjenim, ponašanje podčinjenih nakon izdavanja zapovijedi ili naloga i druge radnje koje su bitne za izvršenje scenarija (taktičkog zadatka).

7. Utvrditi postupanje vatrogasnog operativnog centra koji je izdao zapovijed za izvršavanje scenarija (taktičkog zadatka) koji se sastoji od:

– primanje zahtjeva za intervenciju te daljnje postupanje po zahtjevu;

– davanje prve informacije zapovjedniku vatrogasne intervencije s obzirom na vrstu scenarija vježbe,

– provjera informacija o dojavi,

– komunikacija VOC-a sa zapovjednikom vatrogasne intervencije u vozilu i na samoj intervenciji te obrnuto;

– traženje dodatnih informacija o pojedinostima događaja,

– prenošenje voditelju intervencije (eventualno) novo saznanih informacija,

– postupanje po zahtjevima zapovjednika vatrogasne intervencije,

– obavještavanje odgovornih osoba koje su utvrđene vatrogasnim planom o vatrogasnoj intervenciji,

– pozivanje distributera energenata, prve medicinske pomoći i drugih potrebnih službi po zahtjevu zapovjednika vatrogasne intervencije,

– unošenje u dnevnik vatrogasnih intervencija i/ili informacijski sustav Hrvatske vatrogasne zajednice, propisanih podataka o vatrogasnoj intervenciji,

– izvješćivanje nadređenog vatrogasnog zapovjednika o vatrogasnoj intervenciji.

8. Utvrditi i ostala postupanja kao što su:

– provjera obavljanja stručne nastave

– provjera vođenje podataka i o prethodnim intervencijama i ostalim podatcima koji su propisani

– provjera obavljanja dodatnih djelatnosti i usluga (npr. servis vatrogasnih aparata i prijevoz pitke vode i dr.)

– provjera korištenja planskih, operativnih i ostalih dokumenata (Vatrogasnih planova, Procjena i plan zaštite od požara, standardnih operativnih postupaka i dr.).

2. Organiziranost i osposobljenost vatrogastva

Članak 30.

(1) Prilikom obavljanja stručnog nadzora nad organiziranošću i osposobljenošću vatrogastva na području županije obaviti će se sljedeće:

1. Utvrditi da li je izbor i imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegovog zamjenika provedeno sukladno Zakonu o vatrogastvu i propisima donesenih na temelju njega.

2. Utvrditi da li je postupak donošenja Županijskog vatrogasnog plana sukladan Zakonu o vatrogastvu i propisima donesenih na temelju njega.

3. Izvršiti uvid u Županijski vatrogasni plan te ocijeniti da li su u njemu obrađeni svi elementi koje zahtjeva propis te da li je usklađen s Vatrogasnim planom Republike Hrvatske.

4. Utvrditi da li je donijet plan stručnog nadzora nad vatrogasnim organizacijama općine, grada ili područja, te koliko je izvršeno od predviđenih stručnih nadzora.

5. Ocijeniti na temelju uvida u županijski vatrogasni plan i izvršenih stručnih nadzora da li je organizacija vatrogastva na području županije sukladna vatrogasnom planu te da li su poduzimane kakve mjere i radnje za poboljšanje organizacije vatrogastva.

6. Izvršiti uvid u plan rada i financijski plan te da li su ovi dokumenti izrađeni sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o udrugama.

7. Ocijeniti da li se plan rada i financijski plan provode sukladno predviđenim terminima.

8. Ocijeniti da li se provode vatrogasne vježbe sukladno planu i potrebama te da li se provode aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti.

9. Ocjena aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite.

10. Ocjena priprema i provođenje zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

11. Ocjena ustrojstva i rada vatrogasnog operativnog centra županije odnosno Grada Zagreba sukladno zakonu o vatrogastvu.

12. Ocjena vođenja i redovitog obnavljanja baze podataka te očevidnika koje prikuplja u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

13. Utvrditi da li se organiziraju i provode vatrogasna natjecanja po vrstama.

14. Utvrditi da li su organizirana javna savjetovanja i stručni skupovi u vezi provođena preventivnih mjera i zaštite od požara.

15. Utvrditi da li se provodi prekograničnu suradnju u području vatrogastva.

16. Utvrditi da li vatrogasno zapovjedništvo županije odnosno Grada Zagreba obavlja propisane zadaće te da li redovno podnose izvješća nadležnim tijelima.

(2) Prilikom obavljanja stručnog nadzora nad organiziranošću i osposobljenošću vatrogastva na području općine, grada ili područja obaviti će se sljedeće:

1. Utvrditi da li je izbor i imenovanje općinskog, gradskog odnosno područnog vatrogasnog zapovjednika i njegovog zamjenika provedeno sukladno Zakonu o vatrogastvu i propisima donesenih na temelju njega.

2. Utvrditi da li je postupak donošenja Vatrogasnog plana općine, grada ili područja sukladan Zakonu o vatrogastvu i propisima donesenih na temelju njega.

3. Izvršiti uvid u Vatrogasni plan općine, grada ili područja te ocijeniti da li su u njemu obrađeni svi elementi koje zahtjeva propis te da li je usklađen s Županijskim vatrogasnim planom.

4. Utvrditi da li je donijet plan stručnog nadzora nad provjeru organiziranost i osposobljenost vatrogastva u pravnim osobama koje imaju svoje vatrogasne postrojbe (javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i gospodarski subjekti).

5. Ocijeniti na temelju uvida u Vatrogasni plan općine, grada ili područja i izvršenih stručnih nadzora da li je organizacija vatrogastva na području općine, grada ili područja sukladna vatrogasnom planu te da li su poduzimane kakve mjere i radnje za poboljšanje organizacije vatrogastva.

6. Utvrditi da li je donijet operativni plan vatrogasnih intervencija te njegova usklađenost s vatrogasnim planom općine, grada ili područja.

7. Utvrditi da li se provode analize većih vatrogasnih intervencija i da li je provedena analiza izrađena sukladno pravilima vatrogasne struke.

8. Izvršiti uvid u plan rada i financijski plan te da li su ovi dokumenti izrađeni sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o udrugama.

9. Ocijeniti da li se plan rada i financijski plan provode sukladno predviđenim terminima.

10. Ocijeniti da li se provode vatrogasne vježbe sukladno planu i potrebama te da li se provode aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti.

11. Ocjena aktivnost oko uključivanja vatrogasnih postrojbi općine, grada ili područja u sustav civilne zaštite.

12. Ocjena priprema i provođenje zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

13. Ocjena ustrojstva i rada vatrogasnog operativnog centra, ako postoji, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

14. Ocjena vođenja i redovitog obnavljanja baze podataka te očevidnika koje prikuplja u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

15. Utvrditi da li se organiziraju i provode vatrogasna natjecanja po vrstama.

16. Utvrditi da li su organizirana javna savjetovanja i stručni skupovi u vezi provođena preventivnih mjera i zaštite od požara.

17. Utvrditi da li se provodi prekogranična suradnja u području vatrogastva.

18. Utvrditi da li vatrogasno zapovjedništvo općine, grada ili područja obavlja propisane zadaće te da li redovno podnose izvješća nadležnim tijelima.

(3) Prilikom obavljanja stručnog nadzora nad provjerom organiziranost i osposobljenost vatrogastva u pravnim osobama koje imaju svoje vatrogasne postrojbe (javna vatrogasna postrojba, dobrovoljna vatrogasna društva i gospodarski subjekti) sukladno općinskom, gradskom ili područnom vatrogasnom planu odnosno Županijskom vatrogasnom planu obaviti će se sljedeće:

1. Utvrditi da li je izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe i njegovog zamjenika provedeno sukladno Zakonu o vatrogastvu i propisima donesenih na temelju njega.

2. Utvrditi da li vatrogasna postrojba sukladno Vatrogasnom planu općine, grada ili područja zadovoljava tražene uvjete glede broja vatrogasaca i vatrogasne tehnike za pokrivanje područja odgovornosti odnosno područja djelovanja sukladno propisima donesenih na temelju Zakona o vatrogastvu.

3. Utvrditi da li se u vatrogasnoj postrojbi provodi teoretska i praktična obuka te da li se o tome vodi evidencija sukladno propisu koji je donijet na temelju Zakona o vatrogastvu.

4. Utvrditi da li je unutarnji ustroj vatrogasne postrojbe sukladan s Zakonom o vatrogastvu i propisima donesenih na temelju njega.

5. Utvrditi da li je donijet operativni plan vatrogasnih intervencija te njegova usklađenost s vatrogasnim planom općine, grada ili područja.

6. Utvrditi da li se provode analize većih vatrogasnih intervencija i da li je provedena analiza izrađena sukladno pravilima vatrogasne struke.

7. Izvršiti uvid u plan rada i financijski plan te da li su ovi dokumenti izrađeni sukladno Zakonu o vatrogastvu i drugim zakonima.

8. Ocijeniti da li se plan rada i financijski plan provode sukladno predviđenim terminima.

9. Ocijeniti da li se provode vatrogasne vježbe sukladno planu i potrebama te da li se provode aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti.

10. Ocjena aktivnosti oko uključivanja vatrogasne postrojbe u sustav civilne zaštite.

11. Ocjena priprema i provođenje zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

12. Ocjena ustrojstva i rada vatrogasnog operativnog centra ili prijemnoj centrali, ako postoji, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

13. Ocjena vođenja i redovitog obnavljanja baze podataka o intervencijama te očevidnika koje prikuplja u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

14. Utvrditi da li su organizirana javna savjetovanja i stručni skupovi u vezi provođena preventivnih mjera i zaštite od požara.

15. Utvrditi da li se provodi prekogranična suradnja u području vatrogastva.

16. Utvrditi da li vatrogasno zapovjedništvo općine, grada ili područja obavlja propisane zadaće te da li redovno podnose izvješća nadležnim tijelima.

Kontrolna lista (check-list)

Članak 31.

(1) Voditelj povjerenstva prilikom stručnog nadzora kao alat (pomagalo i podsjetnik) može koristi jednu ili više kontrolnih lista za provođenje stručnog nadzora nad radom vatrogasnih postrojbi ili vatrogasnim organizacijama.

(2) Za provođenje pojedinog stručnog nadzora glavni vatrogasni zapovjednik može odobriti korištenje postupnika i jednu ili više kontrolnih lista za provođenje stručnog nadzora koju je izradilo povjerenstvo za provedbu stručnog nadzora, a iste se objavljuju na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/05
Urbroj: 444-01-22-1
Zagreb, 28. prosinca 2022.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, v. r.