Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima

NN 3/2023 (5.1.2023.), Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima

Vijeće za elektroničke medije

56

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 111/21 ), Vijeće za elektroničke medije na sjednici 48 – 22 od 22. prosinca 2022. donosi

PRAVILNIK

O HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se detaljnija mjerila za određivanje programa koji se smatraju hrvatskim audiovizualnim djelima.

Članak 2.

(1) Hrvatska audiovizualna djela su djela izvorno proizvedena isključivo na hrvatskom jeziku ili hrvatskim dijalektima ili u većem dijelu proizvedena na hrvatskome jeziku, osim u slučaju opravdanih iznimki, kada se iz umjetničkih, obrazovnih, znanstvenih ili drugih razloga ne koristi hrvatski jezik ili se uopće ne upotrebljava govor.

(2) Hrvatskim audiovizualnim djelima smatraju se i djela namijenjena nacionalnim manjinama na njihovim jezicima koja u skladu sa stavkom 3. ovog članka potječu iz Republike Hrvatske, kao i djela hrvatske kulturne baštine.

(3) Hrvatska audiovizualna djela su djela koja potječu iz Republike Hrvatske, čiji je producent ili većinski koproducent pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirana za proizvodnju audiovizualnih djela te čiji redatelj državljanin Republike Hrvatske ili je sudjelovanje hrvatskih autora, glumaca i drugih hrvatskih umjetnika i djelatnika i/ili hrvatskog kapitala od većeg značenja.

(4) U smislu stavka 3. ovog članka, audiovizualna djela koja potječu iz Republike Hrvatske su ona djela koja je u većinskom dijelu ostvarilo kreativno i tehničko osoblje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uz udovoljavanje sljedećim uvjetima:

– da producent tih djela ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili

– da je pojedino djelo nastalo pod nadzorom i stvarnom kontrolom jednog ili više producenata koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili

– da je doprinos koproducenata iz Republike Hrvatske prevladavajući u odnosu na ukupne doprinose koprodukcije, a koprodukciju ne kontrolira jedan ili više proizvođača sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.

(5) Hrvatskim audiovizualnim djelom smatrat će se i audiovizualno djelo koje udovoljava uvjetima iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika i u slučaju kada je audiovizualno djelo većinski ili u potpunosti financirano iz stranih izvora.

Članak 3.

(1) Hrvatskim audiovizualnim djelima iz članka 2. smatraju se:

– igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni filmovi, multimedijski i trans-medijski projekti, televizijske serije i filmovi svih vrsta i žanrova, originalni i licenčni kvizovi i talent show emisije i programi, te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz i koja su kulturno povezana s Republikom Hrvatskom, izražavaju hrvatsku kulturu ili predstavljaju kreativni doprinos hrvatske kulturne zajednice, bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju,

– djela čiji je producent ili koproducent pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirana za proizvodnju audiovizualnih djela, a kako je definirano člankom 2. stavkom 3. ovog Pravilnika uz uvjet da koproducent sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ostvaruje većinski udjel u pravima predmetnog audiovizualnog djela ili je od svih koproducenata imenovan glavnim producentom djela,

– djela u kojima je redatelj državljanin Republike Hrvatske, ili djela u kojima redatelj nije hrvatski državljanin, ali su ta audiovizualna djela stvorena ili realizirana većinski na temelju djela hrvatskih državljana, odnosno uz većinsko sudjelovanje hrvatskih državljana, odnosno drugih ko-autora, kreativnog i tehničkog osoblja, koji su hrvatski državljani, a koji sudjeluju u stvaranju i proizvodnji tog audiovizualnog djela i/ili hrvatskog kapitala od većinskog značenja.

(2) Da bi se neko djelo moglo smatrati hrvatskim audiovizualnim djelom mora zadovoljiti zahtjeve navedene člancima 2 i 3 ovog Pravilnika.

(3) Da bi određeno audiovizualno djelo, kod kojeg redatelj nije hrvatski državljanin, a koje ispunjava sve druge odredbe iz čl. 2 i 3 ovog Pravilnika, dobilo status hrvatskog audiovizualnog djela ono mora ostvariti i propisani bodovni minimum u svakoj od priloženih tablica (Prilog I. Pravilnika), kojima se ustanovljava doprinos hrvatskih državljana i hrvatske produkcije u stvaranju pojedinog audiovizualnog djela.

(4) Bodovi se ostvaruju na temelju hrvatskog državljanstva osoba koje su na pozicijama navedenim u tablicama. Ukoliko su na određenim pozicijama svi (ili svega jedan) koautori i izvođači hrvatski državljani, tada se ostvaruje maksimalni broj predviđenih bodova. Ukoliko na pojedinim pozicijama doprinos ostvaruju i državljani drugih država, tada se bodovi za hrvatske koautore i izvođače određuju razmjerno njihovom udjelu u ukupnom broju angažiranih osoba u pojedinoj kategoriji.

Članak 4.

(1) Hrvatskim audiovizualnim djelima ne smatra se informativni program, kao ni druge emisije o tekućim događajima, reality show emisije i programi, sportska događanja, igre na sreću, oglašavanje i teletrgovina.

(2) Hrvatskim audiovizualnim djelima ne smatraju se djela koja su izvorno stvorena na stranom jeziku, ali su za potrebe korištenja u Republici Hrvatskoj prevedena uporabom titlova, sinkronizacije ili sl.

Članak 5.

Programska osnova općeg ili specijaliziranog televizijskog programskog kanala mora sadržavati programsku shemu kojom se, među ostalim, određuje i udio hrvatskih audiovizualnih djela.

Članak 6.

(1) Hrvatska audiovizualna djela ubrajaju se u opseg udjela europskih djela, a nakladnik televizije mora postići da europska djela čine više od 50 % njegovog godišnjeg vremena objavljivanja, od čega barem polovina moraju biti hrvatska audiovizualna djela.

(2) U godišnje vrijeme objavljivanja europskih djela iz ovoga članka ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događanjima, pornografskom sadržaju, igrama na sreću, oglašavanju, teletrgovini i uslugama teleteksta.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na udio hrvatskih audiovizualnih djela primjenjuje se i na pružatelje specijaliziranog televizijskog kanala u dijelu programa koji ne pripada specijaliziranom programu.

Članak 7.

U kvotu koja se odnosi na hrvatska audiovizualna djela iz članka 48. stavka 1. Zakona o elektroničkim medijima ubrajaju se premijera i prva repriza hrvatskih audiovizualnih djela sukladno Pravilniku o detaljnim mjerama za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom.

Članak 8.

Na zahtjev Vijeća za elektroničke medije pružatelj audiovizualne medijske usluge je dužan dostaviti dokaze o porijeklu pojedinog audiovizualnog djela, odnosno dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojeg se određeno djelo smatra hrvatskim audiovizualnim djelom, a sukladno članku 3. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima (»Narodne novine«, broj 43/10).

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 612-12/22-01/0217
Urbroj: 567-06/07-22-04
Zagreb, 22. prosinca 2022.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.

PRILOG I.

KOAUTORI I AUTORI DOPRINOSA

PozicijaBodovi
SCENARIST0-3
GLAVNI SNIMATELJ0-2
(GLAVNI CRTAČ kod animiranog filma)(0-2)
MONTAŽER0-2
AUTOR NAMJENSKI SKLADANE GLAZBE (KOMPOZITOR)0-2
SCENOGRAF0-1
KOSTIMOGRAF0-1
MAJSTOR MASKE0-1
DIZAJNER ZVUKA0-1

Potrebno je ostvariti najmanje 7 od mogućih 13 bodova da bi se djelo smatralo hrvatskim audiovizualnim djelom.

IZVOĐAČI

PozicijaBodovi
GLAVNE ULOGE0-10
SPOREDNE ULOGE0-5
EPIZODNE ULOGE0-5
GLAZBENI I SCENSKI IZVOĐAČI0-5

Potrebno je ostvariti najmanje 13 od mogućih 25 bodova da bi se djelo smatralo hrvatskim audiovizualnim djelom.

Primjer:

Ukoliko audiovizualno djelo ima ukupno tri glavne uloge, od koji su u dvije hrvatski državljani, tada se prvo računa vrijednost boda (10:3 = 3,3), te se ta vrijednost množi s brojem glavnih glumica i glumica hrvatskog državljanstva (3,33 x 2 = 6,66, te se dobiva 7 bodova u toj kategoriji). Bodovi se zaokružuju na način da u slučaju da znamenka iza decimalnog zareza ima vrijednost 5 ili višu, bodovi se zaokružuju na prvi cijeli viši broj.