Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 3/2023 (5.1.2023.), Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KOLEKTIVNI UGOVORI

57

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE (U DALJNJEM TEKSTU: SINDIKATI)

zaključili su 30. prosinca 2022. godine

DODATAK IV.
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Vlade Republike Hrvatske i sindikata: Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske zaključen 26. ožujka 2018. godine Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 29/18), da je 25. ožujka 2019. zaključen Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 35/19), da je 31. srpnja 2019. zaključena Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 78/19), da je 27. rujna 2019. zaključen Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 92/19) te da je 5. svibnja 2020. zaključen Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 56/20), s vremenskim važenjem do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da se Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja iz članka 1. ovog Dodatka i ovaj Dodatak primjenjuju do 25. ožujka 2023. godine.

Članak 3.

Smatra se da je ovaj Dodatak zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 4.

Ovaj Dodatak sastavljen je u sedam izvornih primjeraka, od kojih svakom Sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

Evidencijski br.: 9/18-5
Zagreb, 30. prosinca 2022.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar zdravstva

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

ZA SINDIKATE

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara
Brankica Grgurić, v. r.


Samostalni sindikat zdravstva i
socijalne skrbi Hrvatske
Stjepan Topolnjak, v. r.